Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/67/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

Uchwała Nr XIII/67/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

Numer uchwały: 67
Numer sesji: XIII
Rok: 2019

Uchwała
Nr XIII/67/2019

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 24 października 2019 roku

w sprawie:
ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
________________________________________________________________________________

         Na podstawie art.18 ust 2, pkt.8, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 wraz z późn. zm./ oraz art.5 ust. 1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 wraz z późn.zm./ - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1


Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni – 0,84 zł.
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 4,71 zł.
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m² powierzchni – 0,31 zł.
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m² – 3,09 zł.

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej – 0,79 zł.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej – 19,00 zł.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej – 10,98 zł.
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m² powierzchni użytkowej – 4,78 zł.
e) pozostałych od 1m² powierzchni użytkowej, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,80 zł.

3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4. ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 powołanej w podstawie prawnej ustawy

§ 2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:


grunty stanowiące drogi dojazdowe do gruntów rolnych, wchodzące w skład gospodarstw rolnych.

§ 3

Poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jutrosin dokonują w drodze inkasa sołtysi poszczególnych sołectw. Wpłat podatku można dokonywać także bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub na rachunek Urzędu Miasta i Gminy, który prowadzony jest przez Bank Spółdzielczy w Jutrosinie.
Pobór podatku w drodze inkasa oraz wysokość wynagrodzenia inkasentów określa odrębna uchwała.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Fabian Małecki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2019-10-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie