Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Gminę Jutrosin na 2019r.

Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Gminę Jutrosin na 2019r.


      Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Gminę Jutrosin na 2019r.
____________________________________________________________________________


        Mając na uwadze zapisy art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) - Gmina Jutrosin ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Gminę Jutrosin na 2019 r.


I. Informacje ogólne:


1. Na podstawie art. l5 ust. 2d w/w ustawy Gmina Jutrosin zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do wskazywania osób, które będą brały udział w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert w 2019 r. 2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.


ll. Wymagania stawiane Kandydatom do pracy w komisjach konkursowych:


Kandydaci powinni spełniać łącznie następujące kryteria:
1. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2. Zostali wskazani przez organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające lub mające siedzibę na terenie Gminy Jutrosin. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w tym konkursie;

3. Kandydatów na członków komisji konkursowej spośród organizacji pozarządowych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe mające siedzibę w Gminie Jutrosin lub działające dla jej mieszkańców.

4. Kandydat na członka komisji konkursowej może zgłosić się indywidualnie, uwzględniając konieczność rekomendacji przynajmniej jednej organizacji pozarządowej działającej na terenie Gminy Jutrosin.

III. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej następuje na podstawie złożonego formularza (załącznik nr 1), podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej.

2. Zgłoszenia należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie lub przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin z dopiskiem „Zgłoszenie kandydatów do komisji oceniającej otwarty konkurs ofert”.

3. Kandydatów należy zgłaszać do dnia 25 stycznia 2019 roku.

4. Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela Katarzyna Zuziak, nr tel. 65 5471 419, e-mail: umig@jutrosin.eu.


Jutrosin, dn. 11.01.2019r.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Romuald Krzyżosiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2019-01-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-01-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu