Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jutrosin oraz dokumentów określających spełnienie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

Uchwała Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jutrosin oraz dokumentów określających spełnienie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

Numer uchwały: 27
Numer sesji: V
Rok: 2019

Uchwała

Nr V/27/2019

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jutrosin oraz dokumentów określających spełnienie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

______________________________________________________________________________

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 3, w związku z art. 131 ust 4-6 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) - Rada Miejska
w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.


1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jutrosin, liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów:

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium
1. Kandydat objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz kandydat z odroczonym spełnieniem obowiązku szkolnego 10 pkt
 Wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz ze wskazaną datą urodzenia; decyzja dyrektora szkoły
o odroczeniu spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego
2. Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne. Kryterium stosuje się również w odniesieniu do pracującego rodzica/ opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje kandydata 20 pkt

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie
o wykonaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja
z Krajowego Rejestru Sądowego ; zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
3. Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu 10 pkt. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o tym, że kandydat posiada rodzeństwo, które kontynuuje wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu 10 pkt
 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o tym, że kandydat posiada rodzeństwo, które kontynuuje wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu
4. Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego mieści się wybrane przedszkole 10 pkt   Wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz ze wskazanym adresem zamieszkania
5. W roku poprzednim dziecko w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego nie zostało przyjęte do przedszkola 15 pkt x
6.
Miejsce pracy co najmniej jednego rodzica z dwojga pracujących poza gminą Jutrosin
5 pkt Zaświadczenie pracodawcy
o zatrudnieniu


2. Oświadczenia, o których mowa wyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2018 r. poz.996)

§ 2.

Traci moc uchwała nr III/13/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 5 lutego 2015r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Fabian Małecki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2019-03-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-03-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu