Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXV/173/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jutrosin

Uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXV/173/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jutrosin

Numer uchwały: 28
Numer sesji: V
Rok: 2019

Uchwała
Nr V/28/2019

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXV/173/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jutrosin

______________________________________________________________________________

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 30 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału z siedzibą w Miejskiej Górce – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.


W uchwale nr XXXV/173/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 marca 2018 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jutrosin § 3 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 pkt.1.Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jutrosin w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki”.


§ 2

.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 01 września 2019 r.

Przewodniczący Rady

/-/ Fabian Małecki


Uzasadnienie
do uchwały nr V/28/2019
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 28 lutego 2019 r.


_____________________________________________________________________________


        Ustawą z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2245 z późn. zm.) Parlament w art. 44 wprowadził zmiany do ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych i zmienił przepisy prawa dotyczące pobierania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, co powoduje konieczność podjęcia nowych regulacji.
Zmieniono zapis ”za godzinę zajęć” na „za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego”. Zmiana ta powoduje inny sposób naliczania opłaty.
Pomimo, iż wyżej wymienione zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2245 z późn. zm.) wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r. zasadne jest podjęcie uchwały niezwłocznie, ze względu na prowadzoną już rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2019/2020.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2019-03-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-03-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu