Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/184/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2018 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin

Uchwała Nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/184/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2018 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 26
Numer sesji: V
Rok: 2019

Uchwała
Nr V/26/2019

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/184/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2018 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin

______________________________________________________________________________

      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 9 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę nr XXXVII/184/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2018 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin w zakresie dodania załącznika graficznego nr 4, dotyczącego likwidacji projektowanego przebiegu gazociągu relacji Wierzchowice-Krobia.

§ 2.


Zakres ustaleń zmiany studium będzie zgodny z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Fabian Małecki


U z a s a d n i e n i e

       Zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.
Granicami opracowania niniejszej zmiany studium obejmuje się działki ewidencyjne położone w obrębach geodezyjnych Szkaradowo, Śląskowo, Nad Stawem, które planuje się przeznaczyć na tereny zabudowy produkcyjno-usługowej oraz eksploatacji kruszywa naturalnego oraz tereny projektowanego gazociągu relacji Wierzchowice-Krobia.
Warunkiem dokonania zmiany przeznaczenia w/w działek geodezyjnych na cele budowlane jest przeprowadzenie procedury planistycznej polegającej na zmianie studium, a w dalszej kolejności opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Z uwagi na powyższe, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin, znajduje uzasadnienie w obowiązujących przepisach i jest celowe.


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2019-03-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-03-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu