Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XV/19 z XV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 23 grudnia 2019 r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XV/19 z XV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 23 grudnia 2019 r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XV/19
Rok: 2019

PROTOKÓŁ XV/19

z XV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 23 grudnia 2019 r., o godz. 13:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

________________________________________________________________________


Obecni na Sesji Radni:


1. Mirosław Barteczka 2. Marek Kozica 3. Mirosława Antkowiak 4. Ireneusz Mikołajewski 5. Halina Kaźmierska 6. Karol Wieczorek 7. Fabian Małecki 8. Bożena Maćkowiak 9. Dawid Kaczmarek 10. Janina Machowicz 11. Tomasz Guziołek 12. Mateusz Janicki 13. Jola Woroch 14. Mariusz Grzywaczewski

        Otwarcia – o godzinie 13:00 – XV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie – dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Fabian Małecki. Powitał przybyłych Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik, Panią Sekretarz, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli oraz pozostałych gości.

       Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 14 Radnych – większość qworum - co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały. Nieobecność Radnej J. Kapała jest usprawiedliwiona.

      Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załączniki do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
4. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
5. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych oraz ulic dla których zarządcą jest Gmina Jutrosin na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
6. Podjęcie uchwały w sprawie: przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Jutrosinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
7. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jutrosin na rok szkolny 2019/2020
8. Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2020-2023 według następującego porządku:
a) przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2020-2023 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin;
b) przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin;
c) wyrażenie stanowiska przez Burmistrza do wniosków zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie;
d) głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2020-2023
9. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2020 według następującego porządku:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2020 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin;
b) przedłożenie opinii do projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej;
c) przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie uchwały budżetowej;
d) stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków;
e) zgłaszanie poprawek, dyskusja oraz głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej;
f) głosowanie nad uchwałą budżetową Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2020
10. Wolne głosy i wnioski
11. Zakończenie obrad.

Rada przyjęła porządek obrad jednogłośnie.

Ad. 1 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

        W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej Sesji nie wniesiono żadnych uwag został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Ad. 2  Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności pomiędzy Sesjami

      Głos zajął Pan Romuald Krzyżosiak - Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin. Przedstawił sprawozdanie z działalności za okres pomiędzy Sesjami (treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu).
Brak pytań.

Ad. 3 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

      Głos zajęła Pani Grażyna Niedbała – Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący Rady – Pan Fabian Małecki odczytał projekt uchwały nr XV/87/2019 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Fabian Małecki, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski
NIEOBECNY: Jolanta Kapała

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XV/87/2019 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4  Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

        Głos zajęła Pani Paulina Drozdowska – Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin. Zgodnie z art. 7 ust.3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Wymagania zawarte w uchwale określają wyposażenie techniczne w zakresie pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usługi, bazy transportowej oraz zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami, a także miejsce przekazywania nieczystości ciekłych. Wymagania zostały określone, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r., w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

       Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Mirosława Antkowiak odczytała projekt uchwały nr XV/88/2019 w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Fabian Małecki, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski
NIEOBECNY: Jolanta Kapała

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XV/88/2019 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5  Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych oraz ulic dla których zarządcą jest Gmina Jutrosin na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

         Głos zajęła Pani Paulina Drozdowska – Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę, o czym stanowi art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych. Na podstawie delegacji zamieszczonej w art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Przy ustalaniu stawek uwzględnia się: kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty; rodzaj elementu zajętego pasa drogowego; procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni; rodzaj zajęcia pasa drogowego oraz rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym. Obecnie obowiązujące stawki za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz ulicach, których zarządcą jest Gmina Jutrosin zostały określone w uchwale Nr XIX/90/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 czerwca 2004 roku i do tej pory nie podlegały zmianom. Niniejsza uchwała ma na celu dostosowanie do bieżących przepisów prawnych oraz zwiększenie wpływów do budżetu gminy, zatem jej podjęcie jest zasadne.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący Rady – Pan Fabian Małecki odczytał projekt uchwały nr XV/89/2019 w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych oraz ulic dla których zarządcą jest Gmina Jutrosin na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Fabian Małecki, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski
NIEOBECNY: Jolanta Kapała

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XV/89/2019 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6  Podjęcie uchwały w sprawie: przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Jutrosinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

         Głos zajęła Pani Paulina Drozdowska – Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin. Art. 39 ust. 7a ustawy – Prawo oświatowe określa, że w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego tworzenie i likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych stanowi przekształcenie szkoły. Merytoryczne powody przekształcenia szkoły to zmiany jakie się dokonały w związku z reformą ustroju szkolnego wprowadzoną od 1 września 2017. Niniejszą uchwałą tworzy się dodatkową lokalizację w salach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych mieszczących się przy ul. Mickiewicza 2 w Jutrosinie. Powyższa lokalizacja znajduje się w niewielkiej odległości od budynku Liceum Ogólnokształcącego w Jutrosinie, ul. Wrocławska nr 39 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie. Podjęcie niniejszej uchwały jest ostatnim etapem procedury przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Jutrosinie.

         Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodniczący Rady – Pan Mariusz Grzywaczewski odczytał projekt uchwały nr XV/90/2019 w sprawie: przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Jutrosinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Fabian Małecki, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski
NIEOBECNY: Jolanta Kapała

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XV/90/2019 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jutrosin na rok szkolny 2019/2020


       Głos zajęła Pani Paulina Drozdowska – Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin. Art. 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, który wszedł w życie 3 grudnia 2019 r. reguluje zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkół. Określa też wzór na obliczenie kosztów jednorazowego przewozu. Jedną ze składowych wzoru jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu. Ustawa zobowiązuje radę gminy do określenia w drodze uchwały, średniej ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

        Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodniczący Rady – Pan Mariusz Grzywaczewski odczytał projekt uchwały nr XV/91/2019 w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jutrosin na rok szkolny 2019/2020.

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Fabian Małecki, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski
NIEOBECNY: Jolanta Kapała

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XV/91/2019 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8  Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2020-2023 według następującego porządku:

a) przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2020-2023 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin;
b) przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin;
c) wyrażenie stanowiska przez Burmistrza do wniosków zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie;
d) głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2020-2023

a) przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2020-2023 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

       Głos zajął Pan Romuald Krzyżosiak – Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin. Wieloletnia Prognoza Finansowa to wieloletnie ujęcie potrzeb i możliwości jednostki samorządu terytorialnego. Obejmuje okres bieżącego roku budżetowego i co najmniej 3 kolejnych lat, jednak nie krócej niż okres realizacji przedsięwzięć. Prognoza długu odzwierciedla wskaźnik zadłużenia na przestrzeni lat, na ile planowane są spłaty zadłużenia. Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawowych.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich przyjęto następujące zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo-Ostoje w aglomeracji Jutrosin – realizacja zaplanowana do roku 2021;
- przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w Jeziorach – realizacja zaplanowana na rok 2021;
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Sielcu – realizacja zaplanowana na rok 2022;
- poprawa funkcjonalności i zagospodarowania przestrzeni centrum Jutrosina – realizacja zaplanowana na rok 2022.

Zadania bieżące:

- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność Gminy w ramach ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczeń komunikacyjnych, OC i NNW – realizacja zaplanowana do roku 2020.

b) przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin;

       Głos zajęła Pani Grażyna Niedbała – Skarbnik Miasta i Gminy w Jutrosinie. Przedstawiła Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu działając na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, po rozpoznaniu wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin opinię pozytywną.

c) wyrażenie stanowiska przez Burmistrza do wniosków zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie;

      Głos zajął Pan Romuald Krzyżosiak – Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin. Ponieważ w opinii nie ma żadnych uwag i wniosków, to nie będę się odnosił do czegoś czego nie ma, natomiast rekomenduję żebyście Państwo w takiej postaci przedstawiony WPF przegłosowali.

d) głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2020-2023

       Głos zajął Pan Fabian Małecki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie. Odczytał projekt uchwały nr XV/92/2019 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2020-2023.

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (13), PRZECIW (1), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Fabian Małecki, Bożena Maćkowiak
PRZECIW: Mariusz Grzywaczewski
NIEOBECNY: Jolanta Kapała

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XV/92/2019 została przyjęta przez Radę większością głosów.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9
Podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2020 według następującego porządku:


a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2020 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin;
b) przedłożenie opinii do projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej;
c) przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie uchwały budżetowej;
d) stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków;
e) zgłaszanie poprawek, dyskusja oraz głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej;
f) głosowanie nad uchwałą budżetową Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2020

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2020 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

        Głos zajął Pan Romuald Krzyżosiak – Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin.

        Na rok 2020 zaplanowano dochody ogółem na kwotę 39.494.703,76 zł.
Na kwotę tych dochodów składają się:
- dotacje celowe na zadania zlecone – 11.591.772,00 zł.,
- dotacje celowe na zadania własne – 166.341,00 zł.,
- dotacje w ramach programów z udziałem środków Unii Europejskiej – 3.697.500,00 zł., - subwencje – 13.813.800,00 zł., w tym: subwencja oświatowa – 9.950.765,00 zł., subwencja wyrównawcza – 3.863.035,00 zł.,
- dochody podatkowe pobierane przez nasz Urząd – 3.750.557,00 zł. (w tym: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych),
- dochody podatkowe otrzymywane z urzędów skarbowych – 443.565,00 zł.,
- dochody z budżetu pobierane jako opłaty - 177.000,00 zł. (w tym: opłata skarbowa, eksploatacyjna, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu),
- dochody pozostałe – 1.057.704,76 zł. (w tym: czynsze, wpływy z różnych usług, pozostałe opłaty, odpłatność w przedszkolach),
- dochody ze sprzedaży mienia gminnego – 104.800,00 zł.

        Na rok 2020 zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 42.190.704,00 zł. W ramach tych wydatków zabezpieczono realizację zadań własnych Gminy w zakresie oświaty, kultury, opieki społecznej, wspierania rodziny, ochrony przeciwpożarowej i utrzymania dróg gminnych. Przeznaczono na te cele następujące kwoty:
- oświata i wychowanie – 15.880.982,00 zł. (w tym: przedszkola, szkoły podstawowe, dowożenie uczniów, szkoła branżowa, liceum ogólnokształcące),
- pomoc społeczna i dział rodzina - 12.469.078,00 zł.,
- drogi gminne - 213.729,00 zł.,
- administracja publiczna – 3.221.828,00 zł. (w tym: rada gminy, urząd, promocja gminy),
- ochotnicze straże pożarne – 194.800,00 zł.,
- obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek) – 170.000,00 zł.,
- kultura – dom kultury i świetlice wiejskie, biblioteka – 1.158.022,00 zł.,
- kultura fizyczna – boisko sportowe i boisko Orlik – 215.134,00 zł.

       Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.742.250,00 zł. w tym:
1. na zadana jednoroczne kwotę 302.250,00 zł. w tym:
- modernizacja stołówki przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie – nakłady w kwocie 30.000,00 zł.,
- zakup elementów na place zabaw – nakłady w kwocie 15.000 zł.,
- dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych – nakłady w kwocie 20.000 zł.,
- rekultywacja składowiska odpadów w Jutrosinie – nakłady w kwocie 90.000.00 zł.,
- wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie – nakłady w kwocie 170.250,00 zł.,
- wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Szkaradowie – nakłady w kwocie 30.000,00 zł. (w ramach funduszu sołeckiego),
- zakup elementów placu zabaw dla sołectwa Dubin – nakłady w kwocie 10.000,00 zł. (w ramach funduszu sołeckiego).

2. Na zadania wieloletnie kwotę 6.440.000,00 zł w tym:
- budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo-Ostoje w aglomeracji Jutrosin – nakłady w kwocie 6.440.000,00 zł.

         Na dotacje udzielane z budżetu gminy zaplanowano kwotę 1.100.188,00 zł. w tym:
- dotacje dla stowarzyszeń w kwocie – 120.000,00 zł.,
- dotacje dla Biblioteki i Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w kwocie – 840.000,00 zł.,
- dotacje na podstawie umów i porozumień jst w kwocie – 188.000,00 zł.,
- dotacje pozostałe (spółki wodne i ochotnicze straże pożarne, oczyszczalnie przyzagrodowe w kwocie 42.000,00 zł).

         Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 420.033,00 zł. Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 1.803.999,76 zł. Planowany budżet zakłada wydatki wyższe od planowanych dochodów o kwotę 2.696.000,24 zł. (deficyt). W budżecie określono kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.500.000,00 zł. (planuje się zaciągnąć kredyt lub pożyczkę w takiej kwocie). Planowany dług Gminy na koniec roku 2020 przewiduje się w kwocie 8.174.846,58 zł.

b) przedłożenie opinii do projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej

- p. M. Janicki – Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu – opinia pozytywna;
- p. D. Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – opinia pozytywna;
– p. B. Maćkowiak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna.
- p. M. Grzywaczewski – Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Komisja Budżetowa niezbyt pozytywnie zaopiniowała budżet, z tego względu, że był on uchwalany na szybko, w piątek dostaliśmy informację, w piątek była też Komisja, nie mieliśmy opinii RIO. W momencie kiedy była Komisja p. Burmistrz się spieszył. Była to zbyt krótka chwila, żeby te wszystkie sprawy przegadać. Wiele pytań do tego budżetu, wiele niejasności. Chciałbym zaznaczyć takie punkty typu: mówiliśmy cały czas, że mieszkania komunalne są kulą u nogi dla Gminy. W tej chwili przeznaczamy 68 tys. zł. na remont tych mieszkań, gdzie kwota ze samego czynszu będzie to około 200 tys. zł., czyli przejadamy gdzieś około 140 tys. zł. Jeżeli chodzi o subwencje oświatowe: w zeszłym roku było zaplanowane 700 tys. zł., na ten rok jest już zaplanowane 1 mln 400 tys. zł. Też na ten temat rozmawialiśmy. Dlatego opiniuję negatywnie i będę głosował przeciw.

c) przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie uchwały budżetowej

       Głos zajęła Pani Grażyna Niedbała – Skarbnik Miasta i Gminy w Jutrosinie. Przedstawiła Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu działając na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, po rozpoznaniu wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok opinię pozytywną.

d) stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków


       Głos zajął Pan Romuald Krzyżosiak – Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin. Ponieważ opinia RIO jest pozytywna i nie ma żadnych wniosków do tego, znowu się nie będę do tego odnosił. Natomiast do tych słów wypowiedzianych przez Pana Wiceprzewodniczącego to powiem tak – z naszej strony procedura została zachowana. 15 listopada wszyscy Państwo Radni otrzymaliście projekt. Jest to wszystko ustawowo przewidziane i nie widzę żadnych uchybień z naszej strony. Natomiast ja rozumiem, że mogą być wątpliwości co do przeznaczenia środków, ale to jest głębsza dyskusja.

e) zgłaszanie poprawek, dyskusja oraz głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej


Brak.

f) głosowanie nad uchwałą budżetową Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2020

        Głos zajął Pan Fabian Małecki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie. Odczytał projekt uchwały nr XV/93/2019 w sprawie: uchwały budżetowej na 2020 rok.

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (12), PRZECIW (1), WSTRZYMUJĘ SIĘ (1), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA
: Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Fabian Małecki, Bożena Maćkowiak
PRZECIW: Mariusz Grzywaczewski
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Mirosława Antkowiak
NIEOBECNY: Jolanta Kapała


Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XV/93/2019 została przyjęta przez Radę większością głosów.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pan Burmistrz Romuald Krzyżosiak podziękował Radnym za uchwalenie budżetu na 2020 rok.

Ad. 10 Wolne głosy i wnioski

Brak

Ad. 11 Zakończenie obrad


        O godz. 14:10 Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Fabian Małecki zakończył obrady XV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
/-/ Katarzyna Zuziak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2020-01-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-01-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu