Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr X/51/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA Nr X/51/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Numer uchwały: 51
Numer sesji: X
Rok: 2019

UCHWAŁA

Nr X/51/2019


Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 27 czerwca 2019 r.


w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
______________________________________________________________________________


       Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.


Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.300.000,00 zł. (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych 00/100), w związku z realizacją zadania „Przebudowa ul. Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie wraz z kanalizacją deszczową”

§ 2.


Kredyt wymieniony w § 1 wraz z należnymi odsetkami spłacany będzie z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat w latach 2019-2027, w terminach określonych w umowie.

§ 3.


Wyraża się zgodę na wystawienie weksla in blanco bez protestu, w celu zabezpieczenia wierzytelności Kredytodawcy z tytułu udzielonego kredytu, o którym mowa w § 1.

§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Fabian Małecki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2019-07-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-07-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu