Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVI/177/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jutrosin

Uchwała Nr XXXVI/177/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jutrosin

Numer uchwały: 177
Numer sesji: XXXVI
Rok: 2018

Uchwała
Nr XXXVI/177/2018

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jutrosin

_______________________________________________________________________________


       Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 42 ust.6 i 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1189 z późn.zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:


§ 1.


1. Ustala się zasady udzielania i rozmiar obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jutrosin, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jutrosin.
2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p. Stanowiska kierownicze Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć po obniżce
1.

Dyrektor przedszkola, szkoły, liczącej:

a) do 6 oddziałów

b) od 7 do 10 oddziałów

c) powyżej 10 oddziałów

 

 

8

5

3

2.

Wicedyrektor szkoły liczącej:

a) od 12 do 15 oddziałów

      b) powyżej 15 odziałów

 

 

9

7

3.

Wicedyrektor przedszkola, liczącego:

a) 6 oddziałów

b) powyżej 6 oddziałów

 

 

9

7


3. Organ prowadzący szkołę w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora placówki oświatowej od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, jeżeli warunki funkcjonowania placówki powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.
4. Wymiar zajęć określony w ust.2 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.


§ 2.


Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jutrosin w pełnym wymiarze zajęć wynosi 22 godziny.


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.


§ 4.


1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-04-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu