Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XVI/20 z XVI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 24 stycznia 2020 r., o godz. 16:30 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XVI/20 z XVI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 24 stycznia 2020 r., o godz. 16:30 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XVI/20
Rok: 2020

PROTOKÓŁ XVI/20

z XVI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 24 stycznia 2020 r., o godz. 16:30
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
________________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1. Jolanta Kapała; 2. Marek Kozica; 3. Mirosława Antkowiak; 4. Ireneusz Mikołajewski; 5. Halina Kaźmierska; 6. Karol Wieczorek; 7. Fabian Małecki; 8. Bożena Maćkowiak (spóźniona 5 minut); 9. Dawid Kaczmarek; 10. Janina Machowicz; 11. Tomasz Guziołek; 12. Mateusz Janicki; 13. Jola Woroch; 14. Mariusz Grzywaczewski.

        Otwarcia – o godzinie 16:30 – XVI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie – dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Fabian Małecki. Powitał Pana Burmistrza, Radnych, Panią Skarbnik, Panią Sekretarz, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Sołtysów oraz pozostałych gości.

        Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 14 Radnych – większość qworum - co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały. Nieobecność Radnego M. Barteczki jest usprawiedliwiona.

        Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załączniki do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad:


1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami
3. Informacja z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gościnna Wielkopolska” za rok 2019
4. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2020
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIX/200/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 20.09.2018r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Jutrosin
6. Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu „Klubu Senior+” w Jutrosinie, zasad kwalifikowania uczestników oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w „Klubie Senior+”
7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu rozwoju miejscowości Nad Stawem na lata 2020-2027
8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu rozwoju miejscowości Stary Sielec na lata 2020-2027
9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem pomieszczeń szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jutrosin
10. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie za rok 2019
13. Interpelacje i zapytania
14. Wolne głosy i wnioski
15. Zakończenie obrad.

Rada przyjęła porządek obrad jednogłośnie.

Ad. 1  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

       W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej Sesji nie wniesiono żadnych uwag został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Ad. 2  Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności pomiędzy Sesjami
  
          Głos zajął Pan Romuald Krzyżosiak - Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin. Przedstawił sprawozdanie z działalności za okres pomiędzy Sesjami (treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu).
Brak pytań.

Ad. 3  Informacja z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gościnna Wielkopolska” za rok 2019

         Głos zajął Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gościnna Wielkopolska” – Pan Marian Poślednik. Mam zaszczyt po raz pierwszy uczestniczyć w tego typu obradach Sesji roboczej. Wielokrotnie miałem okazję uczestniczyć w Sesjach okolicznościowych związanych z zakończeniem roku, a teraz w ramach moich obowiązków – jako Prezes Lokalnej Grupy Działania.
           Gmina Jutrosin była jedną z Gmin inicjującą powstanie najpierw Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna”, a później Lokalnej Grupy Działania „Wielkopolska Gościnna”. Zainicjowanie struktury Międzygminnego Związku Turystycznego miało miejsce około 20 lat temu. Wystartowaliśmy formalnie 18 lat temu. Natomiast z Lokalną Grupą Działania – po wejściu do Unii Europejskiej. W 2006 roku my - jako gminy zrzeszone w Międzygminnym Związku Turystycznym - rozpoczęliśmy działania lokalnej grupy jako instytucji, która była niezbędna do możliwości korzystania ze środków europejskich, z tzw. wspólnej polityki rolnej w ramach programu „Leader”.
        Jest nas 12 gmin i zajmujemy się projektami na rzecz samorządów lokalnych i społeczności lokalnej, rozwoju szeroko rozumianej turystyki w zakresie nowych możliwości i obowiązków, jakie są zapisane w statucie. Generalnie operujemy pojęciami „produktów turystycznych”. Jednym z takich produktów jest „Rowerem do wspomnień”. Przez nasze tereny przebiegają trasy turystyczne, w których mamy swój udział, czyli Ziemiański szlak rowerowy i trasa Euro Velo. Po raz kolejny taką imprezę wspieramy. Byliśmy jej inicjatorem, a teraz realizujemy to w partnerstwie jako Międzygminny Związek Turystyczny. Po rozmowach z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, wiemy, że w tym roku wpisze się ona też w tą imprezę. Ideą naszą jest to, aby ją rozszerzać. Na dzisiaj mamy około 600 uczestników. Chcemy docelowo, aby była to impreza przynajmniej o charakterze regionalnym. Mająca charakter nie tylko taki lokalny, do zaspokajania potrzeb tych, którzy jeżdżą na rowerach, ale także żeby była to impreza o charakterze dwudniowym – weekend rowerowy Wielkopolski Gościnnej.
         Następny produkt to „kolej na luzie”. Na początku naszej działalności, aby uratować nieczynne linie kolejowe - takim sposobem na zahamowanie było organizowanie imprez w formie rekreacyjnej na drezynach na dworcach. Jak się okazuje, to mamy cały czas zainteresowanie tymi imprezami. Jednak myślę, że potrzeba trochę zmiany formuły tego przedsięwzięcia.
       Jednym z ciekawych produktów, który bardziej wiąże się z częścią północną naszego Związku, czyli powiatem kościańskim, są „Podróże z Panem Tadeuszem”.
        Możliwość promowania naszych zasobów przyrodniczych polega m.in. na tym, że zidentyfikowaliśmy cenne zasoby przyrodnicze na naszym terenie ze wszystkich 12 gmin i opracowaliśmy formy promocji, w postaci symbolicznych kartek, które mają zachęcić do zainteresowania się mocniej miejscem, przy okazji obszarem, gdzie się znajduje ten cenny zasób przyrodniczy.
        Kolejna forma promocji – to uczestnictwo w targach. W ubiegłym roku byliśmy na targach w Łodzi, bo uznaliśmy, że Łódź jest stosunkowo blisko nas.
        Promocja obiektów turystycznych oraz miejsc związanych z historią i kulturą – ten projekt dopiero zaczęliśmy. Wybraliśmy z każdej gminy po jednym obiekcie takim charakterystycznym, który jest prezentowany w nowoczesnej formie. Z Jutrosina wybraliśmy kościół p.w. św. Elżbiety.
        Teraz trochę o Lokalnej Grupie Działania. Aby pozyskać środki finansowe Lokalna Grupa Działania musi przygotować Strategię rozwoju lokalnego na okres budżetu Unii Europejskiej. Okresy takie są 7-letnie. My przygotowujemy ją w oparciu o pewne ogólne cele, które są sprecyzowane przez Unię Europejską, doprecyzowane przez polski rząd, konkretnie przez Ministra Rolnictwa. LGD przygotowuje strategię, czyli taki dokument, który możemy nazwać wnioskiem o środki finansowe i jeżeli to jest zaakceptowane przez instytucję wdrażającą, którą jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego, wtedy otrzymujemy pulę środków na okres programowania. Ten pierwszy okres był krótki - 2004-2006, drugi - 2007-2013, trzeci - 2014-2020. W okresie 2007-2013 było bardzo dużo projektów realizowanych. Tam były uprzywilejowane samorządy, miały większą pulę środków finansowych. W perspektywie 2014-2020 połowę środków musimy przeznaczyć na działania o charakterze biznesowym, czyli dla przedsiębiorców, którzy wpisują się w strategię i chcą realizować pewne projekty zgodnie z nią. Dlatego w tej poprzedniej perspektywie dużo projektów było realizowanych przez samorządy oraz organizacje pozarządowe.
        Z miękkich projektów realizowanych w Gminie Jutrosin wymienić można publikacje, pt.: „Jutrosińska wiara i gwara” oraz „Powstańcy Wielkopolscy”.
        Często toczy się dyskusja dotycząca wkładu poszczególnych samorządów poprzez składki. Co nam to daje? Te działania nie mają charakteru czysto biznesowego. Przez okres 10 lat (2009-2019) z Gminy Jutrosin uzbierała się kwota 165 tys. 022 zł.
        Wysokość składek w Gminie Jutrosin – 165 tys. 022 zł.; realizacja LSR – 1.611.472,53 zł.
        Gmina Jutrosin wygląda dość dobrze w proporcji wysokości składek co do wpływu środków na teren Gminy.
        Wśród zrealizowanych projektów w Gminie Jutrosin w okresie 2007-2013 wymienić można m.in.: zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie na cele rekreacyjne, ścieżkę zdrowotną przy zbiorniku w Jutrosinie, zagospodarowanie terenu w centrum Jutrosina, kształtowanie centrum wsi Jeziora, zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bielawy, czy przebudowę chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową przy ul. Garncarskiej w Jutrosinie.
          Kolejny projekt, który uruchomiliśmy - z naszych własnych środków - to są granty na dogodne imprezy: Mistrzostwa Paralotniarskie oraz Jutrosińską Dychę w Gminie Jutrosin. LGD wspiera te przedsięwzięcia, które mają też taki charakter turystyczny. Nadzieją jest to, aby w każdej Gminie było jedno wydarzenie o charakterze ponadregionalnym, które wpisze się w krąg różnych przedsięwzięć o charakterze turystycznym. Łączna kwota wsparcia imprez lokalnych z budżetu LGD w Gminie Jutrosin w 2019 roku – 9.600 zł.


Co nas czeka w przyszłości?


         Program Leader został uznany za dobry program. Zbliża się nowa perspektywa (2021-2027). Mamy na razie takie ogólne założenia, które są na poziomie prac organów Unii Europejskiej. Jeżeli mówimy o wspieraniu działań związanych z gospodarstwem rolnym, to też można korzystać z naszych środków, pod warunkiem, że nie jest to rozwój produkcji, tylko, że jest to np. forma przetwarzania, sprzedaży itd., czyli ta wartość dodana. Jeżeli jestem np. producentem marchwi, to na rozwój tej produkcji nie mogę dostać środków, ale jak będziemy tę marchew przerabiać na soki, albo na surówki, to można się do nas zwrócić o pomoc finansową.
         Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności: wiedza i innowacje, bezpieczeństwo żywnościowe, wymiana pokoleń, rozkwit obszarów wiejskich, troska o środowisko, odporny sektor rolnictwa, godziwy dochód. Będą trzy cele podstawowe i 9 szczegółowych. Podstawowe to: gospodarcze, środowisko i klimat oraz społeczne. Gospodarcze to: wsparcie dochodów i gospodarstw rolnych, poprawa konkurencyjności i orientacji rynkowej, poprawa pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym. Środowisko i klimat – przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu. Społeczne – zachęty dla młodych rolników i rozwój działalności na obszarach wiejskich, promowanie zatrudnienia, włączenia społecznego i wzrostu oraz uwzględnienia oczekiwań społecznych w zakresie żywności i zdrowia. Zdrowia o tyle, że dzisiaj wiadomo, że zdrowa żywność to jest ta, która jest jak najmniej przetwarzana. Rośnie świadomość, ale powiem szczerze, że ja jestem trochę zaniepokojony, że ta świadomość bardziej rośnie w dużych miastach, niż na wsi. Kupujemy tzw. napoje kolorowe w dużych butelkach plastikowych, to tam sama chemia jest, wystarczy, że przeczytamy etykietę, to zobaczymy co to jest po prostu warte.
         W maju ogłosimy konkursy, mamy do dyspozycji około 2,5 mln zł. na przedsięwzięcia biznesowe związane z przetwórstwem i sprzedażą. Kto byłby zainteresowany to może się do nas bezpośrednio zwracać. To jest bardzo ważne, żeby przy planowaniu takim zapoznać się z tym, czy to się wpisuje w cele, czy ma szanse uzyskać środki finansowe. Dla samorządu natomiast – w marcu będzie ostatni konkurs ogłoszony – związany z ostatnią pulą środków, którą rozdysponujemy – na małą retencję – czyli szeroko rozumiane stawy.

- p. M. Grzywaczewski – przeglądałem tutaj to co p. Senator przedstawił i bardzo fajna sprawa, że zainwestowane 160 tys. zł. dało 1 mln 600 zł. To jest rewelacja dla mnie. Tylko, że ja tutaj zauważyłem, że prawie połowa tych pieniędzy gdzieś zniknęła. Zniknęła pod tym względem, że przekazaliśmy zbiornik - w który żeśmy zainwestowali grubą kasę - Wodom Polskim. My się staramy, żeby ten teren wokół zbiornika wrócił do macierzy. Ale czy możemy liczyć tutaj też na jakąś pomoc? Z radcą prawnym byliśmy w Wodach Polskich, rozmawialiśmy. Nie wiem czy jest odpowiedź jakaś na to. Część pieniędzy super wykorzystane, tylko, że to jakby nie jest nasze. My jesteśmy już nawet intruzem wchodząc tam. Bo musimy mieć zgodę, żeby móc coś tam zrobić. Był Pan Senatorem wiele lat, czy jakaś pomoc w tym kierunku by mogła pójść, żeby te pieniądze, które żeśmy wykorzystali na to, żeby wróciło to z powrotem i funkcjonowało tutaj dla naszego społeczeństwa, a nie, że musimy pytać się za każdym razem o pozwolenie, czy możemy wejść na teren, który był Gminy, a teraz jest Wód Polskich?

- p. M. Poślednik – ja nie mam jakiejś twardej recepty tutaj na to, ale p. Burmistrz wspominał, że zaczynacie prace nad strategią. Uważam, że to jest jakiś dobry moment, żeby gdzieś w tej strategii te tereny niezależnie, czy one są własnością Gminy, czy nie, wpisać. Nie wiem na ile są otwarte Wody Polskie, ale zapraszać Ich do tego typu prac. Jeżeli tam się znajdą pewne koncepcje, które będą zakładały interes lokalny, no to być może uda się namówić, aby te instytucje wystawiły ten teren pod określoną działalność. Strategia jest o tyle ważna, że nikt dowolnie nie będzie sobie tam niczego uprawiał. Bo gospodarzem terenu jest Gmina i stanowienie planów na tym terenie to Państwo jesteście władni to robić. Ja myślę w tym kontekście, że jeżeli to nie jest grunt Wasz, ale jest na terenie Waszej Gminy, to macie prawo wpływać na to co się tam będzie działo. Ja byłem też Wójtem kiedyś i patrzę też z tego punktu widzenia. Narzędziem jest też planowanie przestrzenne. Walczyliśmy kiedyś o grunty pod działalność gospodarczą. Część żeśmy wywalczyli, teraz powinien być drugi etap i wiem, że jest tam jakiś opór. Mówimy o szeroko rozumianej polityce państwa i lokalnej społeczności;

- p. M. Grzywaczewski – my próbujemy coś działać w tej kwestii. Poprzedni Burmistrz dał to w darowiznę. Nie mam pojęcia dlaczego i nie chcę się na ten temat rozwijać. Bo to można dużo gadać. Ale chodzi o to, że my próbujemy coś tam zdziałać. Bo rzeczywiście gdy ten zbiornik zaczął powstawać w Jutrosinie, to taka myśl moja była i większości, że Jutrosin się zacznie rozwijać, że będzie turystyka, rowery wodne, kajaki, że coś się zacznie dziać, że będą miały się sklepy lepiej, będzie budżet gminy większy. Z radcą prawnym byliśmy w Wodach Polskich. Powiem szczerze, że byłem w totalnym szoku, jak nas potraktowały siły państwa. Oni mieli taki pomysł, że wkoło zalewu zrobią fotowoltaikę. Więc praktycznie odetną nas całkowicie od zbiornika. Jest chyba jakiś czas na odpowiedź. Moim zdaniem powinno to być w 30 dniach, a minęło pół roku i nie mamy żadnej odpowiedzi. Czy Wy jako LGD możecie też z drugiej strony zapukać, czy coś z tym można zrobić, żeby wydzielić? Żeby to wróciło z powrotem do nas. To jest jednak duża wartość, ten zbiornik był takim magnesem przyciągającym, żeby był tutaj jakiś rozwój, żeby coś się działo, żeby Gmina była coraz piękniejsza i rozreklamowana;

- p. M. Poślednik – jeśli chodzi o taką formalną możliwość działania, to siła nasza jest słabsza niż Gminy. Muszę powiedzieć to jednoznacznie, co nie znaczy, że nie możemy tutaj w jakiś sposób działać. Ja to raczej widziałbym na razie na miękko, bo na twardo to będzie raczej trudno. Na miękko to w takim znaczeniu, że jak uruchamiacie tutaj pewien proces, to my możemy się w pewien sposób łączyć jako jedna instytucja i druga. Widząc to w kontekście rozwojowym, teraz zbliża się ta nowa strategia. Próbować może wciągnąć tą instytucję do tego. Dlaczego to ma być pod fotowoltaikę, pod okiem miasta, jak podejrzewam, że jest wiele innych takich miejsc. Ja się nie zgadzam z takim stwierdzeniem, że to co jest w gestii państwa, to ma być zadysponowane. Wszyscy będą nam zarządzać podwórkiem na którym mieszkamy. Ja to widzę odwrotnie, że dopraszany partnera, który jest dysponentem tych zasobów i razem pracujemy nad tym, żeby jak najlepiej ten zasób wykorzystać, z pozycji lokalnego środowiska, a później z pozycji piętra wyżej. Chyba, że jest to zasób strategiczny. To co innego. Najpierw jest polityka lokalna. Ja jestem jeszcze jedną rzeczą zaniepokojony i tutaj apeluję, żebyśmy mieli na tyle odwagi, żeby myśleć o naszych zasobach wody. Nie tylko tych powierzchniowych, ale także tych głębinowych, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że te zasoby się po prostu kurczą, a nie mamy uzupełnienia tych zasobów. Możemy się obudzić w pewnym momencie, że zabraknie jej dla ludzi i zwierząt.

Brak więcej pytań ze strony Radnych.

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2020

       Głos zajęła Pani Paulina Drozdowska – Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin. Plan pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie jest dokumentem wewnętrznym służącym organizacji pracy organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z § 25 ust. 1 i 2 Statutu Miasta i Gminy Jutrosin – Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonywania zadań Rady, przewidziane w planie pracy Rady.
         Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący Rady – Pan Fabian Małecki odczytał projekt uchwały nr XVI/94/2020 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2020

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Fabian Małecki, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Mirosław Barteczka

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVI/94/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5  Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIX/200/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 20.09.2018r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Jutrosin

         Głos zajęła Pani Monika Cieślak – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie. W związku ze zmianą art. 97 ustawy o pomocy społecznej dotyczącego odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych należy zmienić uchwałę Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXIX/200/2018 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Jutrosin. Zmiany w uchwale dotyczą § 4 zawierającego wytyczne odpłatności pobieranej od osoby umieszczonej w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych. W pierwotnej uchwale zgodnie z tabelą w przypadku osób przebywających w ośrodkach wsparcia, której dochód nie przekraczał 100% kwoty kryterium dochodowego – pomoc ta była udzielana bezpłatnie. W związku ze zmianą możemy pobierać do 30% kosztów.

         Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Mirosława Antkowiak odczytała projekt uchwały nr XVI/95/2020 w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIX/200/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 20.09.2018r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Jutrosin.

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Fabian Małecki, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Mirosław Barteczka

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVI/95/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu „Klubu Senior+” w Jutrosinie, zasad kwalifikowania uczestników oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w „Klubie Senior+”

        Głos zajęła Pani Monika Cieślak – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie. Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej Rada Gminy ustala w zakresie zadań własnych szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. W związku z otwarciem ośrodka wsparcia dla seniorów utworzonego zgodnie z programem wieloletnim Senior+, Rada Gminy jest zobowiązana ustalić zasady kwalifikowania uczestników oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora+ w Jutrosinie. Zgodnie z regulaminem, uczestnikiem może być każdy mieszkaniec Gminy Jutrosin, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo. Uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne.

        Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodniczący Rady – Pan Mariusz Grzywaczewski odczytał projekt uchwały nr XVI/96/2020 w sprawie: regulaminu „Klubu Senior+” w Jutrosinie, zasad kwalifikowania uczestników oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w „Klubie Senior+”

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Fabian Małecki, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Mirosław Barteczka

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVI/96/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Po tym pkt nastąpiła 10 minutowa przerwa.

Obrady wznowiono od pkt 7.

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu rozwoju miejscowości Nad Stawem na lata 2020-2027

         Głos zajęła Pani Paulina Drozdowska – Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin. W dniu 10 października 2019 r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Nad Stawem, na którym mieszkańcy podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Planu rozwoju miejscowości Nad Stawem na lata 2020-2027. Podjęta przez mieszkańców inicjatywa ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, pobudzenie i uatrakcyjnienie miejscowości. Opracowany Plan rozwoju miejscowości Nad Stawem ma przyczynić się do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi. Ponadto przyjęty dokument stanowi jeden z kroków do działań mających służyć pozyskaniu środków na rozwój społeczno-infrastrukturalny sołectwa. Z uwagi na możliwość aplikowania przez Gminę Jutrosin o pomoc finansową w ramach różnych programów, w tym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podjęcie uchwały jest zasadne.
          Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący Rady – Pan Fabian Małecki odczytał projekt uchwały nr XVI/97/2020 w sprawie: przyjęcia planu rozwoju miejscowości Nad Stawem na lata 2020-2027.

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Fabian Małecki, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Mirosław Barteczka

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVI/97/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8  Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu rozwoju miejscowości Stary Sielec na lata 2020-2027

         Głos zajęła Pani Paulina Drozdowska – Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin. Podobnie jak w przypadku sołectwa Nad Stawem, mieszkańcy sołectwa Stary Sielec na zebraniu wiejskim w dniu 16 grudnia 2019 roku przyjęli Plan rozwoju miejscowości Stary Sielec na lata 2020-2027. Ten plan pozwoli pozyskać środki na rozwój społeczno-infrastrukturalny sołectwa oraz da możliwość aplikowania przez Gminę Jutrosin o pomoc finansową w ramach różnych programów, w tym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

         Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Mirosława Antkowiak odczytała projekt uchwały nr XVI/98/2020 w sprawie: przyjęcia planu rozwoju miejscowości Stary Sielec na lata 2020-2027.

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Fabian Małecki, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Mirosław Barteczka

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVI/98/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9   Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem pomieszczeń szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jutrosin

        Głos zajęła Pani Paulina Drozdowska – Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin. Szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jutrosin władają nieruchomościami stanowiącymi własność jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym zawieranie umów najmu oraz ustalenie wysokości stawek czynszu za korzystanie z pomieszczeń zlokalizowanych w tych placówkach podlega przepisom ustawy o gospodarce komunalnej oraz ustawy o samorządzie gminnym. Gmina Jutrosin uzyskuje dochody wynikające z wynajmu pomieszczeń szkolnych. Unormowania więc wymaga wysokość minimalnych stawek czynszu oraz zasad najmu, dzięki czemu każda placówka będzie dysponowała jednakowymi kryteriami. Przyjęcie uchwały w proponowanym kształcie ujednolici zasady gospodarowania zasobami powierzonego mienia.

- p. M. Grzywaczewski – na Komisji Budżetowej ustaliliśmy stawki za wynajem sal gimnastycznych: sala gimnastyczna/sportowa wraz z infrastrukturą socjalną (toalety, prysznice, szatnie) – 60 zł.; sala gimnastyczna /sportowa wraz z infrastrukturą socjalną (toalety, szatnie) – 50 zł.; sala lekcyjna – 20 zł. oraz sala komputerowa – 50 zł. Te stawki są troszkę wyższe niż zaproponowała tutaj Gmina. O 10 zł. je podnieśliśmy. Są to głównie stawki do szkół prywatnych i osób prywatnych. Szkoła prywatna, która tutaj jest prowadzona przez p. Dyrektora Boruckiego i również osoby, które korzystają z tych sal, mówimy tu o aerobiku np. No to te osoby zarabiają na tym. Cały czas dokładamy do subwencji oświatowych. To jest na poziomie 1 mln 400 tys. zł. na ten rok przewidziane. Dlatego chcemy to tutaj pozmieniać. Do tej pory było to na takiej zasadzie, że za szkołę prywatną, którą się tutaj prowadziło w Jutrosinie płaciło się 970 zł. za semestr, czyli przez okres 5 miesięcy, to nie wiem, czy to wystarczyło na amortyzację ławek, a gdzie pozostałe: prąd, energia, ścieki i woda. Więc dlatego tutaj też wynikło to, że to były bardzo niskie stawki, więc nie możemy tych stawek zostawić. Żeby w jakiś sposób dołożyć do tej subwencji, żeby była w jakiś sposób niższa niż przewiduje Gmina, dlatego takie stawki są proponowane;

- p. M. Kozica – ja akurat tutaj uważam, że jeśli chodzi o wynajem sal gimnastycznych, to proponowałbym zostawić na tym poziomie, jakie były proponowane. Bo to ma być dla młodzieży. Żeby oni mieli gdzie poćwiczyć, grać, spotykać się. Jeżeli zrobimy takie stawki wysokie to może dojść do tego, że będą jeździć do Pakosławia i innych Gmin, a tutaj nie będą korzystać. Po co do tego dążyć, żeby uciekali od nas;

- p. F. Małecki – Panie Radny, czy Pan jakiś wniosek składa?

- p. M. Grzywaczewski – uczniowie mają 6 godzin tygodniowo za darmo, nie płacą nic, tu chodzi o osoby prywatne, które korzystają z tych sal, czyli ktoś prowadzi aerobik, zarabia, bo wiadomo, że się płaci;

- p. M. Kozica – jest tam taka furtka, że każdy Dyrektor może negocjować te stawki, podwyższać sobie z każdym osobno;

- p. M. Grzywaczewski – tak, bo to są stawki minimalne;

- p. F. Małecki – to wszystko będzie zależeć od Pań czy Panów Dyrektorów;

- p. M. Grzywaczewski – my tutaj zwiększyliśmy godziny korzystania z tych sal; kluby sportowe - 6 godzin zegarowych w tygodniu, a było 1,5 godziny zegarowej w tygodniu, uczniowskie kluby sportowe działające na rzecz uczniów danej szkoły – też mają z 1,5 godziny na 6 godzin tygodniowo zwiększone. Tu chodzi głównie o instytucje prywatne i szkołę prywatną, która jest tutaj w naszej Gminie;

- p. M. Janicki – Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu w całości zaopiniowała pozytywnie ten projekt, który zaproponował p. Burmistrz. Ja również, jeśli chodzi o wynajem klas szkolnych przychylam się żeby to pozostało jak w projekcie – czyli 20 zł. Te stawki były wcześniej niskie, więc teraz 20 zł. Mam tutaj podobne zdanie jak kolega Marek Kozica. Mirek Barteczka nie mógł uczestniczyć w Sesji dzisiejszej, ale też prosił o mój głos. Bardzo często na tych salach grają, czy to w Szkaradowie, czy w Jutrosinie, młodzież zrzuca się. W ten sposób troszeczkę ich ograniczamy. Więc ja bym tutaj tej młodzieży, która przychodzi grać, tego nie robił;

- p. F. Małecki – ale p. Radny proponuje coś?

- p. M. Janicki – żeby stawki za wynajem sal zostały na tym poziomie, które proponowane były przez p. Burmistrza. Chciałem uzasadnić, ale jeśli nie mogę, to dziękuję;

- p. F. Małecki – nie, no można. Wszystko można. Dlaczego nie. Bardzo proszę;

- p. F. Małecki – do tej pory, jeżeli mogę tutaj parę słów powiedzieć, akurat mogę przytoczyć szkołę w Szkaradowie – kto przychodził z zewnątrz, to też płacili. Każdy chłopak, czy dziewczyna płaciła po 5 zł. To się nic nie zmienia, to pozostaje na tych starych zasadach. Nawet p. Dyrektor ze Szkaradowa mówi, że w tej chwili, po tych uzgodnieniach będą płacić mniej niż przedtem było;

- p. F. Małecki - w takim razie - skoro są 2 propozycje stawek - musimy głosować ręcznie przez podniesienie ręki. Będzie to głosowanie indywidualne. Kto jest za propozycją stawek zaproponowanych przez p. M. Grzywaczewskiego?

- p. Radca – mamy wniosek - który złożył Radny - o wprowadzenie zmian do tej uchwały, dlatego w tym momencie głosujemy nad zaproponowanymi samymi poprawkami. A potem już przegłosujemy uchwałę.

Głosowanie nad propozycją stawek przedstawionych przez p. M. Grzywaczewskiego:


- Fabian Małecki - ZA
- Mirosława Antkowiak - ZA
- Mariusz Grzywaczewski - ZA
- Karol Wieczorek - ZA
- Bożena Maćkowiak - ZA
- Tomasz Guziołek - PRZECIW
- Jola Woroch - ZA
- Halina Kaźmierska - ZA
- Jolanta Kapała - ZA
- Dawid Kaczmarek - ZA
- Mateusz Janicki – PRZECIW
- Ireneusz Mikołajewski – PRZECIW
- Marek Kozica – PRZECIW
- Janina Machowicz – PRZECIW.


       Za propozycją przedstawioną przez p. M. Grzywaczewskiego głosowało 9 Radnych; 5 Radnych było przeciwnych.

       Większością głosów Radnych zostały zaakceptowane stawki zaproponowane przez p. M. Grzywaczewskiego.

        Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały z wniesionymi poprawkami.

        Wiceprzewodniczący Rady – Pan Mariusz Grzywaczewski odczytał projekt uchwały nr XVI/99/2020 w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem pomieszczeń szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jutrosin

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (9), PRZECIW (5), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Jola Woroch, Fabian Małecki, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
PRZECIW: Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Marek Kozica, Mateusz Janicki, Tomasz Guziołek
NIEOBECNY: Mirosław Barteczka

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVI/99/2020 została przyjęta przez Radę większością głosów.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10  Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę

         Głos zajęła Pani Paulina Drozdowska – Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin. Rada Miejska w Jutrosinie w dniu 30 czerwca 2016 roku podjęła uchwałę nr XX/86/2016 w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin. Wojewoda Wielkopolski jako organ nadzoru nad działalnością uchwałodawczą organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego nie dostrzegł naruszenia przepisów prawa i nie stwierdził nieważności uchwały, w związku z czym uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji. Obowiązuje do dnia dzisiejszego w niezmienionej treści. Dnia 31.12.2019r. do Rady Miejskiej w Jutrosinie wpłynęła skarga Prokuratura Rejonowego w Rawiczu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2016 roku nr XX/86/2016 w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin. Skarga dotyczy niektórych paragrafów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo przed Sądami Administracyjnymi – zachodzi konieczność podjęcia tejże uchwały, która wraz z załącznikiem zawierającym odpowiedź na skargę zostanie przesłana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Zanim skarga została wniesiona do Sądu podjęto wcześniej działania w celu zmiany zaskarżonej uchwały, aby dostosować ją do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. W związku z tym Rada Miejska w Jutrosinie zamierza podjąć nową uchwałę w terminie do dnia 31 maja 2020 roku.

       Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Mirosława Antkowiak odczytała projekt uchwały nr XVI/100/2020 w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Fabian Małecki, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Mirosław Barteczka

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVI/100/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020
Głos zajęła Pani Bożena Maćkowiak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok przedstawia się następująco:

- Styczeń - opracowanie planu pracy komisji na rok 2020 oraz sprawozdanie z działalności komisji za rok 2019;

- Luty - omówienie realizacji inwestycji gminnych, które ujęte były w budżecie Gminy w roku 2019;

- Marzec - analiza kosztów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jutrosin w roku 2019;

- Kwiecień - zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą dostosowania pomieszczeń Domu Kultury do programu SENIOR+;

- Maj - analiza budżetu Gminy za rok 2019 i wydanie opinii o sprawozdaniu Burmistrza oraz przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem w sprawie mienia Gminy;

- Czerwiec - informacja o składanych wnioskach dotyczących dotacji środków zewnętrznych dla Gminy Jutrosin za rok 2019 oraz analiza wykorzystania tych środków;

- Wrzesień - zapoznanie się z procedurą przetargową dotyczącą przewozu dzieci do Szkół publicznych w Gminie Jutrosin;

- Październik - analiza wykonania budżetu za pierwszą połowę roku 2020;

- Listopad - omówienie postępu prac budowy sieci kanalizacyjnej Szkaradowo – Ostoje;

- Grudzień - podsumowanie pracy komisji.

      Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący Rady – Pan Fabian Małecki odczytał projekt uchwały nr XVI/101/2020 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Fabian Małecki, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Mirosław Barteczka

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVI/101/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 12  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie za rok 2019


         Głos zajęła Pani Bożena Maćkowiak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna została powołana Uchwałą nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz wyboru jej przewodniczącego w składzie: Bożena Maćkowiak – przewodnicząca, Halina Kaźmierska, Jola Woroch, Karol Wieczorek oraz Tomasz Guziołek. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie zatwierdzono uchwałą nr V/30/2019 z dnia 28 lutego 2019r. W okresie sprawozdawczym, tj. styczeń - grudzień 2019r. Komisja odbyła 11 posiedzeń (10 w Urzędzie Miasta i Gminy oraz 1 wyjazdową), na których realizowała plan pracy oraz opiniowała projekty uchwał.
         W trakcie posiedzeń Komisja zapoznała się z dokumentacją dotyczącą wykonania zadania w ramach „Poprawy walorów środowiskowych na terenie Gminy Jutrosin poprzez renowację stawów wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem ich terenu, odnowieniem rowów melioracyjnych oraz wykonaniem nasadzeń drzew”. W ramach tego zadania zostały odmulone stawy we wsi Dubin, Domaradzice oraz Śląskowo, wyczyszczone rowy między Śląskowem, a Nowym Sielcem oraz posadzone drzewka w Śląskowie i przy drodze z Dubina w kierunku Zaborowa.
         Wraz z członkami Komisji Oświatowej odwiedziła wszystkie przedszkola na terenie Gminy Jutrosin. Podczas wizytacji placówek Komisja miała okazję obejrzeć budynki, porozmawiać z dyrektorami oraz pracownikami placówek i wysłuchać najpilniejszych ich potrzeb.
         Dokonała analizy wykonania budżetu gminy za 2018 rok, na podstawie której przygotowała dla potrzeb Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej opinię w sprawie wykonania budżetu Gminy Jutrosin za rok 2018 oraz przygotowała i jednogłośnie poparła wniosek do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Burmistrza Miasta i Gminy.
         Zapoznała się również ze stanem mienia Gminy Jutrosin. Przeanalizowała wydatkowanie środków przyznanych dla organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń z budżetu gminy w 2018 roku, które cieszą się dużym zainteresowaniem.
         Wysłuchała sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych - Biblioteki Publicznej w Jutrosinie.
        Zapoznała się i przeanalizowała dokumentację związaną z przeprowadzoną największą w roku 2019 inwestycją na terenie gminy, jaką była przebudowa ul. Wrocławskiej i ul. Polnej. Inwestycja została dofinansowana z „Funduszu Dróg Samorządowych” i dzięki niej powstało pierwsze w gminie rondo.
        Zapoznała się również z dokumentacją związaną z remontem świetlicy wiejskiej w Szkaradowie, którego koszt został pokryty z funduszu sołeckiego oraz środków własnych gminy.
        Przeanalizowała koszty zimowego utrzymania dróg gminnych oraz koszty związane z bieżącymi naprawami tychże dróg.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 13 Interpelacje i zapytania

- p. D. Kaczmarek – przeczytał interpelację Klubu Radnych Lepsza Przyszłość, mieszkańców Miasta i Gminy Jutrosin, Sołtysów oraz Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji – Dawida Kaczmarka, dotyczącą zmiany wysokości opłat za zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych w Gminie Jutrosin (treść interpelacji w załączeniu);

- p. M. Grzywaczewski – Panie Radny nie wszyscy może są niezadowoleni z tych stawek, bo wiem, że pozbierał Pan te podpisy. Ale takie miejscowości jak: Rogożewo, Płaczkowo, Bartoszewice, Nowy i Stary Sielec, Janowo i Ostoje – oni są zadowoleni z tych stawek, bo nie protestują, więc może to trzeba w jakiś sposób podzielić. Niech płacą po 24 zł, a reszta będzie płacić po tych starych stawkach;


- p. M. Janicki – mieszkańcy Janowa i Ostój nie są za podwyżkami. Była rozmowa z p. Prezesem. Ja też ubolewam, mam 4-osobową rodzinę i płacę 96 zł. Też p. Burmistrzu tutaj z mojej strony prośba, jeśli będą te rozmowy, mieszkańcy Janowa również są niezadowoleni z tych podwyżek. Za mieszkańców Ostój to może p. Sołtys Walerian się wypowie. Ale to nie jest tak i proszę nie dzielić społeczeństwa, bo to jest najgorsze co można zrobić;

- p. M. Grzywaczewski – jak p. Karpiński tutaj był, to Pan też był na Sesji i jakoś Pan nie protestował wtedy;

- p. M. Kozica – trzeba było przyjść do mnie, jako Radnego i się spytać czy jestem za, czy jestem przeciw; było przedstawione na początku, że jest to petycja Radnych Lepsza Przyszłość;

- p. J. Machowicz – my nic nie wiedzieliśmy;

- p. F. Małecki – większość Sołtysów została poinformowana;

- p. W. Kalka – na samym wstępie jest wzmianka, że jest to inicjatywa Lepszej Przyszłości;

- p. M. Grzywaczewski – i Sołtysów.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 14 Wolne głosy i wnioski

- p. M. Janicki – żeby troszkę ostudzić atmosferę – już bodajże trzeci, czy czwarty tydzień z rzędu w Radiu Wrocław nasi Orlanie mają szansę się zaprezentować. Drugi tydzień z rzędu są na pierwszym miejscu. Zachęcam do głosowania. Bo słychać o Jutrosinie i to dobrze słychać, jest to darmowa promocja Orlan jak i całej Gminy Jutrosin;

- p. M. Grzywaczewski – co z tą odpowiedzią Wód Polskich? Bo wiem, że oni mają też chyba ustawowo 30 dni, a tu minęło już chyba 180, albo ponad 200. Co z tą odpowiedzią?

- p. Burmistrz – odpowiedź z Wód Polskich rzecz jasna nie nadeszła, bo gdyby nadeszła to poinformowałbym Wysoką Radę o tym fakcie. Ja chcę się tutaj odnieść do sprawy interpelacji p. Radnego Dawida Kaczmarka. Rzecz jasna obywatele mają prawo żądać szczegółowych wyjaśnień, szczegółowych kalkulacji tak drastycznych podwyżek. Sprawa dotyczy nas wszystkich. Zwrócę się do p. Przewodniczącego Karpińskiego pisemnie o sporządzenie takich wyliczeń. Z podjętych ustaleń z p. Przewodniczącym Karpińskim wynika, że rzeczywiście nie mógł on przybyć na dzisiejszą Sesję, gdyż nie powiem, ma teraz bardzo gorący okres. Cały czas jeździ i tłumaczy mieszkańcom KZGRL istotę tych podwyżek. Natomiast wyraził chęć spotkania się z Radnymi i Sołtysami i tu z p. Przewodniczącym ustalimy, czy będzie to na Sesji, czy zorganizujemy jeszcze jakieś odrębne spotkanie. Myślę, że te wszystkie informacje, których Państwo oczekujecie, dostaniecie. Zwracam się też z prośbą, żeby uważnie obserwować, co się dzieje w polityce śmieciowej, bo kolejne Gminy podejmują uchwały. Kończą się warunki starych przetargów i przywoływany wcześniej Kościan, gdzie tam było 18 zł. już ma 27 zł. To nie jest tak, że te stawki 18 zł. w sąsiednich Gminach się utrzymają. One się nie utrzymają, natomiast są Gminy, które samodzielnie startują do przetargów i pokrywają część kosztów z dochodów własnych, czyli z pieniążków pochodzących z podatków, które nie są inwestowane, np. w drogi, chodniki, czy oświetlenie. Pan Radny dostanie odpowiedź na interpelację, tylko może się to troszeczkę wydłużyć z uwagi na to, że jeżeli to ma być pełna odpowiedź, to będę musiał z p. Karpińskim pewne sprawy przedyskutować. Najbliższe spotkanie – 29 stycznia;

- p. F. Małecki – my byśmy chcieli żeby p. Karpiński przyjechał na następną Sesję, która będzie 20 lutego. Także bardzo proszę zaprosić Go w moim imieniu;

- p. M. Grzywaczewski – nie dostałem odpowiedzi co dalej z tymi Wodami Polskimi? Czekamy do końca świata i jeden dzień dłużej, czy jak to będzie? Jakie działania?

- p. Burmistrz – a co p. Wiceprzewodniczący proponuje?

- p. M. Grzywaczewski – ja proponuję Ich ponaglić, wystosować jeszcze pismo na które muszą odpowiedzieć. To nie jest tak, że Oni mogą nas lekceważyć, tak jak nas zlekceważyli na spotkaniu;

- p. Burmistrz – Panie Wiceprzewodniczący serdecznie ponawiam apel, zapraszam Pana – opracujemy wspólnie takie pismo, urzęduję codziennie od rana;

- p. M. Grzywaczewski – ja bym proponował jednak sporządzić takie pismo z p. radcą prawnym, będzie to na pewno dużo lepiej niż ze mną;

- p. Burmistrz – p. Wiceprzewodniczący jest bardzo skromny, a jednak Jego doświadczenie życiowe byłoby nam pomocne;

- p. W. Kalka – jak wcześniej p. były Senator informował, jest nabór na wnioski o zbiorniki małej retencji. Mamy tutaj takie do zrobienia i bym apelował, żeby takie uwzględnić w tym naborze;

- p. F. Małecki – p. Burmistrzu, my składaliśmy pisma o jakie stawy żeśmy wnioskowali. Mamy największy staw w Szkaradowie, który jest bardzo zanieczyszczony. Wszyscy Sołtysi i Radni mieli powiedzieć co by widzieli w swoich wioskach. Będzie strategia teraz w Jutrosinie i na pewno Burmistrz wszystkich Sołtysów i Radnych zaprosi. Wtedy możecie się Państwo wypowiadać;

- p. Burmistrz – wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie i grupa robocza ma liczyć do 20 osób. Także zaproszenie wszystkich Radnych wykluczyłoby w pracach komisji przedstawicieli KGW, czy organizacji pozarządowych. Zastanawiamy się nad formułą doboru osób. Na pewno wszystkie środowiska, Kluby Radnych proporcjonalnie będą reprezentowane i ja serdecznie zapraszam do udziału w pracach tej komisji. A gdybyśmy tylko zaprosili samych Radnych, to już jest 15 osób. Będzie mniej ze strony Radnych, będą przedstawiciele sołectw, samorządu, stowarzyszeń, żeby nikt nie miał problemu, że tworzymy tak ważny dokument planistyczny, a ktoś po drodze został pominięty.

Ad. 15
Zakończenie obrad

       O godz. 18:36 Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Fabian Małecki zakończył obrady XVI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
/-/ Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2020-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-02-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie