Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVIII/193/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Jutrosin.

Uchwała Nr XXXVIII/193/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Jutrosin.

Numer uchwały: 193
Numer sesji: XXXVIII
Rok: 2018

Uchwała
Nr XXXVIII/193/2018


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie:
wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Jutrosin.
_____________________________________________________________________________


       Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 wraz z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1


W roku 2018 sezon kąpielowy dla miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli określa się od 15 lipca do 15 sierpnia.


§ 2


1. Wyraża się zgodę na utworzenie na obszarze zbiornika retencyjnego Jutrosin na działce nr 694/5 położonej w miejscowości Pawłowo stanowiącej własność Skarbu Państwa, miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
2. Szczegółową lokalizację miejsca, o którym mowa w ust. 1 obrazuje załącznik graficzny nr 1 do uchwały.

§ 3


1. Wyraża się zgodę na utworzenie na obszarze zbiornika wodnego położonego w miejscowości Ostoje na działce nr 87 stanowiącej własność Gminy Jutrosin miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
2. Szczegółową lokalizację miejsca, o którym mowa w ust. 1 obrazuje załącznik graficzny nr 2 do uchwały.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

/-/ Stanisław Janiak


Uzasadnienie

       Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566, 2180) rada gminy może wyrazić, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
       Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 cyt. ustawy przekazano Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin wnioski o wyrażenie zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
      Wobec powyższego opracowano projekt uchwały w sprawie określenia wykazu miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2018, określając w załącznikach graficznych ich lokalizacje.
      W niniejszej uchwale sezon kąpielowy ustalono zgodnie z terminem funkcjonowania miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli tj. od 15 lipca 2018r. do 15 sierpnia 2018 roku. Projekt niniejszej uchwały wraz z wnioskiem o którym mowa w art. 39 ust. 2 i dokumentami o których mowa w art. 39 ust. 4 ustawy Prawo wodne, Burmistrz przekazał do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi wód, właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu. Wymienione instytucje wyraziły pozytywne opinie do przekazanego projektu uchwały. Nadmienia się, że brak opinii w terminie 7 dni uznaje się zgodnie z ustawą za wyrażenie opinii pozytywnej.
     Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-07-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-07-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu