Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JUTROSIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2017

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JUTROSIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2017


       Przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIII/97/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku Program współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, określił zakres zadań przewidziany do realizacji poprzez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Mieściły się w nim zadania z obszaru:
- pomocy społecznej;
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych;
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
- ochrony i promocji zdrowia;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- promocji gminy;
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- turystyki i krajoznawstwa;
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

        Zadania zostały zlecone w formie otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin – 10 stycznia 2017 roku.

Komisja konkursowa w składzie:

- Łakomy Zenon – Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie,
- Jakubowski Marian - Przedstawiciel Rady Miejskiej w Jutrosinie,
- Migasiewicz Bogumiła - Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych,
- Zuziak Katarzyna – Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie

po szczegółowej, formalno-prawnej i merytorycznej analizie i ocenie złożonych ofert – na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2017 roku – rozstrzygnęła o przyznaniu środków publicznych.

       Na zadanie w ramach działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (działania służące aktywizacji osób starszych, wspierające ich uczestnictwo w życiu społecznym, w tym uczestnictwo w działaniach edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych; działania pomocowe skierowane do osób w wieku emerytalnym) – przeznaczono kwotę 3.000 zł.

Złożono 2 oferty (spełniające wymogi konkursowe):

- przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy – Stowarzyszenie Charytatywne Poznań - na realizację zadania „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – senior 2017” – komisja przyznała kwotę - 2.700 zł.

- przez Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku – na realizację zadania „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – cykliczne zajęcia edukacyjne i kulturalne dla seniorów” - komisja przyznała kwotę – 2.500 zł.

       Na zadanie w ramach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (inicjatywy i twórcze działania stowarzyszeń, organizacji społeczno-kulturalnych i innych podmiotów w dziedzinach: sztuk plastycznych, muzyki, literatury, organizacji znaczących dla Gminy wydarzeń kulturalnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, konkursów, wystaw, w tym również akcji o charakterze charytatywnym, działania na rzecz kultywowania lokalnej tradycji oraz ochrony dóbr kultury) – przeznaczono kwotę 8.000 zł.

Złożono 2 oferty (spełniające wymogi konkursowe):


- przez "Jutrosińskie Stowarzyszenie Modelarzy”– na realizację zadania „Umożliwienie młodzieży zdobywania wiedzy i technik modelarskich”– komisja przyznała kwotę - 4.000 zł.

- przez Stowarzyszenie „Na krańcu Wielkopolski” - na realizację zadania – „Święto Szkaradka” – komisja przyznała kwotę – 2.700 zł.

        Na zadanie w ramach promocji Gminy, współpracy ze społeczeństwem krajowym i europejskim (działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, budowanie partnerstwa pomiędzy Gminami) – przeznaczono kwotę 6.000 zł.

       Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe): przez „Towarzystwo Przyjaźni Jutrosin-Potigny” w Jutrosinie – na „organizację wyjazdu rodzin do Potigny (Francja) i udział w podsumowaniu 25-letniej współpracy partnerskiej Jutrosina i Potigny” – komisja przyznała kwotę - 10.000 zł.

      Na zadania w ramach „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (w których mieści się prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej, prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu w mieście i na terenie Gminy, organizację imprez, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów) – przeznaczono kwotę 74.000 zł.


Złożono 2 oferty (spełniające wymogi konkursowe):

- przez Klub Sportowy „ORLA JUTROSIN” - na „rozwój piłki nożnej na terenie Miasta i Gminy Jutrosin” – komisja konkursowa przyznała kwotę – 61.000 zł.;

- przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Szkaradowo - na „promowanie zdrowego i sportowego życia mieszkańców Gminy Jutrosin, poprzez organizację licznych imprez sportowo-rekreacyjnych” – komisja przyznała kwotę – 9.000 zł.;

        Na zadanie w ramach ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w którym mieści się m.in.: edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz angażowanie ich do działań o charakterze proekologicznym – przeznaczono kwotę 2.000 zł.

      Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez Stowarzyszenie Wędkarskie „Żwirek” na realizację zadania – „ekologia i edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym i sportem wędkarskim” – komisja przyznała kwotę - 2.500 zł.

       Na zadanie w ramach edukacji, oświaty i wychowania, w którym mieści się m.in.: wspieranie nowatorskich inicjatyw oświatowych i wychowawczych oraz zadań oświatowo-kulturowych; prowadzenie edukacji w ramach podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – przeznaczono kwotę 3.000 zł.

     Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie na realizację zadania – „wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów przez organizację zajęć pozalekcyjnych, wielokierunkowe wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych” – komisja przyznała kwotę - 3.000 zł.

        Na zadania zawarte w ofercie konkursowej pod nr 1,2,4,5,8 oraz 10 nie zostały złożone przez uprawnione podmioty żadne oferty, a środki finansowe przeznaczone w ramach tych zadań zostały rozdysponowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin na inne.

Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Jutrosin wyniosła 97.400 zł.

Opracowała:
/-/ Katarzyna Zuziak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-04-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu