Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr X/49/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

UCHWAŁA Nr X/49/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Numer uchwały: 49
Numer sesji: X
Rok: 2019

UCHWAŁA

Nr X/49/2019


Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
______________________________________________________________________________


       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, 212, 222, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

W Uchwale Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:


§ 1.


1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2019 ustalone w § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2019 oraz w załączniku Nr 1 do Uchwały o kwotę 1.980.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2019 otrzymuje brzmienie:
„ § 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 35.177.999,27 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 33.114.241,27 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.063.758,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.995.974,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 44.800,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5”


§ 2.


1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2019, ustalone w § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2019 oraz w załączniku Nr 2 do Uchwały o kwotę 1.980.800,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2019 otrzymuje brzmienie:
„ § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 37.097.999,27 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 31.814.981,27 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 5.283.018,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - 9.995.974,27 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 44.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3.Określa się wydatki majątkowe realizowane w roku 2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.”
4. Po wprowadzonych zmianach:
1) załącznik Nr 4 do Uchwały w sprawie budżetu na rok 2019, obejmujący wydatki na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami,
otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały,
2) załącznik Nr 6 do Uchwały w sprawie budżetu na rok 2019, obejmujący wydatki
majątkowe realizowane w roku 2019, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do
niniejszej Uchwały.

§ 3.


§ 12 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2019 otrzymuje brzmienie:
„§ 12 Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 99.006,00 zł
2) celową w wysokości - 80.000,00 zł

z tego:
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości -
80.000,00 zł”


§ 4.


§ 13 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2019 otrzymuje brzmienie:
„§ 13 Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.”
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 6.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2019 i podlega ogłoszeniu
w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Fabian Małecki

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2019-07-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-07-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu