Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ III/18 z III SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 27 grudnia 2018 r., o godz. 14:30 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ III/18 z III SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 27 grudnia 2018 r., o godz. 14:30 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: III/18
Rok: 2018

PROTOKÓŁ III/18

z III SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 27 grudnia 2018 r., o godz. 14:30
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

________________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1. Fabian Małecki
2. Mirosława Antkowiak
3. Mariusz Grzywaczewski
4. Ireneusz Mikołajewski
5. Halina Kaźmierska
6. Karol Wieczorek
7. Jola Woroch
8. Marek Kozica
9. Jolanta Kapała
10. Dawid Kaczmarek
11. Janina Machowicz
12. Bożena Maćkowiak
13. Mirosław Barteczka
14. Mateusz Janicki
15. Tomasz Guziołek

     Otwarcia – o godzinie 14:30 – III Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie – dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Fabian Małecki. Powitał przybyłych gości, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.

     Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15 Radnych - pełen skład Rady - co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik do protokołu.
Przed omawianiem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady ogłosił uczczenie minutą ciszy poległych w Powstaniu Wielkopolskim.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad:


I. Część robocza


1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2018-2022
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny 1 dt żyta, przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Jutrosin na 2019 rok
6. Podjęcie postanowienia w sprawie niepodejmowania uchwały o obniżeniu ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na rok 2019
7. Podjęcie uchwały w sprawie: szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Jutrosin
8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
10. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXI/100/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 04.09.2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Jutrosin do stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie
12. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2019-2022 według następującego porządku:
a) przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2019-2022 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
b) przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin;
c) wyrażenie stanowiska przez Burmistrza do wniosków zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie;
d) głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2019-2022
13. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2019 według następującego porządku:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2019 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin;
b) przedłożenie opinii do projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej;
c) przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie uchwały budżetowej;
d) stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków;
e) zgłaszanie poprawek, dyskusja oraz głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej;
f) głosowanie nad uchwałą budżetową Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2019
14. Interpelacje i zapytania
15. Wolne głosy i wnioski

II. Część okolicznościowa Sesji związana ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym 2019 Rokiem

Brak pytań.

Ad.1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

      W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej Sesji nie wniesiono żadnych uwag został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności pomiędzy Sesjami

     Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Romuald Krzyżosiak.
W okresie międzysesyjnym uczestniczył w:
- forum gospodarczym zorganizowanym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie, którego współorganizatorem był Powiat Rawicki;
- II spotkaniu Wielkopolskich Samorządów pt. „Instrumenty finansowe i współpraca z małymi i średnimi przedsiębiorstwami przy realizacji inwestycji samorządowych” zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski w Rokosowie;
- zjeździe wójtów, burmistrzów prezydentów miast i starostów zorganizowanym przez WOKiSS w Trzebawiu;
- spotkaniu zorganizowanym przez Powiat Rawicki z Dyrektorem leszczyńskiej Delegatury Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty p. Tadeuszem Waczyńskim, które było poświęcone m.in. zmianom w prawie oświatowym (ocena pracy dyrektora szkoły) oraz planowanym naborom do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020;
- XXX zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”, który odbył się w Trzebani;
- spotkaniach opłatkowych zorganizowanych przez: Koło Gospodyń Wiejskich w Dubinie; Polski Związek Emerytów i Rencistów w Jutrosinie; Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu; Klub Seniora „Wrzos” w Jutrosinie oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Jutrosinie;
- spotkaniu z p. Jarosławem Styperkiem, który opracowuje projekty szlaków rowerowych;
- w wizycie u p. Marcela Domanieckiego z Domaradzic, w związku z jego 95 urodzinami.
Poza tym Burmistrz zorganizował:
- naradę Dyrektorów Szkół poświęconą sprawie organizacji nauki w roku szkolnym 2019/2020; - spotkanie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej - p. Piotrem Kucharskim i jego zastępcą - p. Damianem Gorwą, podczas którego omówiony został m.in. stan bezpieczeństwa p-poż. na terenie Gminy Jutrosin; - spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji - p. Radosławem Matysiakiem oraz jego zastępcą - p. Marcinem Mośkiem, podczas którego omówiono zasady współpracy Gminy Jutrosin z Komendą Powiatową Policji w Rawiczu i dokonano analizy stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Jutrosin.

Brak pytań.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018


       Głos zajęła Pani Grażyna Niedbała – Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący Rady – Pan Fabian Małecki odczytał projekt uchwały nr III/9/2018 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
ZA:
Bożena Maćkowiak, Dawid Kaczmarek, Fabian Małecki, Halina Kaźmierska,
Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Jola Woroch, Jolanta Kapała, Karol
Wieczorek, Marek Kozica, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Mirosława Antkowiak,
Tomasz Guziołek, Mariusz Grzywaczewski.

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr III/9/2018 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2018-2022


     Głos zajęła Pani Grażyna Niedbała – Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin. Uchwała ta jest konsekwencją zmian wprowadzanych do budżetu. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodniczący Rady – Pan Mariusz Grzywaczewski odczytał projekt uchwały nr III/10/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2018-2022.

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
ZA
: Bożena Maćkowiak, Fabian Małecki, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski,
Janina Machowicz, Jola Woroch, Jolanta Kapała, Karol Wieczorek, Marek Kozica,
Mariusz Grzywaczewski, Mirosław Barteczka, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Mateusz Janicki, Dawid Kaczmarek.

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr III/10/2018 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny 1 dt żyta, przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Jutrosin na 2019 rok


     Głos zajął Pan Zenon Łakomy – Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin. Konstrukcja podatku rolnego opiera się na cenie 1 dt żyta, która za okres 11 poprzednich kwartałów jest ustalana przez Prezesa GUS-u. Komunikat taki ukazał się 18.10.2018r. i ustalono w nim cenę 54,36 zł. za 1 dt. Przypomnę, że cena, która służyła do obliczenia podatku na rok 2018 była niższa i wynosiła 52,49 zł. W związku z tym, że Radni na posiedzeniu Komisji podjęli decyzję, ażeby obniżyć tę cenę 1 dt żyta (z 54,36 zł. na 52,49 zł.) - Rada musi podjąć w tym temacie Uchwałę. Gdyby doszło do sytuacji, że Rada nie obniża tej kwoty, a więc przyjmuje cenę urzędową – wtedy uchwała nie byłaby podejmowana.
     Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Mirosława Antkowiak odczytała projekt uchwały nr III/11/2018 w sprawie: ustalenia średniej ceny 1 dt żyta, przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Jutrosin na 2019 rok.

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
ZA:
Bożena Maćkowiak, Fabian Małecki, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski,
Janina Machowicz, Jola Woroch, Jolanta Kapała, Karol Wieczorek, Marek Kozica,
Mariusz Grzywaczewski, Mirosław Barteczka, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Mateusz Janicki, Dawid Kaczmarek.

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr III/11/2018 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie postanowienia w sprawie niepodejmowania uchwały o obniżeniu ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na rok 2019


       Głos zajął Pan Zenon Łakomy – Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin. Podstawą obliczania podatku leśnego jest cena 1 m³ drewna, która jest ustalana za pierwsze trzy kwartały 2018 roku (dane oparte są o nadleśnictwa). Cena ta to 191,98 zł. za 1m³. Na posiedzeniu Komisji Radni podjęli decyzję, ażeby tej ceny nie obniżać w związku z tym, że cena 1m³ drewna w oparciu o którą obliczany był podatek na ten rok jest wyższa i wynosiła 197,06 zł za 1m³.
      Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący Rady – Pan Fabian Małecki odczytał projekt postanowienia w sprawie: niepodejmowania uchwały o obniżeniu ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na rok 2019.
Postanowienie zostało przegłosowane przez Radnych jednogłośnie.
(Nie obowiązywał tutaj system głosowania imiennego).

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie: szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Jutrosin

       Głos zajął Pan Zenon Łakomy – Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin. Na Sesji 5 grudnia Rada podjęła uchwałę o wniesieniu w formie aportu do Spółki Wodociągi Gminne w Pakosławiu kanalizacji sanitarnej w Domaradzicach. Wszczęliśmy tę procedurę, aby odzyskać podatek vat w kwocie 500.000 zł. Jedyną możliwością żeby go odzyskać jest zrealizowanie inwestycji celu publicznego i przekazanie tej inwestycji do użytku na zasadach takich, że będzie świadczona usługa na rzecz odbiorców, którzy również zapłacą za te usługi podatek vat. Przez wszystkie lata kiedy mogliśmy to robić, z tej możliwości korzystaliśmy. Wiele milionów złotych udało się uzyskać z tego tytułu i również tutaj takie działania są podjęte. Różnica polega na tym, że w tej chwili wszystkie tego typu inwestycje publiczne, jeżeli można to możemy jedynie dysponować nimi w formie aportu. Jeszcze niedawno było to możliwe w oparciu o umowę dzierżawy, natomiast w tej chwili jest to związane z przeniesieniem własności. Dzisiejsza uchwała ma bardziej znaczenie proceduralne. Określa szczegółowe zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i daje tutaj zarówno uprawnienia dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, jak i nakłada na niego obowiązki, m.in.: sprawozdawczość i rozliczanie się z podejmowanych działań przed Radą.

      Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodniczący Rady – Pan Mariusz Grzywaczewski odczytał projekt uchwały nr III/12/2018 w sprawie: szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Jutrosin.

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
ZA:
Bożena Maćkowiak, Fabian Małecki, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski,
Janina Machowicz, Jola Woroch, Jolanta Kapała, Karol Wieczorek, Marek Kozica,
Mariusz Grzywaczewski, Mirosław Barteczka, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Mateusz Janicki, Dawid Kaczmarek.

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr III/12/2018 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

      Głos zajęła Pani Mirosława Domicz – Kierownik MGOPS w Jutrosinie. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin przekraczających kryteria dochodowe o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. Na dzień dzisiejszy jeśli chodzi o osoby samotne jest to kwota - 1.051,50 zł., natomiast osoby w rodzinie – 792,00 zł.

       Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Mirosława Antkowiak odczytała projekt uchwały nr III/13/2018 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
ZA:
Bożena Maćkowiak, Fabian Małecki, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski,
Janina Machowicz, Jola Woroch, Jolanta Kapała, Karol Wieczorek, Marek Kozica,
Mariusz Grzywaczewski, Mirosław Barteczka, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Mateusz Janicki, Dawid Kaczmarek.

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr III/13/2018 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

       Głos zajęła Pani Mirosława Domicz – Kierownik MGOPS w Jutrosinie. Program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ma na celu ograniczenie m. in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży, ma zapewnić dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorący posiłek przygotowany w stołówce szkolnej. Pomoc taką mogą otrzymać także osoby samotne, starsze oraz niepełnosprawne. Pomoc udzielana będzie w postaci ciepłego posiłku, zakupu żywności lub pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Warunkiem przyznania pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez konieczności przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego jest przyjęcie przez Radę tego programu.

      Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodniczący Rady – Pan Mariusz Grzywaczewski odczytał projekt uchwały nr III/14/2018 w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
ZA:
Bożena Maćkowiak, Fabian Małecki, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski,
Janina Machowicz, Jola Woroch, Jolanta Kapała, Karol Wieczorek, Marek Kozica,
Mariusz Grzywaczewski, Mirosław Barteczka, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Mateusz Janicki, Dawid Kaczmarek.

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr III/14/2018 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

      Głos zajęła Pani Mirosława Domicz – Kierownik MGOPS w Jutrosinie. Podwyższenie kryterium dochodowego do 150% pozwoli na skorzystanie z bezpłatnego dożywiania w szkole większej ilości dzieci i młodzieży.

     Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Mirosława Antkowiak odczytała projekt uchwały nr III/15/2018 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
ZA:
Bożena Maćkowiak, Fabian Małecki, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski,
Janina Machowicz, Jola Woroch, Jolanta Kapała, Karol Wieczorek, Marek Kozica,
Mariusz Grzywaczewski, Mirosław Barteczka, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Mateusz Janicki, Dawid Kaczmarek.

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr III/15/2018 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXI/100/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 04.09.2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Jutrosin do stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie

        Głos zajął Pan Zenon Łakomy – Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin. Wiadomo, że jesteśmy członkami stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie. Zmieniła się osoba na stanowisku Burmistrza, dlatego też w celu zachowania formalności, musimy zmienić dane Burmistrza – na obecnie urzędującego - Romualda Krzyżosiaka.

      Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący Rady – Pan Fabian Małecki odczytał projekt uchwały nr III/16/2018 zmieniającej uchwałę nr XXI/100/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 04.09.2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Jutrosin do stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie.

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
ZA:
Bożena Maćkowiak, Fabian Małecki, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski,
Janina Machowicz, Jola Woroch, Jolanta Kapała, Karol Wieczorek, Marek Kozica,
Mariusz Grzywaczewski, Mirosław Barteczka, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Mateusz Janicki, Dawid Kaczmarek.

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr III/16/2018 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 12
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2019-2022 według następującego porządku:

a) przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2019-2022 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

      Głos zajął Pan Romuald Krzyżosiak – Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin. Projekt WPF-u został szczegółowo omówiony już na Komisjach. Najważniejsze inwestycje w niej zawarte to:
- budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo-Ostoje (okres realizacji 2016-2020; łączne nakłady finansowe – 7.317.000,00 zł.);
- przebudowa ul. Wrocławskiej w Jutrosinie (okres realizacji 2017-2019; łączne nakłady finansowe – ponad 832.000,00 zł.;
- poprawa funkcjonalności i zagospodarowanie przestrzeni centrum Jutrosina (okres realizacji 2018-2020; łączne nakłady finansowe – 2.796.000,00 zł.)

Brak pytań ze strony Radnych.

b) przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin;

       Głos zajęła Pani Grażyna Niedbała – Skarbnik Miasta i Gminy w Jutrosinie. Przedstawiła Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jutrosin. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu działając na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, po rozpoznaniu wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin opinię pozytywną.


c) wyrażenie stanowiska przez Burmistrza do wniosków zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie;

       Burmistrz poprosił Radę o uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz podziękował p. Skarbnik za rzetelne przygotowanie projektu.

d) głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2019-2022

       Wiceprzewodniczący Rady – Pan Mariusz Grzywaczewski odczytał projekt uchwały nr III/17/2018 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2019-2022


Wyniki głosowania imiennego:

ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
ZA
: Bożena Maćkowiak, Fabian Małecki, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski,
Janina Machowicz, Jola Woroch, Jolanta Kapała, Karol Wieczorek, Marek Kozica,
Mariusz Grzywaczewski, Mirosław Barteczka, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Mateusz Janicki, Dawid Kaczmarek.

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr III/17/2018 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 13
Podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2019 według następującego porządku:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2019 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin;

      Głos zajął Pan Romuald Krzyżosiak – Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin. Na rok 2019 zaplanowano dochody w kwocie 31.871.000,00 zł. Na kwotę tę składają się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.369.658,00 zł., dotacje celowe na zadania własne 105.446,00 zł., subwencje 12.771.092,00 zł. (w tym subwencja oświatowa – 8.980.295,00 zł., subwencja wyrównawcza 3.790.797,00 zł.). Dochody podatkowe pobierane przez nasz urząd - 3.395.687,00 zł. (podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych). Dochody podatkowe otrzymywane jako udziały z Urzędu Skarbowego 359.000,00 zł. Dochody otrzymywane jako udziały z Ministerstwa Finansów - 4.671.225,00 zł. Dochody budżetu jako opłaty 167.848,00 zł. (opłata skarbowa, eksploatacyjna za zezwolenia na sprzedaż alkoholów). Dochody pozostałe w kwocie 1.011.044,00 zł. (czynsz, opłaty z pozostałych usług, opłaty z przedszkoli). Dochody zaplanowane ze sprzedaży mienia gminnego – 20.000 zł.
      Natomiast jeśli chodzi o wydatki, to na rok 2019 zaplanowane zostały na kwotę 32.571.000,00 zł. W ramach tych wydatków zabezpieczono realizację zadań własnych Gminy, m.in.: w zakresie oświaty (13.366.000,28 zł.), kultury (779.000,00 zł.), opieki społecznej (10.109.000,33 zł.), ochrony p.poż. (182.800,00 zł.). Wydatki majątkowe – 2.598.966,00 zł. Na dotacje udzielone z budżetu gminy – 1.100.188,00 zł. Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 413.422,00 zł. Na spłatę rat zaciągniętych kredytów – 1.700.000,00 zł.
     Planowany budżet zakłada wydatki wyższe od planowanych dochodów o 700.000 zł. W budżecie określono kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.400.000,00 zł.
     Planuje się zaciągnąć kredyt lub pożyczkę.
     Planowany dług gminy – 6.735.846,34 zł.

Brak pytań.

b) przedłożenie opinii do projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej;

- p. M. Janicki – Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu – opinia pozytywna;


- p. D. Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – opinia pozytywna;

- p. M. Grzywaczewski – Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – nie mówmy, że ten budżet jest taki optymistyczny, bo on jest taki trochę bardziej na przeżycie, niż na rozwój gminy, ale na dzień dzisiejszy żadnych zmian nie sugerujemy. Dobrze byłoby pójść w kierunku rozwoju, gdzie można uzyskać dotacje finansowe, tutaj mówimy o kwocie 500.000 zł. na rewitalizację rynku. Ten rynek już długi okres oczekuje na zmiany, ale udźwignięcie tego bez dotacji będzie ciężkie w realizacji. Oczywiście mamy jakieś sugestie do tego budżetu, ale na dzień dzisiejszy opinia jest pozytywna;


– p. B. Maćkowiak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna.

c) przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie uchwały budżetowej;

       Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na 2019 rok opinię pozytywną.


d) stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków;

     Burmistrz poprosił Radę o uchwalenie budżetu na 2019 rok oraz podziękował p. Skarbnik za rzetelne przygotowanie projektu.

e) zgłaszanie poprawek, dyskusja oraz głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej;

brak

f) głosowanie nad uchwałą budżetową Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2019

       Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Mirosława Antkowiak odczytała projekt uchwały nr III/18/2018 w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2019.


Wyniki głosowania imiennego:

ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
ZA
: Bożena Maćkowiak, Fabian Małecki, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski,
Janina Machowicz, Jola Woroch, Jolanta Kapała, Karol Wieczorek, Marek Kozica,
Mariusz Grzywaczewski, Mirosław Barteczka, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Mateusz Janicki, Dawid Kaczmarek.

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr III/18/2018 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 14
Interpelacje i zapytania

- p. I. Mikołajewski – p. Burmistrzu, mamy 100 - lecie odzyskania niepodległości, nie mamy ani placu ani ulicy Powstańców Wielkopolskich w Jutrosinie. Jest taka m.in.: w Pępowie, Kobylinie, Rawiczu czy Miejskiej Górce. Możnaby też pomyśleć o niej u nas;

- p. I. Mikołajewski – 19 stycznia o godz. 12:00 zapraszam na mszę św. za ojczyznę i Powstańców Wielkopolskich, na odsłonięcie tablicy pamiątkowej, a potem na promocję książki p. Adama Grzelaka, pt.: „Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Jutrosińskiej” – zeszyt 2;

- p. M. Grzywaczewski – 20 grudnia mieliśmy spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy i rozmawialiśmy o ścieżce pieszo-rowerowej z Jutrosina do Rawicza. Nie wiem czy były jakieś informacje w tej sprawie, czy coś się Burmistrz dowiedział, czy możemy się podłączyć pod ten projekt czy nie?

- p. Burmistrz – jeśli chodzi o ul. Powstańców Wielkopolskich to mamy w Jutrosinie ulice ogólnie rzecz biorąc Powstańców. Ja chciałem Państwu zwrócić uwagę, że zmiana nazwy ulicy to nie jest taka prosta sprawa. Oczywiście Rada jest władna żeby taką decyzję podjąć, ale wiąże się to z odpłatną wymianą dokumentów przez mieszkańców. Więc należałoby się tutaj zastanowić czy zmieniać nazwę ulicy, czy też pomyśleć może w przyszłości. Jutrosin się rozbudowuje. Nadanie nazwy Powstańców Wielkopolskich którejś z nowo powstałych ulic albo ronda byłoby dobrym rozwiązaniem. Zobaczymy w jakim kierunku to pójdzie. Ale myślę, że w Jutrosinie bardzo ładnie się upamiętnia Powstańców Wlkp. Mamy Izbę Regionalną, wydawane są publikacje. Myślę, że w tym zakresie nie mamy się czego wstydzić.

       Natomiast jeśli chodzi o sprawy ścieżki pieszo–rowerowej łączącej Dubin i Borek; ja tylko tak ogólnie rozmawiałem z p. Starostą i z tego wynika, że nie ma możliwości doplanowania, dołączenia się do już istniejących projektów;

- p. J. Moryson (v-ce Starosta) – tak jak Burmistrz poinformował obecnie ta ścieżka, która jest zaplanowana z Rawicza do Osieka (zostało jej przyznane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego) - jest już w realizacji. I w tym momencie, jeżeli mówimy o tym etapie budowy ścieżki, jest to sprawa zamknięta. Na każdą ścieżkę, czy inną inwestycję jest potrzebna dokumentacja projektowa i dopiero wtedy można przystąpić o wnioskowanie. Więc jeśli będzie taka dokumentacja na ścieżkę z Dubina do Osieka - to będzie można w projektach zewnętrznych składać wnioski o dofinansowanie, bądź na zasadzie rozmów z Burmistrzem i Radą o partycypowanie w środkach. Na ten moment jesteśmy w punkcie zerowym. W poprzedniej kadencji, jak p. Starosta proponował żeby ten projekt z Rawicza do Dubina rozwinąć, wówczas takiej woli ze strony urzędującego Burmistrza nie było.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 15
Wolne głosy i wnioski

- p. K. Szczęsny – dopominał się remontu drogi do Zmysłowa; która według niego nie była już remontowana od wielu lat; wyraził żal do p. Starosty i p. Kierownika Zarządu dróg powiatowych w Rawiczu o zlekceważenie Jego kilkukrotnych apeli w tej sprawie.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

        Po 10-minutowej przerwie rozpoczęła się część okolicznościowa Sesji, w której najpierw uroczyście pożegnano odchodzącą na emeryturę Kierownik MGOPS w Jutrosinie – p. Mirosławę Domicz, po czym obecni księża modlitwą wprowadzili zgromadzonych uczestników w nastrój świąteczny. Podzielono się opłatkiem oraz złożono świąteczno-noworoczne życzenia.

Ad. 16
Zakończenie obrad

      O godz. 17:00 Przewodniczący Rady – Pan Fabian Małecki zakończył obrady III Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
/-/ Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2019-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-01-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu