Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XXXV/18 z XXXV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 22 marca 2018 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XXXV/18 z XXXV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 22 marca 2018 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XXXV/18
Rok: 2018

PROTOKÓŁ XXXV/18

z XXXV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 22 marca 2018 r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1. Barteczka Mirosław
2. Bobrowska Grażyna
3. Grzywaczewski Bogusław
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Jędrkowiak Piotr
7. Kalka Walerian
8. Kapała Anna
9. Lis Tomasz
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Ostrowska Jadwiga
12. Wybierała Piotr
13. Zuziak Józef
14. Żmuda Franciszek

     Otwarcia – o godzinie 14:00 – XXXV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie – dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.

        Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 14 Radnych (nieobecność Radnej: I. Bielerzewskiej usprawiedliwiona) – większość qworum - co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:


1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2018-2021
5. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu
6. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu odnowy miejscowości Grąbkowo na lata 2018-2025
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2018 roku
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Jutrosin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jutrosin
10. Przyjęcie sprawozdań z:
- realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2017 rok
- działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku (podjęcie uchwał wewnętrznych)
11. Informacja Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu o sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia i bezrobocia na terenie Gminy Jutrosin
12. Interpelacje i zapytania
13. Wolne głosy i wnioski
14. Zakończenie obrad

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie


     W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej Sesji nie wniesiono żadnych uwag, został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami


- uczestniczyłem w naradzie Wójta, Burmistrzów i Starosty w Rawiczu (głównym punktem programu było omówienie programu e-SESJA);
- odbyło się zebranie klubu sportowego Orla Jutrosin, podczas którego wybrano Jego nowy zarząd;
- uczestniczyłem w zebraniu kółek rolniczych w Jutrosinie;
- odbyło się spotkanie odnośnie rewitalizacji rynku w Jutrosinie;
- odbyło się spotkanie z prezesem PSL-u w Rawiczu;
- uczestniczyłem w naradzie PSP w Rawiczu;
- brałem udział w gali „Wielkopolski Rolnik Roku” w Poznaniu oraz Gali „Liderów Powiatu Rawickiego” w Rawiczu;
- odbył się Gminny Dzień Kobiet w Płaczkowie;
- uczestniczyłem w zebraniu Banku Spółdzielczego w Jutrosinie;
- brałem udział w pracach Komisji Stałych Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018

        Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnej I. Bielerzewskiej usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXV/167/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 marca 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2018-2021

      Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta jest konsekwencją zmian wprowadzanych do budżetu. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnej I. Bielerzewskiej usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXV/168/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 marca 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu

      Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Chcemy wspomóc Powiat Rawicki kwotą 13.725 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej z Miejskiej Górki. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnej I. Bielerzewskiej usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXV/169/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 marca 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu odnowy miejscowości Grąbkowo na lata 2018-2025

         Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Plan odnowy dla miejscowości Grąbkowo przyjmowaliśmy już w roku 2009. Teraz w celu uaktualnienia danych uchwalamy go jeszcze raz, tym razem na lata 2018-2025. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnej I. Bielerzewskiej usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXV/170/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 marca 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2018 roku

        Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Program taki uchwalamy co roku, bo taki jest wymóg ustawowy. Program ten dotyczy sytuacji, kiedy właściciel zarówno zwierząt domowych, jak i gospodarskich, nienależycie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Wówczas to na gminie spoczywa obowiązek znalezienia miejsca i opiekuna dla tych zwierząt. Wskazane w Piskornii gospodarstwo rolne posiada miejsca, w którym zwierzęta mogą być utrzymywane w warunkach odpowiednich do gatunku i jego potrzeb, przy zachowaniu minimalnych norm powierzchni. W przypadku zwierząt domowych, Gmina Jutrosin ma podpisane z Lesznem – porozumienie na mocy którego wszystkie bezdomne zwierzęta z terenu Gminy mają w razie potrzeby zapewnioną właściwą opiekę w tym schronisku. Gmina zapewnia w budżecie na rok 2018 środki finansowe w wysokości 15.400 zł. niezbędne na zabezpieczenie realizacji zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt, w tym na realizację zadań wynikających z Porozumienia z Miastem Leszno w sprawie korzystania Gminy Jutrosin z Międzygminnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Henrykowo. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnej I. Bielerzewskiej usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXV/171/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 marca 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Jutrosin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


       Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesach wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych nałożyła na Radę Miejską obowiązek dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze, uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze.

Podział Gminy Jutrosin na okręgi wyborcze wygląda następująco:

- Okręg nr 1 - JUTROSIN ULICE: IZYDORA KAMINIARZA, POLNA, POWSTAŃCÓW - wybieranych radnych - 1
- Okręg nr 2 - JUTROSIN ULICE: DOLNA, DWORCOWA, GARNCARSKA, KRÓTKA, RYNEK, SZKOLNA, T. KOŚCIUSZKI, WODNA - wybieranych radnych - 1
- Okręg nr 3 - JUTROSIN ULICE: KWIATOWA, OGRODOWA, PODGÓRNA, SPORTOWA, WROCŁAWSKA, ZIELONA - wybieranych radnych - 1
- Okręg nr 4 - JUTROSIN ULICE: A. MICKIEWICZA, AKACJOWA, BOLESŁAWA PRUSA, BRZOZOWA, BUKOWA, H. SIENKIEWICZA, JANA GAWROŃSKIEGO, KASZTANOWA, KLONOWA, 700-LECIA, LAWENDOWA, LIPOWA, SŁONECZNA - wybieranych radnych - 1
- Okręg nr 5 - SOŁECTWA: GRĄBKOWO, NOWY SIELEC - wybieranych radnych - 1
- Okręg nr 6 - SOŁECTWA: PŁACZKOWO, STARY SIELEC - wybieranych radnych - 1
- Okręg nr 7 - SOŁECTWA: BARTOSZEWICE, ROGOŻEWO - wybieranych radnych - 1
- Okręg nr 8 - SOŁECTWA: BIELAWY, NAD STAWEM, PAWŁOWO, PISKORNIA, SZYMONKI, ZMYSŁOWO, ZYGMUNTOWO, ŻYDOWSKI BRÓD - wybieranych radnych - 1
- Okręg nr 9 - SOŁECTWO DUBIN: od nr 1 do nr 97 - wybieranych radnych - 1 
- Okręg nr 10 - SOŁECTWA: DUBIN: od nr 98 do końca, WIELKI BÓR, ZABOROWO - wybieranych radnych - 1
- Okręg nr 11 - SOŁECTWO DOMARADZICE, DOMARADZICE-BOREK - wybieranych radnych - 1
- Okręg nr 12 - SOŁECTWO ŚLĄSKOWO - wybieranych radnych - 1
- Okręg nr 13 - SOŁECTWO SZKARADOWO: od nr 1 do nr 126, BONOWO - wybieranych radnych - 1
- Okręg nr 14 SOŁECTWO SZKARADOWO: od nr 127 do końca, KATARZYNOWO - wybieranych radnych - 1
- Okręg nr 15 - SOŁECTWA: JANOWO, JEZIORA, OSTOJE, STASIN - wybieranych radnych - 1.
 
         Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnej I. Bielerzewskiej usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXV/172/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 marca 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.


Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jutrosin

       Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Z dniem 1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych. Reguluje ona w wielu miejscach na nowo kwestie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, uchylając dotychczas obowiązujące w tym zakresie przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Wprowadzono m.in. zmianę charakteru tych opłat z cywilnoprawnych na publicznoprawne, co w konsekwencji może wpłynąć na sposób ich ustalania i pobierania przez organy JST. Powoduje to konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jutrosin, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Jutrosin publicznych przedszkolach oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat. W uchwale zachowano dotychczasowy czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach (5 godz. dziennie), wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego pobytu (1zł) oraz warunki całkowitego zwolnienia z opłat. Zmiana dotyczy natomiast dzieci 6-letnich, które w roku 2017r. nie ponosiły odpłatności na mocy ustawy z dnia 1 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, natomiast w myśl przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych są objęte opłatą za wychowanie przedszkolne w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego pobytu.


       Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnej I. Bielerzewskiej usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXV/173/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 marca 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.


Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 10

Przyjęcie sprawozdań z:
- realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2017 rok
- działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku (podjęcie uchwał wewnętrznych)

- realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2017 rok

       Głos zajęła Pani Wiesława Krajka z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jutrosin na lata 2017-2020 został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z których między innymi wynika, że przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo – wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jutrosin został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/193/2016 z dnia 26 października 2016r. Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie były środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
       Z badań ogólnopolskich wynika, że zjawisko narkomanii jest nadal jednym z poważniejszych negatywnych zjawisk społecznych. Szczególnie narażone na nie jest młodzież, głównie z powodu lekceważenia problemu i zbyt liberalnego podejścia osób dorosłych. Młodzi ludzie mają dość beztroski stosunek do problemu używania narkotyków i zjawiska narkomanii. Nadal jest moda na zażywanie substancji uzależniających, traktowanych jako element zabawy, relaksu, rozrywki, pomocy w nauce, wspomagania przeżyć i doznań. Narkomania jest przyczyną tragedii wielu młodych ludzi i ich rodzin. Dzisiaj znaczenia nabiera więc fakt praktykowania zasad wychowania prewencyjnego, które należy wdrażać już od najwcześniejszych lat w domu, potem kontynuować w szkole. Zintegrowane działania są adresowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do rodziców oraz nauczycieli. Działania realizowane w 2017r. w ramach programu, były działaniami profilaktyki pierwszorzędowej adresowanymi do grupy niskiego ryzyka. Profilaktyka pierwszorzędowa ma na celu promocję zdrowego stylu życia, a przez to zmniejszenie zachowań ryzykownych. Profilaktyka wymaga podjęcia działań ukierunkowanych nie tylko na zapobieganie szkodom, ale przede wszystkim na promowanie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.
Gdyby zapobieganie uzależnieniom ograniczyć tylko do informowania o narkotykach, to istnieje ryzyko pobudzenia ciekawości i chęci spróbowania. Konieczne są więc zróżnicowane oddziaływania, a ich podstawą powinna być nauka umiejętności radzenia sobie w życiu, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, bez uciekania się do zażywania środków psychoaktywnych. Szkoła i dom to z pewnością najlepsze miejsca do prowadzenia oddziaływań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie narkomanii.
        W 2017r. w ramach realizowania programu zapobiegania narkomanii podjęto następujące zadania: młodzież Zespołu Szkół im. Jana Pawła II oraz klasy II i III Gimnazjum w Szkaradowie i Jutrosinie (219 uczniów) uczestniczyło w przedstawieniu profilaktycznym „Dzieci z dworca ZOO”. Program ten zrealizowany został przez Teatr Profilaktyczny Alert z Wrocławia. Spektakl miał na celu ostrzegać młodych ludzi przed popełnieniem błędów jakim jest używanie narkotyków. Prostym językiem opowiada o pozornym raju, do czasu kiedy narkotyk z wolna zniewala życie młodego człowieka. Młodzież Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych wzięła udział w warsztatach profilaktyki uzależnień w formie koncertu „Zło dobrem zwyciężaj” w wykonaniu muzyka Wiesława Błaszkiewicza. Program zawierał kilka bloków tematycznych: przemoc i agresja wśród młodzieży, narkotyki i dopalacze. Przeciwstawiał się również wulgaryzmom w języku młodego człowieka. Jako alternatywę pokazywał młodzieży zaangażowanie się w różnego rodzaju grupy wolontariatu.
Młodzież oraz rodzice otrzymali także ulotki i broszury o zagrożeniach substancjami psychoaktywnymi. W ubiegłym roku policjanci z rewiru dzielnicowych przeprowadzili także spotkania z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach w ramach programu „Bezpieczna szkoła”. W szkole w Jutrosinie i Szkaradowie odbyło się spotkanie z inspektorem ds. nieletnich na temat narkotyków i konsekwencji ich używania. W ubiegłym roku w ramach programu Przeciwdziałania Narkomanii zakupiono 6 sztuk narkotesterów Oratest III. Przekazano je do Rewiru Dzielnicowych do wykorzystywania w bieżącej pracy policji na terenie Gminy Jutrosin. W 2017r. na realizację programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 3.474,00 zł. Środki te pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii i gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w części pokrywają się i uzupełniają.

        Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały wewnętrznej. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2017 rok proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnej I. Bielerzewskiej usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała wewnętrzna nr 1/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 marca 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

- działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku

        Głos zajęła Pani Wiesława Krajka – z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie w dniu 26 października 2016r. Zadania oraz cele w nim zawarte są kontynuacją działań, realizowanych w Gminie Jutrosin w latach ubiegłych i skupiały się przede wszystkim na szeroko rozumianej profilaktyce. Program finansowany jest z budżetu gminy ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na realizację powyższego programu. W 2017 roku na realizację zadań ujętych w programie zaplanowano kwotę 133.979,00 zł. Natomiast wydatki wyniosły 99.820,30 zł. Przez 10 miesięcy roku szkolnego działały trzy świetlice środowiskowe. Celem działalności świetlicy środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Zadaniem świetlicy jest: pomoc w nauce, organizowanie dzieciom czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, rozwijanie kultury osobistej dzieci, poprawa sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych oraz współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi. Zajęcia prowadziły 4 nauczycielki zatrudnione na umowę zlecenie. W zajęciach regularnie uczestniczyło 50 dzieci. Łącznie w świetlicach przeprowadzono 300 godzin zajęć. Koszt wynagrodzeń w świetlicach w 2017r. wyniósł łącznie 6.000,00 zł. Dzieci korzystały także z różnego rodzaju wyjazdów np. na basen, na wycieczkę do Wrocławia, na kręgielnię w Zdunach. W ramach działań profilaktycznych 335 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wzięło udział w spektaklach profilaktycznych i tak: klasy od I do III tj. 39 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dubinie oraz 120 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jutrosinie wzięło udział w przedstawieniu profilaktycznym „Karolcia”. Natomiast 176 uczniów - klasy IV-VI i Gimnazjum klasy I wzięło udział w przedstawieniu profilaktycznym „Labirynt przemocy”. Młodzież Zespołu Szkół im. Jana Pawła II oraz klasy II i III Gimnazjum w Szkaradowie i Jutrosinie (219 uczniów) uczestniczyły w przedstawieniu profilaktycznym „Dzieci z dworca ZOO”. Programy te zrealizowane zostały przez Teatr profilaktyczny Alert z Wrocławia. Spektakle te były pełne walorów edukacyjnych i wychowawczych. Przedstawiały sprawy szerokorozumianej problematyki uzależnień, przemocy rówieśniczej oraz wypracowania właściwych relacji międzyludzkich i rodzinnych. Oprócz wartości merytorycznej i wychowawczej, spektakle te charakteryzowały się również atrakcyjną formą i ciekawymi scenariuszami. Dla uczniów Gimnazjum oraz Zespołu Szkół im. Jana Pawła II zorganizowano w maju 2017r. spotkanie związane z profilaktyką uzależnień prowadzone przez Gabriela Fleszara znanego wokalistę i muzyka pt.: „Wolności oddać nie umiem”. Wzięło w nich udział 250 osób. 280 dzieci - uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz przedszkola uczestniczyło w zajęciach profilaktycznych z zakresu unikania ryzykownych zachowań pt.: „My nie gryziemy”.

        W grudniu 2017r. 12 nauczycieli ze szkół podstawowych wzięło udział w 10 godzinnym szkoleniu dla realizatorów programu profilaktycznego „Domowi Detektywi”. Szkolenie to prowadziła firma Progres z Koluszek. Celem tego programu jest opóźnianie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków. Odbiorcami będą uczniowie klas IV lub V szkół podstawowych i ich rodzice. Program ten w bieżącym roku szkolnym będzie realizowany po otrzymaniu materiałów potrzebnych do jego przeprowadzenia.

       Członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym w Jutrosinie i prowadzonym przez biegłego sądowego psychologa, specjalistę terapii uzależnień Pana Błażeja Pierzchałę. Natomiast dwóch członków komisji uczestniczyło w szkoleniu na temat: „ Zezwolenia na sprzedaż alkoholu od 01 stycznia 2018r.”
W 2017r. GKRPA była także organizatorem szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jutrosinie na temat zjawiska przemocy i procedury Niebieskiej Karty. W ramach działań o charakterze profilaktycznym Gminna Komisja współfinansowała także zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży na boisku Orlik w Jutrosinie. Dofinansowanie dotyczyło pokrycia części wynagrodzeń dwóch opiekunów orlika w okresie od marca do listopada ubiegłego roku. Koszt umów zleceń wyniósł 13.500zł. Zajęcia miały na celu przede wszystkim zachęcenie młodzieży do aktywnego modelu spędzania czasu wolnego bez uciekania się do sięgania po używki oraz utrwalanie zasad czystej rywalizacji i nabywanie umiejętności współżycia w grupie. Zajęcia na orliku cieszą się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży.

        Gminna Komisja w 2017 roku finansowała wypoczynek letni dla dzieci z terenu miasta i gminy:
- kolonię dla 25 dzieci w Mrzeżynie w dniach od 03.07.-09.07.2017. Koszt kolonii wyniósł 14.000 zł.
- obóz strażacki dla 10 uczniów w Brennie na kwotę 1 000,00 zł.
- półkolonie letnie dla dzieci w Jutrosinie w wysokości 891,00 zł.

       W 2017 Gminna Komisja wsparła finansowo :
- Festyny rodzinno –sportowe organizowane z okazji Dnia Dziecka przez rady sołeckie i KGW we wioskach naszej gminy;
- Festyn rodzinny “Postaw na rodzinę” organizowany przez Szkołę Podstawową w Jutrosinie;
- turniej sportowy gminny dla klas I-III oraz konkurs plastyczny;
- Powiatowy konkurs bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjum organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Rawiczu;
- Heppening zdrowotny organizowany przez Szkołę Podstawową w Jutrosinie;
- konkurs dla klas VI „Nie pal przy mnie proszę”.

      Z budżetu GKRPA w ubiegłym roku zakupiono także urządzenia na place zabaw do Jutrosina, Rogożewa i Starego Sielca. Koszt zakupu wyniósł 24.704,90 zł.
W 2017r. działał nadal Punkt Konsultacyjny, w którym dyżury pełnił psycholog. Z porad psychologa korzystają tak dorośli mieszkańcy jak również dzieci. W ubiegłym roku psycholog przyjął 41 osoby podczas 111 wizyt. Koszt działalności punktu konsultacyjnego w 2017r. to 9.300,00 zł.

      W 2017r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 10 posiedzeń. Chciałam przypomnieć, że komisja liczy 5 członków. Posiedzenia odbywały się w celu omówienia bieżących spraw związanych z realizacją programu, przeprowadzania rozmów z osobami zgłoszonymi do komisji w związku z nadużywaniem przez nich alkoholu, jak również opiniowano wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

       W 2017r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 10 wniosków o przeprowadzenie rozmów profilaktycznych i leczenie osób nadużywających alkoholu. Komisja zleciła badanie 5 osób przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa w celu określenia stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju leczenia.

       W 4 sprawach Komisja wystąpiła do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia o zobowiązaniu do leczenia. Sąd w 3 przypadkach wydał postanowienie o przymusowym leczeniu ambulatoryjnym bądź stacjonarnym i ustanowił dozór kuratora nad osobą uzależnioną. W jednym przypadku postępowanie toczy się jeszcze w sądzie.
  
      W gminie Jutrosin na dzień 31.12.2017r. działały 32 punkty sprzedaży napojów alkoholowych - są to sklepy oraz 3 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – są to bary i restauracje. W 2017r w sklepach i w punktach gastronomicznych na terenie naszej gminy sprzedano alkohol za łączną kwotę ponad 3.872.097,45 zł. (piwo – 1.871.753,58 zł, wino – 176.894,85 zł, wódka 1.823.449,02 zł.). Dane te pochodzą z oświadczeń składanych corocznie przez przedsiębiorców sprzedających alkohol. W porównaniu do roku 2016r. jest to wzrost o około 44. 097,45 zł.

       Gminna Komisja w ciągu całego 2017 roku ściśle współpracowała ze szkołami, pedagogami szkolnymi, policją, prokuraturą, kuratorami społecznymi i zawodowymi oraz służbą zdrowia i Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Nadrzędnym celem współpracy jest przede wszystkim podnoszenie skuteczności podejmowanych działań i wspólne rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych.

- p. M. Barteczka – kto wchodzi w skład komisji?

- p. W. Krajka – ja, Kinga Szymkowiak, Waldemar Swornowski, Paweł Jernaś i Małgorzata Zyber;

- p. M. Kozica – tyle mówi się teraz o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych; co w końcu jest tym miejscem publicznym;

- p. J. Ostrowska – tyle mówi się o przestrzeganiu przed nadmiernym spożywaniem alkoholu wśród młodzieży, a czy można jakoś wpływać na osoby dorosłe?

- p. W. Krajka – my takiego wpływu nie mamy.

        Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały wewnętrznej. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnej I. Bielerzewskiej usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała wewnętrzna nr 2/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 marca 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Po tym pkt nastąpiła 15 minutowa przerwa.

Obrady wznowiono od pkt 11.

Ad. 11 (Od tego pkt Sesję prowadził Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Pan Ireneusz Mikołajewski)
Informacja Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu o sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia i bezrobocia na terenie Gminy Jutrosin

        Głos zajął Pan Kazimierz Maciaszek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu. Na koniec 2017 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych było 1.276 bezrobotnych, tj. o 14,2 % mniej niż na koniec roku 2016. W Gminie Jutrosin liczba ta wynosi – 114 osoby. Na zmianę poziomu bezrobocia wpływ mają z jednej strony ilość rejestrujących się bezrobotnych, z drugiej ilość bezrobotnych wyłączonych z ewidencji. W okresie 12 miesięcy 2017 roku zarejestrowało się 2.795 bezrobotnych (w tym z Gminy Jutrosin 252), a wyłączono z ewidencji 3.004 (w tym Gmina Jutrosin – 267).

Bezrobotni nie posiadający prawa do zasiłku - na koniec 2017 roku bezrobotni bez prawa do zasiłku stanowili 83,6% ogółu bezrobotnych, podczas gdy na koniec 2016 roku – 82,3%.
Bezrobotne kobiety - na koniec 2017 roku w ewidencji bezrobotnych pozostawało 752 kobiety, co stanowi 59,4% ogółu bezrobotnych.
Bezrobotni wg wykształcenia - dominującą grupą bezrobotnych w skali powiatu, są osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (36,1% ogółu bezrobotnych), gimnazjalnym i poniżej (22,9% ogółu bezrobotnych), najmniejszą osoby z wykształceniem wyższym (10,3%) i średnim ogólnokształcącym (9,1%).
Bezrobotni wg wieku - największy udział w populacji bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat – 28,7 % oraz osoby w wieku 35 do 44 lat – 20,5%. Wysoki jest również udział osób do 24 lat oraz w przedziale od 45 do 54 lat wynoszący odpowiednio 18,6 i 13,2%.
Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy - cechą charakterystyczną struktury bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy jest wysoki odsetek osób oczekujących na pracę ponad rok – 30,4% (w Jutrosinie 29,9%).
Bezrobotni zamieszkali na wsi - według stanu na 31.12.2017r. w PUP w Rawiczu zarejestrowanych było 574 osób zamieszkałych na wsi, co stanowi 45,3% ogółu zarejestrowanych (w Gminie Jutrosin 65,4%). W analogicznym okresie 2016 roku mieszkańcy wsi stanowili 49% ogółu zarejestrowanych (w Gminie Jutrosin 87,2 %).
Bezrobotni zwolnieni z przyczyn nie dotyczących pracownika - w 2017 roku liczba rejestracji bezrobotnych zwolnionych z przyczyn nie dotyczących pracownika utrzymywała się na niższym poziomie niż w latach poprzednich. Ogółem w 2017 roku w wyniku „zwolnień grupowych” zarejestrowało się 109 osób, o 28 mniej niż w roku poprzednim. Na koniec roku w ewidencji bezrobotnych pozostawało 58 osób zwolnionych z przyczyn nie dotyczących pracownika, w tym 6 z Gminy Jutrosin. Stanowili oni 4,5% ogółu bezrobotnych (w Gminie Jutrosin 5,6%).
Pośrednictwo pracy - w okresie 12 miesięcy 2017 roku do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 2406 ofert pracy, tj. o 162 więcej niż w 2016. W omawianym okresie pracę podjęło 1640 bezrobotnych, w tym 162 z terenu Gminy Jutrosin. W 2016 roku pracę podjęło 1925 bezrobotnych, w tym 151 z Gminy Jutrosin.
Programy rynku pracy - w 2017 roku instrumentami i usługami rynku pracy objęto 808 bezrobotnych, z tego 87 z Gminy Jutrosin. Na realizację instrumentów i usług rynku pracy z Funduszu Pracy z uwzględnieniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowaliśmy w 2017 roku 5.290,4 tys. zł.
- z tego ze środków przyznanych Powiatowi w ramach algorytmu 1.021,1tys. zł.
- ze środków rezerwy Ministra 246 tys. zł.
- ze środków uzyskanych na realizację projektu pozakonkursowego z EFS w ramach poddziałania 1.1.1 PO WER – 1.450,4 tys. zł.
Ze środków algorytmowych zrealizowano:
- prace interwencyjne dla 50 bezrobotnych głównie do 30 roku życia i długotrwale bezrobotnych, z tego 5 z Gminy Jutrosin,
- szkolenia dla 23 osób głównie do 30 roku życia,
- staże dla 50 osób głównie do 30 roku życia, w tym 2 z Gminy Jutrosin,
- udzielono środków na podjęcie działalności gospodarczej 7 bezrobotnym,
- 9 bezrobotnych zostało zatrudnionych w ramach refundacji przedsiębiorcom wyposażenia
stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,
- 102 bezrobotnych (w tym 4 z Gminy Jutrosin) aktywizowano w ramach prac społecznie użytecznych,
- 2 bezrobotnych objęto wsparciem w formie finansowania studiów podyplomowych.

Charakterystyczne cechy rynku pracy powiatu rawickiego w okresie 2017 roku:

- spadek liczby bezrobotnych w porównaniu do 2016 roku o 14,2 % - w Jutrosinie o 13 %;
- spadek podjęć pracy o 14,8 % - w Jutrosinie wzrost o 7,3 %;
- zwiększenie się udziału osób bez prawa do zasiłku o 1,3 p.p.- w Jutrosinie o 2,4 p.p.;
- przewaga kobiet w populacji bezrobotnych – 59,4 % - w Jutrosinie 65,4%;
- wysoki udział bezrobotnych w wieku 25-34 lat – 28,7 % - w Jutrosinie 29 %;
- spadek udziału osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy o 1,3 p.p. - w Jutrosinie wzrost o 0,1 p.p.;
- spadek udziału bezrobotnych zamieszkałych na wsi o 3,7 p.p., w Jutrosinie o 11,8 p.p.;
- spadek wydatkowania środków na usługi i instrumenty rynku pracy o 3,4 %.

Brak pytań ze strony Radnych.

Cała informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 12
Interpelacje i zapytania

- p. K. Szczęsny – co z tą naszą drogą w Zmysłowie?

- p. Burmistrz – w przyszłym roku będzie składany na nią wniosek do FOGR-u;

- p. I. Mikołajewski – mieszkańcy ulicy Lawendowej w Jutrosinie wnioskują o poprawę jakości tejże drogi, bo jest ona w opłakanym stanie;

- p. Burmistrz – trzeba to zrobić.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 13

Wolne głosy i wnioski

- p. P. Jędrkowiak – co to jest za wieża, która stoi w Jutrosinie przy ul. Sportowej?

- p. Burmistrz – jest to przyczepa specjalna o przeznaczeniu radiofonicznym i telewizyjnym;

- p. I. Mikołajewski – podziękował za statuetkę, którą otrzymał na Gali Liderów Powiatu w Rawiczu;

- p. I. Mikołajewski – wspomniał o drugim tomie książki o „Powstańcach Wielkopolskich”;

- p. A. Kapała – zaapelowała, aby Burmistrz wspomniał coś na sesji powiatowej o braku miejsc parkingowych dla petentów przy ZUS-ie i Urzędzie Miejskim w Rawiczu;

- p. F. Żmuda – wspomniał o parkowaniu samochodów na ulicy Wrocławskiej;

- p. J. Ostrowska – ścieżka przy zbiorniku w Jutrosinie mogła by zostać utwardzona;

- p. I. Mikołajewski – powstały dwa nowe stowarzyszenia w Jutrosinie;

- p. I. Mikołajewski – następna Sesja odbędzie się 19 kwietnia.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 14
Zakończenie obrad

      O godz. 16:30 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie - Pan Ireneusz Mikołajewski zakończył obrady XXXV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
/-/ Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-04-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu