Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XVII/20 z XVII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 20 lutego 2020 r., o godz.16:30 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XVII/20 z XVII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 20 lutego 2020 r., o godz.16:30 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XVII/20
Rok: 2020

PROTOKÓŁ XVII/20

z XVII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 20 lutego 2020 r., o godz. 16:30 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

________________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1. Jolanta Kapała 2. Marek Kozica 3. Mirosława Antkowiak  4. Ireneusz Mikołajewski  5. Halina Kaźmierska 6. Karol Wieczorek 7. Mirosław Barteczka  8. Bożena Maćkowiak 9. Dawid Kaczmarek 10. Janina Machowicz  11. Tomasz Guziołek 12. Mateusz Janicki 13. Jola Woroch 14. Mariusz Grzywaczewski

        Otwarcia – o godzinie 16:30 – XVII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie – dokonała Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Mirosława Antkowiak. Powitała Pana Burmistrza, Radnych, Panią Skarbnik, Panią Sekretarz, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Sołtysów oraz pozostałych gości.

           Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że w Sesji uczestniczy 14 Radnych – większość qworum - co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały. Nieobecność Radnego F. Małeckiego jest usprawiedliwiona.

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załączniki do protokołu.

         Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad. Poinformowała Radnych, że na prośbę Pana Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, Jego sprawozdanie zostanie przeniesione zaraz po sprawozdaniu Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, czyli na pkt 3.

Porządek obrad:


1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
4. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2020 roku
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jutrosin
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jutrosin
7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Jutrosin
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2020
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2020
10. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Bartoszewice)
11. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Bielawy)
12. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Domaradzice)
13. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Dubin)
14. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Grąbkowo)
15. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Janowo)
16. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Jeziora)
17. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Nad Stawem)
18. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Nowy Sielec)
19. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Ostoje)
20. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Pawłowo)
21. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Płaczkowo)
22. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Rogożewo)
23. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Stary Sielec)
24. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Szkaradowo)
25. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Szymonki)
26. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Śląskowo)
27. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Zaborowo)
28. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Zmysłowo)
29. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
30. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska za rok 2019
31. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu za rok 2019
32. Informacja Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego o wysokości stawek opłat za zagospodarowanie odpadami
33. Interpelacje i zapytania
34. Wolne głosy i wnioski
35. Zakończenie obrad.

       Głos zajął Wiceprzewodniczący Rady – Pan Mariusz Grzywaczewski. Zgłosił wniosek formalny o wycofanie pkt 29 z porządku obrad dzisiejszej Sesji, dotyczącego wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin. Mamy do podjęcia 27 uchwał. Dużo czasu potrzeba, a ten temat by trzeba było przedyskutować. Dlatego taki wniosek formalny jest zgłoszony i poddajemy go pod głosowanie.

- p. I. Mikołajewski – panie Wiceprzewodniczący, czy to jest złośliwe?

- p. M. Grzywaczewski – to jest wniosek formalny;

- p. I. Mikołajewski – od jakiegoś już czasu to robimy, że przenosimy ten punkt tyle razy;

- p. M. Grzywaczewski – tego punktu jeszcze nigdy nie przenosiliśmy, bo nie był nigdy w porządku obrad;

- p. I. Mikołajewski – było, było, na Komisjach wiele razy.

      Pan Wiceprzewodniczący – p. Mariusz Grzywaczewski poddał pod głosowanie złożony przez niego wniosek formalny.

- Mirosława Antkowiak - ZA
- Mariusz Grzywaczewski - ZA
- Karol Wieczorek - ZA
- Bożena Maćkowiak - ZA
- Tomasz Guziołek - PRZECIW
- Jola Woroch - ZA
- Halina Kaźmierska - ZA
- Jolanta Kapała - ZA
- Dawid Kaczmarek - ZA
- Mateusz Janicki – PRZECIW
- Mirosław Barteczka - PRZECIW
- Ireneusz Mikołajewski – PRZECIW
- Marek Kozica – PRZECIW
- Janina Machowicz – PRZECIW.


        Za wnioskiem formalnym zgłoszonym przez p. Mariusza Grzywaczewskiego głosowało 8 Radnych; 6 Radnych było przeciwnych. Większością głosów Radnych punkt ten został wycofany z dzisiejszego porządku obrad Sesji.


Przystąpiono do przegłosowania porządku obrad z wniesionymi poprawkami.


- Mirosława Antkowiak - ZA
- Mariusz Grzywaczewski - ZA
- Karol Wieczorek - ZA
- Bożena Maćkowiak - ZA
- Tomasz Guziołek - PRZECIW
- Jola Woroch - ZA
- Halina Kaźmierska - ZA
- Jolanta Kapała - ZA
- Dawid Kaczmarek - ZA
- Mateusz Janicki – WSTRZYMAŁ SIĘ
- Mirosław Barteczka - PRZECIW
- Ireneusz Mikołajewski – WSTRZYMAŁ SIĘ
- Marek Kozica – WSTRZYMAŁ SIĘ
- Janina Machowicz – PRZECIW.

            Za zmienionym porządkiem obrad zagłosowało 8 Radnych, 3 było przeciwnych, 3 wstrzymało się od głosu.


Większością głosów Radnych zmieniony porządek obrad został zaakceptowany.

Porządek obrad po zmianach:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami
3. Informacja Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego o wysokości stawek opłat za zagospodarowanie odpadami
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
5. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2020 roku
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jutrosin
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jutrosin
8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Jutrosin
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2020
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2020
11. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Bartoszewice)
12. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Bielawy)
13. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Domaradzice)
14. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Dubin)
15. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Grąbkowo)
16. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Janowo)
17. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Jeziora)
18. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Nad Stawem)
19. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Nowy Sielec)
20. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Ostoje)
21. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Pawłowo)
22. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Płaczkowo)
23. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Rogożewo)
24. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Stary Sielec)
25. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Szkaradowo)
26. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Szymonki)
27. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Śląskowo)
28. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Zaborowo)
29. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Zmysłowo)
30. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska za rok 2019
31. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu za rok 2019
32. Interpelacje i zapytania
33. Wolne głosy i wnioski
34. Zakończenie obrad.

Ad. 1 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

       W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej Sesji nie wniesiono żadnych uwag został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Ad. 2 Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności pomiędzy Sesjami

      Głos zajął Pan Romuald Krzyżosiak - Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin. Przedstawił sprawozdanie z działalności za okres pomiędzy Sesjami (treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu).

- p. M. Kozica – jakie Stowarzyszenia interesują się zbiornikiem?


- p. Burmistrz – Stowarzyszenie Przyjaciół Jutrosińskiego Sportu, Stowarzyszenie, które zajmuje się organizacją imprez typu WRAK RACE, chyba jest to Stowarzyszenie GATKA, surfingowcy (Stowarzyszenie z Rawicza), Koło Wędkarskie Żwirek i Stowarzyszenie Paralotniarskie z Michałkowa. To było spotkanie organizowane przez Wody Polskie, ja im użyczyłem w Gminie gościny, z tej racji uczestniczyłem w tym spotkaniu, ale tutaj inicjatorem była p. Dyrektor Walczak z Leszna;

- p. M. Kozica – i wynikło coś z tego spotkania?

- p. Burmistrz – spotkanie to było o tyle ważne, że Panowie, którzy użytkują zbiornik mogli wymieniać się rożnymi spostrzeżeniami. Była poruszana też organizacja zawodów WRAK RACE. Wody Polskie nie wyrażają na to zgody, ponieważ organizacja takich zawodów łączy się ze zniszczeniem nawierzchni, a tam są uprawy p. Legutko - rośliny rzadkie i chronione. Nie znam jeszcze oficjalnego stanowiska Wód Polskich, ale z tego co wiem nieoficjalnie, to takiej zgody nie będzie;

- p. M. Grzywaczewski – czy ruszył Pan ten temat z Wodami Polskimi?

- p. Burmistrz – tak, wysłaliśmy pismo do Wrocławia i z tego co mi wiadomo, to kopię p. Wiceprzewodniczący też otrzymał;

- p. M. Grzywaczewski – a czy taka rozmowa nieformalna też się odbyła?

- p. Burmistrz – tzn. poinformowałem, że takie pismo wyślemy, zobaczymy jaki będzie oddźwięk, możemy jeszcze raz pojechać do Wód Polskich do Wrocławia.

Brak więcej pytań ze strony Radnych.

Ad. 3 Informacja Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego o wysokości stawek opłat za zagospodarowanie odpadami

      Głos zajął Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – Pan Eugeniusz Karpiński. Nie chciałbym powtarzać tego, co już kiedyś mówiłem, natomiast w pewien syntetyczny sposób przedstawię jak to wygląda z punktu widzenia prawnego, formalnego i raczej nastawiam się na pytania ze strony Państwa i mam nadzieję, że postaram się odpowiedzieć. Otóż Związek Międzygminny jest jednostką samorządu terytorialnego, działa na tych samych przepisach, co każda Gmina w Polsce, czyli przede wszystkim - ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa o finansach publicznych. Podlegamy kontroli RIO, Wojewody, w zakresie uchwalanych przez Zgromadzenie Związku uchwał, również w tym aktów prawa miejscowego. Różnica może pomiędzy Gminą, a Związkiem polega na tym, że w Gminie Rada Gminy jest wybierana w drodze wyborów bezpośrednich. Rolę Rady Gminy w Zgromadzeniu Związku, czyli tym organem uchwałodawczym pełni Zgromadzenie Związku. Z mocy ustawy w Zgromadzeniu Związku zasiadają Wójtowie, Burmistrzowie Gminy, którzy są członkami Związku Międzygminnego. Jedyną różnicą, że organem wykonawczym w Gminie jest jednoosobowo Wójt, Burmistrz lub Prezydent, a w naszym wypadku jest to organ wieloosobowy – Zarząd. I ten Zarząd nie jest wybierany tak jak Wójt, Burmistrz, czy Prezydent w wyborach bezpośrednich, tylko w wyborach pośrednich, tak jak akurat w Powiecie, czyli przez Radę członków Zgromadzenia. Więc to jest ta istotna różnica. Natomiast pozostałe rzeczy, są właściwie tożsame. Musi być też Komisja Rewizyjna, sposób uchwalania budżetu, sposób jego wykonania, sposób uchwalania sprawozdań z budżetu jest tożsame z każdą Gminą. Często nas mylą z przedsiębiorcami, czy to Spółką, uważając, że Związek zarabia lub nie zarabia na śmieciach. To jest niemożliwe. Jednostka Samorządu Terytorialnego, którą jest Związek, to jej dochody i wydatki są ustalone w formie uchwały budżetowej przez Zgromadzenie Związku i jest kontrolowany przez RIO. W związku z tym Związek, tak jak Gmina nie ma zysku i nie ma straty. Jest ewentualnie nadwyżka budżetowa lub deficyt budżetowy. I to na przestrzeni lat w Związku różnie było. W ubiegłym roku mieliśmy deficyt budżetowy, natomiast w latach poprzednich mieliśmy nadwyżkę budżetową. Ten ubiegłoroczny deficyt budżetowy został pokryty z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych. Związek nie ma żadnego majątku, gruntów, budynków. Jedynym majątkiem ze środków trwałych to są komputery i oprogramowania (tj. kilkadziesiąt tysięcy łącznie). W związku z tym nie mamy możliwości zaciągania kredytów, emisji i obligacji. Związek powinien finansować całość swoich zadań z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, czy niezamieszkałych. A wszystkie wydatki pokrywa z tych opłat. Związek nie może zarabiać, ale nie powinien też ponosić strat. Powinna być tak skonstruowana stawka za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, żeby te dochody wystarczyły na koszty związane z funkcjonowaniem. Dodatkowo jako jednostka samorządu terytorialnego jesteśmy zobowiązani w sposób rzetelny, celowy ponosić wszelkie wydatki związane ze środkami budżetowymi. W związku z tym po przekroczeniu pewnej kwoty, to jest w tej chwili 30 tys. euro, jesteśmy zobowiązani ogłaszać przetargi. Bardzo proste kryteria wyboru oferty stosujemy, to są kryterium ceny oraz kryterium płatności. O stawce opłaty już chyba wszyscy Państwo wiedzą. Dotarła informacja o tej wysokości stawki, że ona wynosi 24 zł. i jest rzeczywiście drastycznie wysoka w porównaniu z tym, co było do końca roku. Niestety muszę Państwa zmartwić, że to nie jest koniec prawdopodobnie. Dlatego, że myśmy ogłosili przetarg w połowie ubiegłego roku na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz na funkcjonowanie PSZOK-ów. Stawki, które zaproponowali przedsiębiorcy w tym przetargu były tak bardzo wysokie, że zdecydowaliśmy się na unieważnienie tego przetargu. Ogłosiliśmy kolejny drugi przetarg i w tym przetargu było właściwie to samo i ci sami przedsiębiorcy. My mamy podział Związku na 5 sektorów, na 3 sektory była tylko jedna oferta, na 2 – były po dwie oferty. Również wysokie. Zdecydowaliśmy się na unieważnienie kolejny raz przetargu na odbiór i zagospodarowanie. Przyjęliśmy i rozstrzygnęliśmy ostatecznie przetarg na utworzenie i prowadzenie PSZOK, m.in. w Jutrosinie. Dlatego, że i w jednym i w drugim przetargu mieliśmy tylko po jednej ofercie na każdy PSZOK. Natomiast zdecydowaliśmy się na unieważnienie po raz kolejny przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, ponieważ były bardzo wysokie oferty. A ponieważ nie było już czasu na rozstrzygnięcie kolejnego 3 przetargu, skorzystaliśmy z zamówienia z wolnej ręki. Może funkcjonować tylko przez taki czas, który jest niezbędny do rozstrzygnięcia przetargu. Myśmy ten przetarg pod koniec grudnia ogłosili i zaprosiliśmy też tych, co do tej pory wykonywali usługę odbioru i zagospodarowania odpadów do negocjacji i z nimi zawarliśmy umowę na 4 miesiące - od 1 stycznia do końca kwietnia umowy są zawarte z dotychczasowymi przedsiębiorcami. Te stawki opłat są praktycznie tożsame z tymi, co zaoferowali w przetargu. Więc mamy jakby zabezpieczone usługi odbioru odpadów przynajmniej do końca kwietnia. 22 stycznia otworzyliśmy trzeci przetarg i te oferty powtórzyły się. Po długich dyskusjach stwierdziliśmy, że nie ma sensu ogłaszać kolejnego przetargu, bo niczego nie ugramy. A może być jeszcze coś takiego, że nikt nie złoży oferty. A nie można sobie pozwolić na zwłokę w odbieraniu odpadów. Procedujemy rozstrzyganie tego przetargu, on opiewa od maja do końca 2020 roku. W tej chwili jest sprawdzanie tych ofert. Musimy wiedzieć jaką mamy masę odpadów do odebrania w 2020 roku.
         Parlament w istotny sposób zmienił ustawę o czystości i utrzymaniu porządku. Obniżył kwotę za pojemnik, którą właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani płacić dla Związku. W momencie jak mieszkańcy płacili 11,50 zł. od mieszkańca, to właściciele sklepu, szkoły itd. płaciły 14 zł. za pojemnik 60 l przy założeniu, że segregują. Ustawodawca wprowadził przepis, że po zmianie ustawy za pojemnik 60 l to nie więcej jak 2,96 zł. Za 2,96 zł. mamy odebrać pojemnik z nieruchomości niezamieszkałej, czyli jechać po niego, załadować, zawieźć itd. W tej chwili wysłanie zwykłego listu na poczcie kosztuje 3,30 zł., a my pojemnik 60 l mamy odebrać za 2,96 zł. Podnieśliśmy Państwu ponad dwukrotnie w tej chwili opłatę od 1 stycznia za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, a przedsiębiorcom mielibyśmy kilkakrotnie obniżyć. Więc w tej sytuacji została podjęta na wniosek Zarządu decyzja w postaci uchwały o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych z systemu i od 1 stycznia właściciele sklepów nie są zobowiązani ponosić opłaty na rzecz Związku, ale tym samym Związek nie wykonuje usługi odbioru i zagospodarowania odpadów. Najlepsze jest to, że jeśli robi to przedsiębiorca prywatny, to on nie jest związany z tą kwotą za pojemnik 60 l - 2,96 zł. To jest po prostu niezrozumiałe. Wiem, że jakaś grupa osób chce skierować do prokuratury wniosek o zbadanie sposobu procedowania tej uchwały. Czy tam nie było jakiegoś niedozwolonego lobbingu ze strony przedsiębiorców, którzy mogą wykonywać te usługi. Ale nie mogę tego potwierdzić.
         Wracające do tej stawki 24 zł. lub może wyższej. Ceny teoretycznie wiemy, pod warunkiem, że te najniższe oferty z procedowanego przetargu się okażą ważne. Masę odpadów musimy określić, myśmy się starali bardzo dokładnie policzyć po wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych, ile nam ubędzie odpadów z systemu. I wyszło nam, że to jest około 35%, czyli praktycznie w każdym kilogramie 1/3 odpadów pochodziła z nieruchomości niezamieszkałych. Wyszło nam, że jeżeli w ubiegłym roku odebraliśmy 90 tys. ton odpadów wszystkich razem, to po wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych, powinno to być około 60 tys. ton. Na razie mamy dane ze stycznia jak to wygląda w praktyce. W tych 5 sektorach mieliśmy sektory, gdzie tych odpadów ubyło nie 34, tylko 16%, w innym sektorze – 36%. Średnio w całym Związku za styczeń było odpadów o 22% mniej, a powinno być 35%. Więc to jest kolejne zagrożenie, że masa tych odpadów nie będzie taka, jaką szacowaliśmy, tylko o 22% np. mniej, patrząc po styczniu. Po lutym może to będzie jeszcze inaczej.
       Wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych powinni od 1 stycznia mieć umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorcami. Wiemy, że tak nie jest i bardzo prawdopodobne jest to, że część tych odpadów jest podrzucanych. Możemy tak przypuszczać. My mamy możliwość kontroli i będziemy to robić, ale skontrolować blisko 10 tys. nieruchomości w krótkim czasie jest praktycznie niemożliwe. Dlatego ta masa odpadów może mieć wpływ na stawkę i trzecia rzecz – liczba mieszkańców. Do końca roku mieszkańców zameldowanych mieliśmy 249 tys., zadeklarowanych 222 tys., pozostałe to były zameldowania, ale niezamieszkałe. Od 1 stycznia to się zmieniło, ponieważ do Związku wróciła po 6 latach Gmina Osieczna, która ma ponad 10 tys. mieszkańców, więc zakładaliśmy, że tych mieszkańców zameldowanych około 260 tys., zadeklarowanych – 229 tys., ale jeżeli w październiku Zgromadzenie Związku podjęto uchwałę o zmianie tej stawki z 11,50 zł. na 24 zł. to się rozeszło, to nagle mamy bardzo dużą liczb osób. Przez cały okres funkcjonowania Związku, czyli przez 6 lat, w porównaniu z tym jak zaczynaliśmy w 2013, my na skutek różnych działań, kontroli zwiększyliśmy tę liczbę osób o mniej więcej 4 tys. Pilnowaliśmy żeby jak dziecko się urodziło, żeby było w deklaracji uwzględnione, badaliśmy ile osób zameldowanych, a ile jest zadeklarowanych. Pytaliśmy się właścicieli nieruchomości dlaczego zameldowanych jest 6 osób, a są 3 i na skutek tych różnych działań Ci „zapominalscy” składali nam nową deklaracją.
       Podsumowując, właściwie zostało przesądzone, że opłata wzrośnie. Natomiast o ile ona wzrośnie, to zależy od tych trzech czynników: rozstrzygnięć przetargowych, masy odpadów oszacowanych na podstawie pierwszych miesięcy 2020 roku oraz liczby mieszkańców zobowiązanych do opłaty. Bardzo duże rozdrażnienie i kontrowersje budzi informacja, że gdzieś tam jest taniej, u nas jest 24 zł., a gdzieś tam jest 15 zł. i z czego to wynika. Może wynikać z paru czynników, przede wszystkim z czynnika czasu. Ponieważ ta ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku wprowadziła kolejną rewolucję. Można śmiało powiedzieć, ze I rewolucja śmieciowa była w 2013 roku, teraz mamy II rewolucję śmieciową, tj. wprowadzenie obowiązku powszechnej segregacji, wprowadzenie obowiązku powszechnego odbioru odpadów biodegradowalnych, tych kuchennych, bezpośrednio z nieruchomości oraz te bardzo dziwne stawki opłat dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, czyli od pojemnika, które powoduje, że praktycznie wszystkie Gminy zdecydują się, albo już się zdecydowały na wyłączenie tych nieruchomości niezamieszkałych. Więc to ma wpływ i drugi wpływ, tj. umowa na jaki okres dana Gmina, czy dany Związek zawarł. Państwo coraz lepiej segregujecie odpady. Jeśli chodzi o odpady zmieszane, to tam się utrzymało na takim poziomie od kilku lat. Nie są dobre wieści z mojej strony, bo prawdopodobnie szykuje nam się podwyżka w wysokości, jaka będzie znana około połowy marca, kiedy będziemy mieć już faktury za luty. I wtedy postaramy się na podstawie lutego i stycznia przeliczyć masę odpadów;

- p. M. Kozica - o ile będzie niższa kwota płacenia, jeżeli ktoś będzie miał kompostownik oraz czy było dobrą decyzją odsunięcie tych nieruchomości niezamieszkałych, bo jeżeli Pan wie, że i tak śmieci są podrzucane, to te śmieci tak Związek będzie wywoził, a nie zarobi na tym nic;

- p. E. Karpiński – to nas czeka, ja nie mówiłem o tym, bo proszę Państwa proszę się nie spodziewać, że to zwolnienie z części opłaty będzie istotne z punktu widzenia gospodarstwa domowego. Ja obserwuję co się dzieje w innych Gminach, Związkach i w zdecydowanej większości to zwolnienie wynosi 1 zł. od osoby. Są Gminy gdzie to jest 0,50 zł. i 0,20 zł. Najwyżej było chyba 3 zł. od osoby. My jako Zarząd będziemy raczej rekomendować kwotę 1 zł. od mieszkańca. Więc to nie jest jakaś istotna kwota przy 24 zł. Kolejny paradoks, który nam zafundował ustawodawca – Zgromadzenie Związku zobowiązane jest podjąć uchwałę, będącą aktem prawa miejscowego, zwalniającego właścicieli budynków jednorodzinnych z części opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli wyposażymy swoją nieruchomość w kompostownik i tam te odpady zagospodarujemy. To zwolnienie ma być proporcjonalne do zmniejszenia kosztów związanych z tym zagospodarowaniem we własnym zakresie. Jeżeli my odbieraliśmy w 2019 roku 10 tys. ton odpadów zielonych, teraz wprowadzając ulgę, tych odpadów byłoby, np. 5 tys. mniej, no to możemy policzyć 5 tys. razy 1 tys zł. za każdą tonę, to tyle mamy taniej. Dopiero jak wprowadzimy tę ulgę, to częściowe zwolnienie, to będziemy wiedzieć ile się zmniejszyła masa odpadów biodegradowalnych.
       A to drugie pytanie. Będę tego bronił, dlaczego, bo to zmniejszenie tych kosztów, to byłoby 3-5 krotne. Przychód Związku byłby niższy niż poniesione koszty i nawet chociaż połowa z tych śmieci byłaby podrzucana to i tak dla Związku będzie to interes;

- p. D. Kaczmarek – mówił Pan, że stawka 24 zł. jest wysoka, ale jeszcze wzrośnie, patrząc jakby z perspektywy mieszkańców odbiór tych śmieci jest 2-krotnie niższy, bo na wioskach te odpady bio są praktycznie nieprzekazywane, nie mówię tam w miastach typu Rawicz, czy Leszno, ale teraz mam takie pytanie: co drugi tydzień będą odbierane odpady bio, przyjdą upały 30-40 stopni, co wtedy z tym, będą różne zapachy, insekty, robale; w innych spółkach, czy firmach, które zajmują się odbiorem, te firmy przekazują np. kosze czy na popioły, czy pojemniki na bio i teraz taka sprawa - Pani, której na chwilę obecną ledwo starcza na leki ona musi kupić ten pojemnik bio np.;

- p. E. Karpiński – rozrzedzenie częstotliwości – my mieliśmy usługę na bardzo wysokim poziomie, czyli co tydzień odbierano odpady zmieszane, w tej chwili rozrzedzamy tę częstotliwość i odpady zmieszane są co 2 tygodnie z nieruchomości jednorodzinnych, ale nadal co tydzień z nieruchomości wielorodzinnych odbierane. Ta różnica wynika z tego, że tak ustawodawca stwierdził, że z nieruchomości wielorodzinnych odpady muszą być odbierane co tydzień, a z nieruchomości jednorodzinnych co 2 tygodnie. Teraz pytanie – to Ci powinni mieć wyższą cenę. Z ogólnego rachunku wynika, że jak do tej pory mieliśmy 52 razy wizytę śmieciarki po odpady zmieszane, teraz to też będzie 52 razy w nieruchomościach jednorodzinnych, bo przyjedzie 26 razy śmieciarka po odpady zmieszane i 26 razy po odpady biodegradowalne. Ja się zgadzam z Panem, że ci, którzy zagospodarowują we wioskach te odpady biodegradowalne we własnym zakresie, to nigdy nie będą wystawiali tych pojemników i mieliśmy taką sytuację. Gmina Pępowo – przy pierwszym odbiorze w styczniu - było 7 pojemników i pojechała firma, całą Gminę objechała i przywieźli może 80 kg odpadów. Co będzie latem? Na terenie Gminy Krobia robiliśmy program pilotażowy. Nasi pracownicy jak były takie serie upałów (i w roku 2018 i 2019) tam gdzie były wystawione brązowe pojemniki, stojąc 0,5 metra - nie było nic czuć, jak się podniosło klapę to oczywiście, że tak. Pojawiło się coś innego, ku naszemu zaskoczeniu. Te odpady zaczęły się robić płynne. Szczególnie jak tam ktoś miał stare pomidory, czy ogórki i to robiło problem, ponieważ przy wyładunku, to się często wylewało na jezdnię i to musieli sprzątać albo właściciele albo obsługi śmieciarek;

- p. D. Kaczmarek – na poprzednim spotkaniu, w grudniu, czy w listopadzie jak Pan był też, było mówione, że urzędnicy w parlamencie uzgadniali te wszystkie przepisy i że np. za segregowane śmieci płacono więcej, a niesegregowane są jakby niższej wartości;

- p. E. Karpiński – nie, odwrotnie. W tej chwili jest obowiązek powszechnej segregacji;

- p. D. Kaczmarek – za zmieszane się mniej płaciło, a za segregowane więcej;

- p. E. Karpiński – odwrotnie, do tej pory był przepis, że każdy właściciel nieruchomości mógł sobie wybrać opcję: segregujemy, czy nie segregujemy. W naszym Związku była stawka 11,50 zł. od osoby jeżeli była segregacja zadeklarowana, 22 zł. jeżeli ktoś nie segregował. I mniej więcej 8% wybrało opcję, że nie będzie segregować (wśród mieszkańców). A wśród przedsiębiorców 40% nie segregowało i płaciło prawie dwukrotność więcej. Teraz na mocy ustawy wszyscy segregują. Natomiast jeżeli ktoś nie segreguje, to ponosi opłatę sankcyjną. Ta opłata sankcyjna nie może być niższa niż dwukrotność tej stawki podstawowej. Na dzień dzisiejszy u nas nie może być niższa niż 2 razy 24 zł., czyli 48 zł. I taka została uchwalona przez Zgromadzenie Związku i nie może być wyższa niż 4-krotność, czyli w naszym wypadku byłoby to 96 zł. Odbywa się to na takiej zasadzie, że przedsiębiorca odbierający odpady, na mocy ustawy ma obowiązek sprawdzać, czy odpady są segregowane, czy niesegregowane. Jak nie są, to zawiadamia o tym właściciela nieruchomości i Zarząd Związku i na podstawie takiego zawiadomienia, Zarząd Związku wydaje decyzję administracyjną, wobec tego właściciela nieruchomości za miesiąc, lub miesiące w których nie stwierdzono segregacji będzie ponoszona opłata, w naszym wypadku, nie osoba razy 24 zł., ale osoba razy 48 zł. O odpowiedzialności zbiorowej w budynkach wielorodzinnych nie będę już mówić;

- p. M. Barteczka - samych śmieci przez to zwolnienie przedsiębiorców jest 22% mniej teraz, czy nie jest tak - bo gdzieś te śmieci muszą mieć swoje miejsce - że z powodu tej decyzji, będą one w lasach, wysypiskach? Czy nie idziemy też w drugą stronę teraz w jakimś sensie?

- p. E. Karpiński – obawiam się, że Pan może mieć rację. Mieliśmy na jednym z sektorów taką sytuację, z której wynikało, że jeżeli na tym sektorze odebraliśmy w zeszłym roku np. 2 tys. ton w styczniu, teraz powinno być to o 30% mniej, czyli około 1.300 ton, było niestety 1.500 prawie. Na pewno się masa odpadów wytworzonych w porównaniu z rokiem 2019 nie zmieniła. Jeżeli w ubiegłym roku było 2 tys. ton w styczniu, to możemy mocno podejrzewać, że w styczniu 2020 roku było 2.010 ton. My będziemy to sprawdzać.
Ja w czerwcu zeszłego roku z kolegami z innych Związków pisałem do Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego. To były te 2 Komisje, które opiniowały dla Sejmu nowelizację tej ustawy o utrzymaniu czystości. Wszystko dokładnie opisywałem, jakie będą tego skutki; mam wątpliwą satysfakcję, że te moje obawy się sprawdziły w 100%. Ale nie zostały niestety, ani przez Posłów, ani przez Senatorów wzięte pod uwagę. Nie tylko ja pisałem, pisały też inne organizacje.
     Taki może być skutek, że pojawi się więcej odpadów w lasach, z tego względu, że przedsiębiorcy będą unikać tych opłat;

- p. M. Jakubowski – większość mieszkańców Jutrosina pyta dlaczego odpłatność za wywóz nieczystości jest przez cały rok równa, gdyż w okresie letnim, gdzie nie ogrzewa się mieszkań, nie ma popiołu, a tworzywa sztuczne są zdawane przeciętnie raz na 2 miesiące? Ile pracowników zatrudnia Zarząd i jaka jest przeciętna płaca?

- p. E. Karpiński – z punktu widzenia przepisów jest to w tej chwili niemożliwe, a gdyby to było możliwe, jest absurdalne. My się zgadzamy, że nie jest równomierna masa odpadów w ciągu całego roku, my to widzimy i zgadza się, ale suma sumarum, wszystko się sprowadza do jednej rzeczy, że w ciągu roku planujemy, że odbierzemy 70 tys. ton i za te 70 tys. ton zapłacimy przedsiębiorcy. I tak w ciągu roku się rozliczamy. Bo my byśmy musieli zmieniać stawki co miesiąc, co 2 miesiące, a każda operacja zmiany stawki, tj. ponad pół miliona zł. tylko kosztów pocztowych, a gdzie ludzie, gdzie zapakować, gdzie to przygotować itd. Najsprawiedliwiej byłoby gdybyśmy płacili zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”, czyli ile ja wytworzę odpadów, za tyle powinienem zapłacić. Jedna emerytka wytworzy 100 kg rocznie odpadów, a bardzo rozdmuchany konsument wytworzy np. 700 kg odpadów. Razem ta dwójka wytworzy 800 kg, statystycznie po 400 kg. I każdy z nich płaci za te 400 kg rocznie. Czy to jest sprawiedliwe? Płacą równo, a powinni każdy za siebie. W praktyce to tak wygląda niestety. Nie ma przeszkód technicznych, bo te wszystkie śmieciarki mają wagi montowane, pojemniki na odpady są standaryzowane, ale na dzień dzisiejszy nie jesteśmy na to przygotowani. Dlatego jest tak, że płacimy wszyscy równo, co nie znaczy, że sprawiedliwie.
       Co do wynagrodzeń, musiałby Pan prześledzić nasz BIP, jakie są wynagrodzenia i jaką politykę stosujemy. Mamy młodą załogę i sfeminizowaną, więc niestety jest bardzo duża rotacja. Trzeba się cieszyć, że mamy bardzo dużą liczbę osób na urlopach macierzyńskich, a później często wychowawczych, więc to powoduje konieczność zastępstw. Powiem tylko, że nie wiem jak to w Gminie, ale u nas z funduszu socjalnego postanowiliśmy, że będą fundowane paczki na Boże Narodzenie dla dzieci do 15 roku życia i w pierwszym roku funkcjonowania mieliśmy tych paczek 7, a teraz było aż 30. Dlatego jest taka duża rotacja. My ogłaszamy nabór, musimy jako jednostka samorządu terytorialnego ogłaszać konkurs na nowe stanowisko pracy. Te, które były w zeszłym roku ogłaszane, to oferowaliśmy 2.250 zł. wynagrodzenia na początek plus stażowe, jeżeli takie było, teraz jest to 2.600 zł. plus stażowe. Są osoby, które zarabiają 2.800 zł., bo mamy coś takiego, że po pół roku jak się sprawdzi dana osoba to dajemy 200 zł. więcej podwyżki. W tej chwili nie wiem czy jest osoba, która zarabia mniej niż 2.800 zł. brutto. A z tych stanowisk niekierowniczych to najwyższe tj. około 4.200 zł. Oczywiście skarbnik, główna księgowa, dwóch kierowników i ja, mamy wyższe wynagrodzenia. My się orientujemy, nie chcemy odstawać, bo zdarzało się nam robiąc nabór, że zgłosiły się osoby, ale miały takie oczekiwania finansowe, np. 4.000 zł. na rękę na stanowisko urzędnicze. W takiej sytuacji mówiliśmy, że nie możemy spełnić Pani, czy Pana oczekiwań finansowych. Myślę, że nasze wynagrodzenia w Związku nie odbiegają od stanowisk urzędniczych w innych urzędach;

- p. D. Kaczmarek – odnośnie tego pytania dotyczącego koszy dla mieszkańców, czy mają sobie sami kupować?

- p. E. Karpiński – generalnie ustawa mówi tak, że właściciel nieruchomości jest zobowiązany wyposażyć swoją nieruchomość w pojemnik do odpadów komunalnych. Ale Zgromadzenie Związku na mocy uchwały może przejąć ten obowiązek od właścicieli nieruchomości. Są takie Gminy, że kupują z własnego budżetu i wyposażają nieruchomość w pojemniki. Myśmy się nie zdecydowali z dwóch względów. Po pierwsze jeżeli mielibyśmy kupić około 150 tys. pojemników, to mówimy o kwotach milionowych. Kto za to zapłaci? No mieszkańcy, bo my możemy to sfinansować tylko z dochodów od mieszkańców. Więc nie chcieliśmy windować stawki dodatkowo, nie teraz, ale już na początku jak w 2013 roku Związek powstawał. Nie chcieliśmy obciążać mieszkańców dodatkową kwotą do zapłacenia. Jeszcze większym atutem było to, że zdecydowana większość mieszkańców miała już pojemniki. Więc po co było ich uszczęśliwiać na siłę. Jak się okazało w praktyce później, to wiele właścicieli nieruchomości nie miało pojemnika, tylko dzierżawiło od przedsiębiorcy, który przedtem od niego odbierał śmieci;

- p. E. Szymkowiak – w ubiegłym roku dostałem informację o zaległości 40 zł. z 2014 roku. Jak u Pana działa księgowość, jak Wy się w ogóle rozliczacie, zamykacie rok finansowy, jeżeli po 5 latach okazuje się, że klient ma wobec Was zaległości?

- p. E. Karpiński – ja tutaj mogę powiedzieć, że nasza ściągalność wynosi 97% i to jest jedna z najwyższych z Gmin z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Oczywiście ta Pana zaległość w każdym roku była uwzględniana jako przeterminowana należność Związku. Mogła wynikać z tego, że mamy co miesiąc płatności rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych i właściwie praktycznie w 100% wpłaty księguje program informatyczny. U Pana mogło wystąpić coś takiego, że wpłata za jakiś miesiąc lat temu parę została ominięta, nie wpłacona przez Pana, natomiast później bieżące opłaty były opłacone. I stąd mogło wystąpić takie zawirowanie. Trudno mi to ocenić, staramy się na bieżąco sprawdzać wszystko;

- p. M. Grzywaczewski – czy ma Pan takie dane związane z tym, jaką ilość ton odpadów tworzy Gmina i jak wygląda to w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Bo ja tu rozmawiam z mieszkańcami, szczególnie terenów wiejskich i oni praktycznie tłumaczą, że te kubły oddają puste, bo nie mają co w nie włożyć. Wszystko jest tam w jakiś sposób zagospodarowane. Jak to wygląda w przeliczeniu? Ile Gmina Jutrosin tworzy tych odpadów?

- p. E. Karpiński – nie potrafię w tej chwili powiedzieć, natomiast na naszej stronie internetowej są takie dane z lat 2013 - 2018 włącznie. Za rok 2019 jeszcze nie mamy, ale są poszczególne Gminy, ile mieszkańców zameldowanych, zamieszkałych, zadeklarowanych, ile segregowało, ile nie segregowało, ile odpadów było średnio na 1 mieszkańca, ile było odpadów szklanych, ile plastikowych. Natomiast pojawia się pytanie, bo mamy jedną stawkę dla wszystkich, a jeżeli dobrze pamiętam dane z 2018 roku – to statystyczny mieszkaniec Leszna wytwarzał prawie 500 kg śmieci, a statystyczny mieszkaniec jakiejś innej Gminy, czy to Bojanowo, czy Pępowo – około 300 kg. Czyli leszczyniak produkuje 500 kg, czyli o 60 % więcej niż mieszkaniec innej Gminy, to powinien inną stawkę płacić;

- p. M. Grzywaczewski – ja nie do tego zmierzam, mój zamysł jest całkiem inny, jeżeli my płacimy od tony odpadu, a podejrzewam, że jesteśmy w tym całym Związku jedną z najmniejszych Gmin, która tworzy odpady, to o to chodzi. Rozumiem, że Wasza firma jest pośrednikiem. Bo tak to działa. Jeżeli mieliście w 2018 roku około 40 mln zł. obrotu, z tego 1,5 mln zł. zysku, to ten zysk trzeba jakoś zagospodarować. Wy nas reprezentujecie w przetargach firm, które odbierają odpady, ile takich firm jest w ogóle, które odbierają te odpady?

- p. E. Karpiński – w tej chwili mamy 3, tj.: MZO, które odbiera m.in. z Jutrosina i okolic, firmę z Jarocina – odbiera odpady z Gostynia, Pogorzeli, Pępowa i Krobi i firmę Remondis oddział Kościan – odbiera z Gminy Śmigiel i Krzywiń;

- p. M. Grzywaczewski – a czy firma Kosz też z Wami współpracuje?

- p. E. Karpiński – w tej chwili, jeżeli dobrze pamiętam w tym przetargu, który procedujemy i będziemy go rozstrzygać, to firma Kosz weszła w konsorcjum z MZO i chyba na ten sektor drugi (rawicko-jutrosiński) i nie wiem czy firma Kosz w tej umowie z wolnej ręki nie występuje jako podwykonawca MZO. Być może coś odbiera. Zdaje się, że odpady segregowane;

- p. M. Grzywaczewski – mamy jedne z wyższych stawek, porównując do Wrocławia, nie wiem ile tam córka Pana płaci w Poznaniu, ale we Wrocławiu, to jest kwota 15-19 zł. maksymalnie na 1 osobę. U nas to już teraz będzie wychodziło 30 zł. albo więcej na osobę. Jeśli te firmy działały, to one robiły w granicach 60-70 % strat? No bo tak z tego wynika. Nie wiem czy Pan ma wgląd w bilans tych firm? Czy one rzeczywiście odbierając te odpady, były z Wami powiązane umowami i bały się kar, że odbierały na tych stratach? Zrobienie podwyżki, jak Pan teraz mówi w granicach 200% to czymś musi być to uzasadnione i czym to jest w ogóle uzasadnione, bo tego za bardzo nie rozumiem;

- p. E. Karpiński - ja mogę mówić tylko jako Związek;

- p. M. Grzywaczewski – ale jako Związek macie takie dane z bilansu firm. To nie jest tajemnica żadna, każda Spółka musi złożyć sprawozdanie do Urzędu Skarbowego;

- p. E. Karpiński – nie, absolutnie. To nie powinno nas interesować;

- p. M. Grzywaczewski – moim zdaniem to powinno Was interesować, bo cały czas dochodzę do tego czym była podyktowana taka wysoka podwyżka. Bo my możemy się jutro obudzić i Wy powiecie, że mamy płacić 1.000 zł. od osoby i to nas nie powinno interesować. Wy walczycie w naszym imieniu, więc chodzi o to żebyście walczyli w naszym imieniu chociażby o stawki średnie. A w tej chwili już są wysokie, a mają być jeszcze wyższe;

- p. E. Karpiński – ja tłumaczyłem wcześniej, że to zależy od dwóch rzeczy: przede wszystkim czasu zawarcia kontraktu, który jeszcze czasami trwa, a druga rzecz wynika to z tego, że część Gmin nie wprowadziła jeszcze tych nowych uregulowań związanych z nowelizacją ustawy. Nie wykluczyła np. nieruchomości niezamieszkałych. Natomiast czy firma ma straty, czy nie ma, ja to z ciekawości sprawdzę. Natomiast to właściciel firmy decyduje czy chce startować w przetargu, ponieważ jest w takiej sytuacji, że bierze wszystko, nawet jeżeli będzie robił straty, żeby utrzymać firmę, może za rok będzie lepiej. Czy się czuje tak pewnie, że zarabia już tyle, że złoży sobie ofertę z 30% narzutem, a może się uda. Był taki przypadek. Nie pamiętam nazwy Gminy – 2 Gminy w Województwie Dolnośląskim. Jedna – 12 tys. mieszkańców, druga – 17 tys. mieszkańców. Obydwie Gminy ogłosiły przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów. W wyniku rozstrzygnięć przetargów okazało się, że ta sama firma stratowała. Odpady trafiały na to samo składowisko, czyli do tej samej instalacji, Gminy leżące po sąsiedzku, obok siebie, a różnica polegała na tym, że jednej Gminie firma zaproponowała 600 zł. za tonę, a drugiej – 1.500 zł. za tonę. I tutaj tak naprawdę decyduje wolny rynek. Możemy ogłaszać kolejne przetargi, możemy odchudzać te specyfikacje istotnych warunków zamówienia, ale ona już jest w tej chwili i tak odchudzona tylko do tego, co ustawa nakazuje, nic więcej ponadto nie mamy. W jednej Gminie jest 300 kg odpadów, a w drugiej Gminie jest 500 kg np. (czyli o 60% więcej), a my tak czy tak płacimy za tonę. Okazuje się, że ci mniejsi dopłacają do tego bogatego. Próbowaliśmy to liczyć parę lat temu. Najwięcej odpadów produkują leszczyniacy, rawiczanie oraz gostyniacy. Im większe miasto, tym więcej się wytwarza tych odpadów. Tylko z Leszna do Trzebani jest 5 km, a z Jutrosina do Rawicza, bo tam jest stacja przeładunkowa jest pewnie ze 20 km i te koszty transportu są. W Lesznie połowa mieszkańców mieszka w zabudowie wielorodzinnej, gdzie jeden kontener jest dla 100, czy 200 osób. Tutaj żeby dotrzeć do 100 osób, to trzeba 100 pojemników opróżnić i się okazuje, że koszty transportu w dużej mierze niwelują niższe koszty zagospodarowania i druga rzecz, że w tych 500 kg na leszczyniaka są liczone odpady, które są wytwarzane w nieruchomościach niezamieszkałych też. Jak teraz okaże się, że po wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych, to w Lesznie spadnie np. o 100 kg na mieszkańca, a w Pępowie tylko np. o 20 kg na mieszkańca. Więc to jest taki zespół naczyń połączonych. Co moglibyśmy ewentualnie Państwu zaproponować, żeby ta stawka była bardziej przejrzysta, to to, że dzielimy Związek na 19 sektorów, czyli każda Gmina – to jeden sektor. Ogłaszamy przetargi odrębne na każdą Gminę, wiedząc, że np. w Lesznie dla 60 tys. mieszkańców będzie to 20 tys. odpadów, a w Gminie Jutrosin gdzie jest 7000 mieszkańców – to będzie 2,5 tys. ton odpadów. Tyle będziemy szacować i proszę nam przedłożyć ofertę, ile zapłacimy za tonę odpadów dla Gminy Jutrosin, a ile dla Gminy Leszno. Wtedy będzie można przeliczyć koszt. Może okazać się, że w Jutrosinie jest większy niż w Lesznie, ale może się okazać odwrotnie. Mamy w tej chwili 19 Gmin podzielonych na 5 sektorów. Bardzo duże prawdopodobieństwo, że zgłosi nam się ktoś z ofertą. Natomiast jeżeli podzielimy na tyle sektorów, ile Gmin, to może okazać się, że na Leszno, Rawicz, Gostyń się rzucą firmy, bo to są tysiące ton odpadów, a na takie Gminy jak np. Wijewo, które ma 4 tys. ton odpadów to tam nie warto i nie zgłosi się nikt;

- p. M. Grzywaczewski – ja rozumiem, tylko że jeżeli nie ma tyle odpadów, to się nie płaci za nie. Ale to nie o to chodzi. Wy robicie procentowy narzut swój, czy to jest od kosza? Jak to jest?

- p. E Karpiński – nie. My szacujemy masę odpadów, że np. na terenie Związku będzie 60 tys. ton odpadów odebranych bezpośrednio z nieruchomości. I ogłaszamy na to przetarg. Oprócz tego ogłaszamy też przetarg na utworzenie i utrzymanie 19 PSZOK-ów;

- p. M. Grzywaczewski - jaki jest koszt Waszego pośrednictwa?

- p. E. Karpiński – to można wyliczyć kwotowo, tj. plus minus 5%;

- p. M. Grzywaczewski – z Pana wypowiedzi to zrozumiałem tyle, że nie martwcie się i tak będzie płacić jeszcze więcej. A nie dostałem takiej informacji, że mamy jakiś pomysł na to, żebyśmy płacili mniej;

- p. E. Karpiński – ja bym oczekiwał żeby ktoś podsunął jakiś pomysł, co my możemy jeszcze zrobić, ogłaszając przetargi. Problem jest gdzie indziej, na poziomie ustawy;

- p. M. Glura – wyposażenie mieszkańców w pojemniki to jest na pewno dodatkowy koszt, który obciąży nas wszystkich, nie spowoduje on obniżenia kosztów, tylko jeszcze podwyższenie. Częstsze opróżnianie pojemników bio, też spowoduje to, że będziemy płacić więcej. Myślę, że przed funkcjonowaniem Związku pojemniki mieliśmy opróżniane raz w miesiącu i nie zjadły nas robaki, ani inne stworzenia. Więc tego też nie zwiększajmy. Czy nie widzi Pan sensu podziału na więcej niż 5 części, może nie na 19, ale szczególnie tej pierwszej części, żeby zachęcić jednak więcej wykonawców do brania udziału w przetargach? Bo widzę, że w tych przetargach bierze udział 2-3, a jednak wykonawcy decydują o kwocie;

- p. E. Karpiński – tutaj Pan ma rację i to jest dylemat. Teraz ten przetarg jest ogłoszony i do końca roku mamy te 5 sektorów. Ale już na Zgromadzeniu Związku podałem propozycję, żeby się Wójtowie, Burmistrzowie zastanowili, czy kontynuujemy ten podział na 5 sektorów, czy idziemy na 19 albo 10? Bo z jednej strony może być taka sytuacja, że ktoś by chciał startować w przetargu, ale powie, że na 2 Gminy się nie pisze, ale na jedną może by się zdecydował. I wtedy przez to, że mamy najmniejszy sektor 2-gminny, to mamy ograniczenia konkurencji. My dopuszczamy to, że można starować w konsorcjum, można mieć podwykonawcę, jeżeli sami nie możemy tego kawałka tortu zjeść, bo jest za duży, to weź sobie kolegę i wystartujcie razem. Jak się podzielicie, to Wasza sprawa. Z tym podziałem to jest niebezpieczeństwo jeszcze takie, że jeżeli duże kawałki są, to zawsze znajdzie się ktoś, a jak będą małe kawałki, to ktoś powie, że nie warto. A nie może być takiej sytuacji, że nie ma rozstrzygnięcia przetargowego w jakimś sektorze;

- p. T. Guziołek – mówił Pan, że funkcjonuje 19 PSZOK-ów. Wiemy też, że w PSZOK-ach są zbierane również śmieci selektywne, takie jak szkło, papier czy plastik; czy tona odpadów odbieranych z PSZOK-ów jest droższa, czy tańsza niż tona odpadów odbierana od poszczególnych osób?

- p. E. Karpiński – to zależy od konkretnego PSZOK-u. Ale my z nieruchomości odbieramy zarówno odpady zmieszane, biodegradowalne, jak i odpady segregowane, a na PSZOK można wywieźć wszystkie odpady za wyjątkiem odpadów zmieszanych. Gruzu bezpośrednio z nieruchomości nie odbierzemy, do PSZOK-u można zawieźć. Do końca zeszłego roku odpadów zielonych nie odbieraliśmy z domów. Zakładam, że jeżeli ktoś ma 1 brązowy pojemnik, to ten pojemnik mu starczy przez 8 miesięcy w roku na odpady kuchenne i trawę, ale jak przyjdzie lipiec i będzie przekropnie, to ten pojemnik mu nie starczy i ten nadmiar wywiezie na PSZOK. Jeżeli my np. za odpad typu gruz płacimy za zagospodarowanie 20 zł. za tonę, to jeżeli ten gruz jest pomieszany z ceramiką, czy resztkami styropianu, to możemy i 500 zł. zapłacić. Więc trudno powiedzieć, ale patrząc na wyniki przetargu, to koszt zagospodarowania odpadów PSZOK-u jest wyższy;

- p. I. Mikołajewski – Panie Przewodniczący, jestem załamany, bo znając Pana zmysł, bym powiedział taki ekonomiczny, dla mieszkańców Pan chociaż 4 zł. obetnie, a widzę, że Pan usiadł spokojnie. No jak tak może być, nie mogę tego zrozumieć. Mieszkańcy będą zawiedzeni;

- p. M. Janicki – od ponad 200 tys. mieszkańców odbieracie śmieci, czy nie możecie lobbować u odpowiednich parlamentarzystów i w odpowiednich Komisjach, bo ludzie są niezadowoleni, nie tylko tutaj mieszkańcy naszej Gminy, ale w całej Polsce? Czy wie Pan coś, czy prace nad zmianą tych ustaw przyśpieszą?

- p. E. Karpiński – ja oczywiście na bieżąco śledzę wszelkie portale. Niestety sytuacja wygląda w ten sposób, że gdy wypowiada się strona rządowa, to twierdzi, że całkowitą winę za to, że tak jest - to jest wyłącznie wina samorządowców, którzy zaniechali, nie chce im się robić, nie potrafią sprzedać surowców wtórnych, a to jest przecież piękny towar, za który można nie wiadomo jakie pieniądze uzyskać. Natomiast strona samorządowa mówi – Wy nam upiekliście takie ciasto, my musimy je teraz, czy chcemy, czy nie chcemy – zjeść. My jesteśmy na pierwszej linii jako samorządowcy, bo mieszkańcy mają pretensję do kogo – do Związku – w naszym przypadku, ewentualnie do Gminy, jeżeli to Gmina robi samodzielnie. Bo to Gmina, czy Związek uchwala podwyżki, a nie Warszawa. W Warszawie tylko tworzy się narzędzia, których nie ma. Ja odnoszę czasem wrażenie, że parlamentarzyści, czy nawet urzędnicy ministerialni żyją na innej planecie. Oni jakby nie wiedzieli, co się dzieje tutaj na dole. Oderwani całkowicie od realiów. Pisaliśmy w tej sprawie do p. Premier Szydło, potem p. Premiera Morawieckiego. Dostałem tylko jedną odpowiedź, że moje pismo zostało skierowane do Ministra Środowiska z zobowiązaniem udzielenia odpowiedzi. Koło połowy lutego minął termin 2 lat, kiedy została obiecana odpowiedź. Ja napisałem swoje 3 grosze do procedowania tej nieszczęsnej nowelizacji, ale wiem, że było w sumie ponad 4 tys. uwag i nic praktycznie z nich nie zostało uwzględnionych. Ale będziemy próbować. Noszę się z zamiarem napisania do nowo wybranych Posłów i Senatorów z naszego okręgu, żeby uświadomić im ten problem;

- p. M. Grzywaczewski – to tak podsumowując, to jedynym wyjściem z tej sytuacji jest zrezygnować z Waszego pośrednictwa i szukać kogoś, kto będzie odbierał od nas taniej. Bo to co nam Pan przekazał, to nie ma światełka w tunelu, tylko jest ciemność;

- p. E. Karpiński – to jest Państwa wola, ale będziecie musieli działać dokładnie na podstawie tych samych przepisów. Więc tylko możecie ogłosić przetarg i czekać żeby ta oferta była korzystniejsza;

- p. M. Grzywaczewski – żadnego optymizmu nie ma, tylko sam pesymizm;

- p. E. Karpiński – bo tak wynika z tego, co się dzieje w całym kraju, jeżeli nic się nie zmieni na poziomie ustawodawcy, to za rok czy 1,5 nie będzie Gminy w Polsce, która będzie płaciła mniej niż 30 zł. od mieszkańca;

- p. M. Grzywaczewski – a ile córka płaci w Poznaniu?

- p. E. Karpiński – 16 zł. Rozmawiałem z moim odpowiednikiem - czyli GOAP w Poznaniu, tam nie Gmina samodzielnie, tylko Związek międzygminny zajmuje się odpadami. U nich zawsze będzie taniej, poznaniak produkuje więcej odpadów na osobę niż leszczyniak, więc powinien płacić więcej, tylko, że jak my za zmieszane odpady płacimy w tej chwili 700 zł., oni płacą 200 czy 250 zł. Dlaczego? Bo za 700 mln zł. mają wybudowaną spalarnię odpadów;

- p. M. Grzywaczewski – to trzeba zainwestować w spalarnię.

Brak więcej pytań ze strony Radnych.

Po tym pkt nastąpiła 15 minutowa przerwa.
Obrady wznowiono od pkt 4.

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

      Głos zajęła Pani Grażyna Niedbała – Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodniczący Rady – Pan Mariusz Grzywaczewski odczytał projekt uchwały nr XVII/102/2020 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Fabian Małecki

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVII/102/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2020 roku

       Głos zajęła Pani Paulina Drozdowska – Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gminy na podstawie art. 11 ust.1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. Zgodnie z art. 11a ust 1 ww. ustawy Rada Miejska w Jutrosinie zobowiązana jest corocznie do dnia 31 marca określić w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Mając na uwadze zakres obligatoryjny i fakultatywny programu określony w art. 11 a ust. 2, 3 i 3a ustawy o ochronie zwierząt, w opracowanym projekcie programu uwzględnione zostały następujące działania: zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt; współdziałanie z gospodarstwem rolnym, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; odławianie zwierząt domowych ich dostarczanie do schroniska; opiekę nad wolno żyjącymi kotami i ich dokarmianie; poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację albo kastracje bezdomnych zwierząt oraz usypianie ślepych miotów; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych oraz edukację mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. Program zgodnie z wymogami ustawy, został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, a także zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Jutrosin. W wyznaczonym ustawowo terminie 21 dni, Powiatowy Lekarz Weterynarii, a także zarządcy i dzierżawcy obwodów łowieckich nie zaopiniowali projektu programu, co zgodnie z art. 11a ust. 8 ustawy o ochronie zwierząt uznaje się za akceptację przesłanego programu. Gmina Jutrosin w budżecie na rok 2020 na realizację zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt, w tym na realizację działań wynikających z porozumienia z Miastem Leszno w sprawie korzystania z Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie, zapewnia środki finansowe w wysokości 21 000 zł.

         Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodniczący Rady – Pan Mariusz Grzywaczewski odczytał projekt uchwały nr XVII/103/2020 w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2020 roku

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Fabian Małecki

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVII/103/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jutrosin

       Głos zajęła Pani Paulina Drozdowska – Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin. Obecnie zasady przyznawania z budżetu Gminy Jutrosin dotacji celowych na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze, gdzie budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, określa uchwała Nr XXXIV/165/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jutrosin. Ze względu na rosnące koszty budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, proponuje się zwiększyć kwotę dofinansowania przedsięwzięcia określoną w § 3 pkt 1 ww. uchwały z 3.000 zł. brutto do 4.000 zł. brutto przy zachowaniu dofinansowania na niezmienionym poziomie tj. 50 % udokumentowanych wydatków w kwocie brutto. Ponadto, ze względów organizacyjnych określa się termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w danym roku, zgodnie z którym wnioski będą przyjmowane w terminie od 15 marca do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych na ten cel w uchwale budżetowej. Jednocześnie zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/165/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jutrosin, stanowiący wzór wniosku o udzielenie dofinansowania na realizacje zadania, poprzez uzupełnienie go o dane zgodnie z wytycznymi określonymi w § 7 ww. uchwały. W celu prawidłowego udokumentowania realizacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz ze zgłoszeniem zakończenia zadania wprowadza się wymóg przedłożenia przez wnioskodawcę mapy z inwentaryzacji powykonawczej oraz oryginału imiennej faktury VAT lub rachunku określającego koszt zadania z potwierdzeniem zapłaty. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej projekt niniejszej uchwały został przesłany do zaopiniowania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Pismem z dnia 27 stycznia br. Prezes UOKiK nie zgłosił zastrzeżeń do przedmiotowego projektu uchwały.

       Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Mirosława Antkowiak odczytała projekt uchwały nr XVII/104/2020 w sprawie: zmiany zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jutrosin

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA
: Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Fabian Małecki

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVII/104/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jutrosin

       Głos zajęła Pani Paulina Drozdowska – Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, rada gminy uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. Proponowana uchwała obejmuje uściślenie i uszczegółowienie obowiązujących zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jutrosin w świetle obowiązujących przepisów prawnych, określonych w uchwale nr X/69/2011 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jutrosin. Proponowana uchwała reguluje: wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą stosowanie obniżek czynszu; kryteria kwalifikacji wniosków; kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu; zasady zawierania umów najmu socjalnego lokalu; warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy; zasady wypowiedzenia umów najmu; warunki dokonywania zamian lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach; tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i najem socjalny lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej; zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy; warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności; kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 odmiennie od kryteriów wynajmowania innych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, a także zasady przeznaczania lokali na realizację zadań Gminy. Ustalenia zawarte w opracowanych zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jutrosin stanowią podstawę do zawierania umów najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jutrosin.

        Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodniczący Rady – Pan Mariusz Grzywaczewski odczytał projekt uchwały nr XVII/105/2020 w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jutrosin

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Fabian Małecki

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVII/105/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Jutrosin

        Głos zajęła Pani Paulina Drozdowska – Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin. Obowiązek opracowania raportu o stanie Gminy wynika z przepisów ustawy o samorządzie gminnym (art. 28aa). Raport ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej w Jutrosinie. W myśl ust 3 ww. przepisu ustawy, rada gminy może w drodze uchwały ustalić szczegółowe wymogi dotyczące raportu. W związku z powyższym przedłożono projekt uchwały określający szczegółowe wymogi dotyczące raportu o stanie Gminy Jutrosin.

         Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Mirosława Antkowiak odczytała projekt uchwały nr XVII/106/2020 w sprawie: określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Jutrosin.

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Fabian Małecki

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVII/106/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2020

       Głos zajął Pan Mariusz Grzywaczewski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Plan pracy Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2020:
- przegląd dokumentacji związanej z przekazaniem zbiornika retencyjnego wraz z przylegającymi do niego działaniami do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
- przegląd dokumentów księgowych Wodociągów Gminnych z Pakosławia;
- praca nad możliwością zmiany statutu Wodociągów Gminnych z Pakosławia;
- przegląd bieżącej ewidencji i deklaracji vatowskich;
- prace związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin;
- prace związane z rozwojem programu Gościnna Wielkopolska;
- spotkanie z przedsiębiorcami Gminy Jutrosin i nie tylko celem przedsiębiorczości w naszej Gminie;
- prace związane z kontrolą realizacji budżetu Gminy Jutrosin.

        Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodniczący Rady – Pan Mariusz Grzywaczewski odczytał projekt uchwały nr XVII/107/2020 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2020

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Fabian Małecki

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVII/107/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2020

         Głos zajął Pan Mateusz Janicki – Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu. Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu na 2020 rok:

I kwartał:


- Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok;
- Zapoznanie z działalnością Stowarzyszenia Przyjaciół Jutrosińskiego Sportu;
- Zapoznanie z działalnością Zespołu Orlanie, podsumowanie udziału w programie „Ludowa Lista Przebojów” Radia Wrocław;
- Spotkanie z przedstawicielami Rady Rodziców oraz Samorządu Szkolnego działających przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie;
- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Informacja na temat bezrobocia w Gminie Jutrosin przygotowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu;
- Analiza możliwości rozbudowy Szkoły Podstawowej w Dubinie.

II kwartał:


- Informacja o wysokości subwencji oświatowej i kosztach prowadzenia poszczególnych jednostek oświatowych w 2019 roku. Analiza kosztów utrzymania świetlic szkolnych;
- Analiza informacji dotyczących działalności Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie;
- Zapoznanie z działalnością Klubu Sportowego Orla - spotkanie z Zarządem;
- Analiza informacji o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jutrosinie wraz z filiami w Dubinie i Szkaradowie;
- Zapoznanie członków Komisji z osiągnięciami placówek oświatowych;
- Informacja z realizacji zadań w zakresie kultury, sportu i zdrowia realizowanych przez organizacje pozarządowe z budżetu gminy w 2019.

III kwartał:


- Opracowanie zasad konkursu dotyczącego niematerialnego dziedzictwa kulturowego wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Jutrosinie;
- Analiza sprawozdań Dyrektorów Szkół z osiągniętych wyników nauczania oraz osiągniętych wyników sportowych w roku szkolnym 2019/2020;
- Ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021;
- Analiza problemów występujących w szkołach na terenie gminy. Posiedzenie z udziałem dyrektorów oraz pedagogów szkolnych.

IV kwartał:


- Omówienie działalności Klubu Senior + w Jutrosinie;
- Omówienie działalności Muzeum Ziemi Jutrosińskiej połączone ze zwiedzaniem;
- Analiza projektu budżetu na 2021 rok;
- Zapoznanie się z sytuacją najuboższych mieszkańców Gminy Jutrosin;
- Podsumowanie pracy Komisji w 2020 roku;
- Opracowanie Planu Pracy Komisji na rok 2021.

Praca stała:
- Aktywny udział członków Komisji w imprezach kulturalnych i sportowych na terenie Gminy Jutrosin;
- Analiza zagadnień problemowych objętych zakresem działań Komisji i na zlecenie Przewodniczącego Rady Miejskiej. Przedkładanie opinii, opiniowanie projektów uchwał skierowanych na Sesję Rady Miejskiej.

       Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Mirosława Antkowiak odczytała projekt uchwały nr XVII/108/2020 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2020.

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Fabian Małecki

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVII/108/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Bartoszewice)

        Głos zajęła Pani Paulina Drozdowska – Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin. Uzasadnienie będzie dotyczyło zarówno tego projektu uchwały, jak i kolejnych 18 w tej samej sprawie. Rada Miejska w Jutrosinie w dniu 26 października 2010 roku podjęła uchwały w sprawie statutów wszystkich sołectw na terenie Gminy Jutrosin. Wojewoda Wielkopolski jako organ nadzoru nad działalnością uchwałodawczą organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozstrzygnięciami nadzorczymi z 29 listopada 2010 roku stwierdził nieważność § 21 ust. 2, § 36 ust. 3 i § 40 ust. 1 w przyjętych statutach. Nie stwierdził natomiast nieważności przepisów prawnych, o których mowa w skardze, tym samym nie stwierdził nieważności przepisów prawnych w pozostałej części statutów sołectw. W związku z powyższym uchwały w sprawie statutów zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i weszły w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji. Dnia 13 lutego 2020 roku do Rady Miejskiej w Jutrosinie wpłynęła skarga Prokuratora Rejonowego w Rawiczu na niektóre § przedmiotowych uchwał. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 - Prawo o postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi, zachodzi konieczność podjęcia tejże uchwały, która wraz z załącznikiem zawierającym odpowiedź na skargę zostanie przesłana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin wraz z innymi dokumentami do WSA w Poznaniu. W ocenie strony przeciwnej skarga zasługuje na wnikliwe rozpatrzenie, ponieważ argumenty skarżącego są wynikiem wypracowanego w tym zakresie piśmiennictwa i orzecznictwa przez okres jaki minął od wejścia w życie zaskarżonej uchwały do dnia złożenia skargi przez skarżącego. Wobec powyższego stanowiska należy stwierdzić, że zostaną podjęte odpowiednie działania w celu zmiany zaskarżonej uchwały aby dostosować ją do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie;


- p. M. Grzywaczewski – mam pytanie do p. Radcy, czy odczytujemy wszystkie 18 tych uchwał, czy odczytujemy jedną i później tylko wymieniamy miejscowości?


- p. Radca – jeżeli chodzi o to, że zostało podjętych swego czasu 19 uchwał odrębnych i jeżeli chodzi o skargę Prokuratora, to też ta skarga jest na każdy statut, czyli wiadomo, że do WSA musimy przesłać 19 kompletów; w wyniku czego, musimy każdą uchwałę odrębnie przegłosować i ją odczytać. Są 4 zarzuty dotyczące tych uchwał. Minęło już prawie 10 lat i wszystkie zapisy było zgodne z prawem. Musi być wnikliwe przez Sąd orzeczenie, dlatego, że nastąpiły inne interpretacje, niż wtedy były. Chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę. Nie jesteśmy jedyną Gminą, której te uchwały zostały zaskarżone, bo z tego co wiem, to Pakosław i Miejska Górka też m.in. Pan Prokurator w ramach skargi podważył m.in. zapis, że zebranie wiejskie nie powinno wybierać Sołtysa i Rady Sołeckiej, że zebranie wiejskie ma tylko kompetencje uchwałodawcze. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej ma być przez ogół wszystkich mieszkańców dokonywany. Generalnie trzeba będzie wypracować, jak to ma wyglądać. Tak było od początku ustawy o samorządzie gminnym. Teraz biorąc pod uwagę treść tej skargi, to ma być jakiś ogół mieszkańców, który ma dokonywać tego wyboru. Dość interesująca będzie tutaj sprawa, jaką WSA w tym zakresie podejmie decyzję;


- p. M. Kozica – ja tutaj inaczej rozumiem niż p. Radca, ja rozumiem z tego pisma tak, że to mieszkańcy mają wybierać tylko, że nie jak to tej pory było, że jeżeli nie ma 10 % uprawnionych mieszkańców do głosowania, tylko tyle ile jest osób na zebraniu, tyle może wybierać Sołtysa i Radę. Ja to tak rozumiem;


- p. Radca – chciałbym zaznaczyć, że p. Prokurator w tej skardze zrobił 4 zarzuty i m.in. jednym z tych zarzutów jest kwestia qworum. Bo o tym p. Radny tutaj mówi. Tylko kwestia tego qworum, tj. element związany z wyborem Sołtysa i ten przepis, też jest wnioskowany przez p. Prokuratora o stwierdzenie nieważności. Natomiast to, co ja mówiłem, to jest nie w tym pkt. To jest w pkt, gdzie p. Prokurator w uzasadnieniu swojej skargi przyjął, że zebranie wiejskie ma tylko charakter uchwałodawczy.


        Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodniczący Rady – Pan Mariusz Grzywaczewski odczytał projekt uchwały nr XVII/109/2020 w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Bartoszewice).

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Fabian Małecki

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVII/109/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 12  Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Bielawy)

          Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Mirosława Antkowiak odczytała projekt uchwały nr XVII/110/2020 w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Bielawy).

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Fabian Małecki

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVII/110/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 13  Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Domaradzice)

        Wiceprzewodniczący Rady – Pan Mariusz Grzywaczewski odczytał projekt uchwały nr XVII/111/2020 w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Domaradzice).

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Fabian Małecki

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVII/111/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 14  Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Dubin)

         Wiceprzewodniczący Rady – Pan Mariusz Grzywaczewski odczytał projekt uchwały nr XVII/112/2020 w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Dubin).

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Fabian Małecki

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVII/112/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 15  Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Grąbkowo)

        Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Mirosława Antkowiak odczytała projekt uchwały nr XVII/113/2020 w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Grąbkowo).

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Fabian Małecki

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVII/113/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 16  Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Janowo)

        Wiceprzewodniczący Rady – Pan Mariusz Grzywaczewski odczytał projekt uchwały nr XVII/114/2020 w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Janowo).

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Fabian Małecki

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVII/114/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 17
Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Jeziora)

       Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Mirosława Antkowiak odczytała projekt uchwały nr XVII/115/2020 w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Jeziora).

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Fabian Małecki

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVII/115/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 18  Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Nad Stawem)

        Wiceprzewodniczący Rady – Pan Mariusz Grzywaczewski odczytał projekt uchwały nr XVII/116/2020 w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Nad Stawem).

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Fabian Małecki

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVII/116/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 19  Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Nowy Sielec)

        Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Mirosława Antkowiak odczytała projekt uchwały nr XVII/117/2020 w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Nowy Sielec).

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Fabian Małecki

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVII/117/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 20 Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Ostoje)

        Wiceprzewodniczący Rady – Pan Mariusz Grzywaczewski odczytał projekt uchwały nr XVII/118/2020 w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Ostoje).

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Fabian Małecki

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVII/118/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 21  Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Pawłowo)

        Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Mirosława Antkowiak odczytała projekt uchwały nr XVII/119/2020 w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Pawłowo).

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Fabian Małecki

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVII/119/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 22  Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Płaczkowo)

        Wiceprzewodniczący Rady – Pan Mariusz Grzywaczewski odczytał projekt uchwały nr XVII/120/2020 w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Płaczkowo).

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA
: Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Fabian Małecki

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVII/120/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 23  Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Rogożewo)

         Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Mirosława Antkowiak odczytała projekt uchwały nr XVII/121/2020 w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Rogożewo).

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Fabian Małecki

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVII/121/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 24  Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Stary Sielec)

        Wiceprzewodniczący Rady – Pan Mariusz Grzywaczewski odczytał projekt uchwały nr XVII/122/2020 w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Stary Sielec).

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Fabian Małecki

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVII/122/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 25  Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Szkaradowo)

       Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Mirosława Antkowiak odczytała projekt uchwały nr XVII/123/2020 w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Szkaradowo).

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Fabian Małecki

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVII/123/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 26  Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Szymonki)

      Wiceprzewodniczący Rady – Pan Mariusz Grzywaczewski odczytał projekt uchwały nr XVII/124/2020 w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Szymonki).

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Fabian Małecki

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVII/124/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 27  Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Śląskowo)

       Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Mirosława Antkowiak odczytała projekt uchwały nr XVII/125/2020 w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Śląskowo).

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Fabian Małecki

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVII/125/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 28  Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Zaborowo)

         Wiceprzewodniczący Rady – Pan Mariusz Grzywaczewski odczytał projekt uchwały nr XVII/126/2020 w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Zaborowo).

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Fabian Małecki

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVII/126/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 29  Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Zmysłowo)

       Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Mirosława Antkowiak odczytała projekt uchwały nr XVII/127/2020 w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu wraz z odpowiedzią na skargę (dot. statutu sołectwa Zmysłowo).

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
ZA:
Dawid Kaczmarek, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Karol Wieczorek, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Marek Kozica, Jola Woroch, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Bożena Maćkowiak, Mariusz Grzywaczewski, Jolanta Kapała
NIEOBECNY: Fabian Małecki

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XVII/127/2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Po tym pkt nastąpiła 15 min. przerwa.

Obrady wznowiono od pkt 30.

Ad. 30
  Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska za rok 2019

      Głos zajął Pan Mariusz Grzywaczewski – Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Na początku naszej działalności rozmawialiśmy z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie i z p. Burmistrzem Romualdem Krzyżosiakiem, w jakim kierunku będziemy podejmować działania i co będzie priorytetem dla Gminy. Wobec powyższego konkretnej informacji nie otrzymaliśmy. Jako Komisja Budżetowa powiedzieliśmy, że będziemy popierać wszystkie kwestie, które będą dofinansowane oraz nie poprzemy żadnej inwestycji, która będzie wykonywana tylko ze środków własnych Gminy Jutrosin. Wydawało się, że współpraca od samego początku układa się dobrze, przy pierwszej dużej inwestycji – kanalizacja Szkaradowo otrzymaliśmy telefoniczną informację w sprawie dotacji. Chodziło o to, że zbyt mała liczba mieszkańców przypada na 1 km bieżącej kanalizacji i możemy nie uzyskać dofinansowania w wysokości 6 mln. zł, na które zostaje złożony wniosek, a pewne były 4 mln zł. Wówczas jako Komisja Budżetowa podjęliśmy decyzję o staraniu się nie o 4 mln zł., ale o 6 mln zł. i zrobimy wszystko aby je otrzymać. Dzięki naszej wspólnej decyzji Gmina Jutrosin pozyskała 6 mln zł. dotacji, która została przeznaczona na realizację kanalizacji wodno-ściekowej w Szkaradowie i Ostojach. Jeżeli chodzi o kanalizację wodno-ściekową w Szymonkach – została ona wykonana ze środków własnych Gminy Jutrosin. Uważam, że był to duży błąd. Z dniem 2 października 2019 roku jako Klub Radnych Lepsza Przyszłość złożyliśmy wniosek o anulowanie przetargu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Szymonkach. We wniosku prosiliśmy m.in. o wstrzymanie realizacji, aby starać się o dofinansowanie. Gdzie Gmina wiedziała o tym dofinansowaniu od kwietnia 2019 roku i nie starała się o dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Szymonkach, ponieważ dofinansowanie przysługiwało miejscowości poza aglomeracją miejską. Był to duży błąd, ponieważ wystąpienie z aglomeracji miejskiej jest kwestią złożenia wniosku do Spółki Wody Polskie o wykreślenie z aglomeracji miejskiej i podjęcie stosownej uchwały przez Radnych Gminy. Czas trwania takiej operacji wynosi około 1 miesiąca. Środki, które do tej pory wydaliśmy na inwestycje we wsi Szymonki to około 380 tys. zł. Można było pomnożyć, składając odpowiednie wnioski i nie dokładać złotówki i wykonać prace, nie za 380 tys zł., ale prawie za milion zł brutto, uzyskując prawie 700 tys. zł. brutto.
      Kolejnym tematem, który poruszyliśmy była strategia wiosek. Mówiliśmy pracownikom Gminy, że wnioski takie można tworzyć samemu bez obecności moderatora. Zapłata za usługę moderatora wynosi kilka tysięcy złotych na jedną wioskę. Mówiliśmy już o tym na początku 2019 roku i wiem, że przyniosło to efekty, ponieważ na początku tego roku przyjęliśmy strategię wiosek, które były przygotowane przez pracowników Gminy. Zaoszczędziliśmy kilka tysięcy złotych.
      Jeżeli chodzi o zbiornik retencyjno-wyrównawczy w Jutrosinie – jakiś czas temu byliśmy w Spółce Wody Polskie i prowadziliśmy rozmowy. Jednocześnie Gmina Jutrosin złożyła pismo sporządzone przez Radcę prawnego, pod którym p. Burmistrz złożył podpis i niestety przez okres 6-7 miesięcy nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 13 lutego 2020 roku ponownie wysłaliśmy pismo i czekamy na odpowiedź.
      W sprawie Spółki Wodociągi Gminne mieliśmy rozmowy z p. P. Skrzypkiem - Wójtem Gminy Pakosław. Naszym tematem był On zainteresowany. Chodziło o to, żeby Spółka Wodociągi Gminne wykonywała wszystkie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 3 Gmin: Jutrosina, Pakosławia i Miejskiej Górki. Ponieważ uważam, że jest to nierozsądne aby koszty ponosiły Gminy, a zyski czerpały z tego Wodociągi Gminne w Pakosławiu. Następnie prosiłem p. Burmistrza - Romualda Krzyżosiaka o zorganizowanie spotkania włodarzy w/w Gmin, na co nie wyraził chęci pomocy oraz oznajmił mi, że mam sobie to załatwiać sam. Kolejnym tematem było wstrzymanie podnoszenia podatków w Gminie Jutrosin. Mówiłem Radnym Lepszej Przyszłości, aby głosowali za niepodnoszeniem podatków, ponieważ te podatki mamy już tak z górnej półki.
       Na koniec mam prośbę o niewprowadzanie Radnych w błąd, przekazując im nieprawdziwe informacje. Na pytanie jak wyjść z aglomeracji miejskiej, otrzymałem odpowiedź, że wniosek składa się tylko raz w roku w miesiącu styczniu do Spółki Wody Polskie. Co jest nieprawdą, bo wniosek na wystąpienie można złożyć w każdej chwili, ponieważ jest to proces ciągły. Jak również na I Sesji 2018 roku p. Skarbnik przekazała Radnym informację, że musimy przenieść aportem sieć w Domaradzicach do Spółki Wodociągi Gminne, ponieważ nie uzyskamy zwrotu podatku VAT. Z czym się nie zgodziłem, ponieważ jeżeli Gmina ponosi koszty inwestycji opodatkowanej podatkiem VAT, to wystarczyłoby wydzierżawić tę sieć opodatkowaną podatkiem VAT, czyli wprowadzimy sprzedaż i wtedy przysługuje nam zwrot tego podatku przez Urząd Skarbowy. Na dowód tego możemy zaprosić Kierownika Urzędu Skarbowego zajmującego się podatkiem VAT od usług na Sesję, który przeprowadzi dyskusję na ten temat.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 31 Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu za rok 2019

      Głos zajął Pan Mateusz Janicki – Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu od początku kadencji działa w niezmienionym składzie powołanym Uchwałą Nr V/31/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku. Skład komisji: Mateusz Janicki - Przewodniczący Komisji; Ireneusz Mikołajewski - Zastępca Przewodniczącego; Halina Kaźmierska – Członek Komisji; Janina Machowicz – Członek Komisji; Jola Woroch – Członek Komisji; Marek Kozica – Członek Komisji; Mirosław Barteczka – Członek Komisji oraz Karol Wieczorek – Członek Komisji. W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 10 posiedzeń: 7 samodzielnych i 3 wspólne posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Jutrosinie. Tematyka posiedzeń Komisji realizowana była zgodnie z przyjętym wcześniej Planem Pracy Komisji i dotyczyła problematyki oświaty, zdrowia, kultury i sportu, ponadto analizowano i rozpatrywano materiały sesyjne oraz formułowano opinie do projektów uchwał. Wszystkie problemy były wnikliwie omawiane i analizowane. Materiały na posiedzenie Komisji zawsze były przygotowane terminowo i starannie. W posiedzeniach Komisji brały udział osoby przygotowujące materiały ujęte w tematyce posiedzeń. Na posiedzenia Komisji zostali zaproszeni także: Pani Krystyna Konieczna – Dyrektor GCKiR, Pani Kamila Malecha Dyrektor Biblioteki Publicznej w Jutrosine, Pan Dawid Skrzypczak – Prezesa KS Orla. Ponadto Przewodniczący Komisji brał udział w spotkaniu dyrektorów wszystkich szkół oraz przedszkoli z terenu Gminy Jutrosin z Panem Burmistrzem Romualdem Krzyżosiakiem. Członkowie Komisji zapoznali się także ze stanem placów zabaw na terenie Gminy, ponadto przeprowadzono wizytację wszystkich szkół oraz przedszkoli działających na terenie Gminy Jutrosin. Przewodniczący Komisji brał udział w wizytacji biblioteki w Szkaradowie, spotkaniu z Zespołem Orlanie, z przedstawicielem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu, Zarządem KS Orla oraz przedstawicielami Polskiego Radia w sprawie nagrania materiału o Jutrosinie i zespole Orlanie. Członkowie Komisji brali czynny udział w licznych imprezach kulturalnych organizowanych przez GCKiR, stowarzyszenia oraz szkoły działające na ternie Gminy Jutrosin. Dziękuję Członkom Komisji za sumienne uczestnictwo w posiedzeniach. Wszystkie posiedzenia Komisji odbyły się w planowanych terminach. Pragnę także podziękować wszystkim, którzy w roku sprawozdawczym uczestniczyli w posiedzeniach komisji, dzieląc się swoimi uwagami, spostrzeżeniami oraz wspierając nas swoją wiedzą i doświadczeniami. Ze wszystkich posiedzeń Komisji sporządzone zostały protokoły, które dostępne są w Biurze Rady.

- p. M. Grzywaczewski – w budżecie musimy do oświaty dołożyć 1 mln 400 tys. zł. Wiemy dlaczego musimy dołożyć i czy mamy jakiś pomysł na to, żeby to zniwelować?

- p. M. Janicki – sprawozdanie jest za rok ubiegły i jeżeli Pan się wsłuchał w mój plan pracy na rok przyszły, to będziemy analizować właśnie ten punkt i specjalnie zapisałem to, bo kiedyś poruszyliśmy te wydatki, plus zaznaczyłem też temat świetlic szkolnych – bo dość dużo pieniędzy przeznaczamy na ich działanie. Więc to jest w planie pracy na ten rok i dlatego chcemy się nad tym pochylić, żeby odpowiednie osoby nam to wyjaśniły.

Brak więcej pytań ze strony Radnych.

Ad. 32  Interpelacje i zapytania

- p. I. Mikołajewski – ja bym bardzo prosił, żeby Sesje jednak przenieść na godzinę 14:00 najpóźniej. Ja współczuję Dyrektorom, rolnikom, którzy mają zwierzęta do obsługi - do tej godziny tu siedzieć. Ja wiem, że każda Rada nie jest tak długo, ale dzisiaj się zdarzyło. Naprawdę bardzo, bardzo bym prosił. Jest to moja interpelacja. Bardzo bym prosił o odpowiedź - p. Przewodniczący. Wiem, że przegłosujecie taką godzinę, jaką będziecie chcieli, ale mój głos jest taki i o to proszę. Tak żeby nie przeciągać, bo to jest bez sensu;


- p. M. Grzywaczewski – my nie przeciągaliśmy Sesji, było tyle punktów i musieliśmy je przerobić;


- p. I. Mikołajewski – jakbyśmy zaczynali o godz. 15:00, teraz bylibyśmy już w domu.


Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 33  Wolne głosy i wnioski

- p. G. Maciejewski - jestem od niedawna Sołtysem dwóch małych miejscowości położonych na wschód Jutrosina – Zmysłowa i Żydowskiego Brodu. Przeczytam teraz treść wniosku, jaki chcemy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie naszej nieszczęsnej drogi. Zwracam się do Rady Miejskiej w Jutrosinie o podjęcie stosownej uchwały w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi gruntowej o długości około 700 metrów bieżących, który znajduje się na drodze gminnej, dojazdowej do miejscowości Zmysłowo, Żydowski Bród i Wielki Bór. Żyjemy nadzieją już prawie 10 lat, że odcinek ten zostanie wykonany. Po rozmowie z p. Burmistrzem, że w 2021r. nawierzchnia drogi zostanie wykonana, moim zamiarem było spokojnie czekać i nie robić zamieszania w tym roku, jednak zaniepokoił mnie fakt podjęcia jednogłośnie uchwały z dnia 28.11.2019 roku o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 64, 65, 66, 70 w Zmysłowie. Mam nadzieję, że w momencie głosowania Państwo Radni zdawaliście sobie sprawę, że tereny, które zostaną przekształcone na mocy tej uchwały z dnia 28.11.2019 roku staną się obszarem eksploatacji kruszywa naturalnego, co spowoduje jeszcze obciążenie ruchem pojazdów ciężarowych na tej drodze gminnej, której na tej drodze już teraz nie brakuje. Musicie Państwo Radni wiedzieć, że powyższy odcinek drogi gruntowej jest wykonany z kruszywa i w okresie gdy jest sucho kurzy się, ale jest w miarę stabilny, lecz podczas opadów deszczu i przy ciężkim transporcie w szybkim tempie staje się drogą dojazdową na poligon. Chciałbym abyście Panie i Panowie Radni dostrzegli, że ta droga jest podstawową drogą łączącą mieszkańców Zmysłowa, Żydowskiego Brodu i Wielkiego Boru z takim placówkami jak: przychodnia zdrowia, szkoła, kościół, czy Urząd Gminy, w skrócie mówiąc z całym światem. Biorąc pod uwagę, że Sołectwo Zmysłowo jako jedyne w Gminie nie ma połączenia z Jutrosinem drogą asfaltową. Po rozmowie z firmą, która zajmuje się pracami związanymi z powierzchniami asfaltowymi, dowiedziałem się, że koszt wykonania dywanu grubości około 4-5 cm na tym odcinku został oszacowany w 2019 roku na kwotę 100 tys zł. netto. Poszukując informacji w kwestii dofinansowania zostałem poinformowany, że możemy skorzystać z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, około 60% z Funduszu Gruntów Rolnych, jednak aby z tego skorzystać trzeba złożyć wniosek do końca listopada roku poprzedzającego daną inwestycję. Więc niezwłoczne jest podjęcie stosownej uchwały. Pozwolę dodać, że Powiat obiecał partycypować w kosztach i była tu mowa o 15% wartości inwestycji, Urząd Gminy musiałby zabezpieczyć 25% wartości. Zdaję sobie sprawę, że nie możemy przeszkadzać w otwieraniu nowych kopalni, czy innych nowych przedsięwzięć, bo jest to jak najbardziej zjawisko pozytywne, związane z tworzeniem się nowych miejsc na rynku pracy, ale przede wszystkim przy takich zmianach trzeba wziąć pod uwagę, aby nie zakłócać w najmniejszym nawet stopniu życia i funkcjonowania już od dawna mieszkających tam mieszkańców Sołectwa Zmysłowo. W pierwszej kolejności powinniśmy mieć dobro naszych obywateli. Myślę, że nie została tutaj zachowana kolejność działania, czyli najpierw dokończenie drogi, a później wydawanie zezwoleń na kopalnię. Dlaczego mamy cierpieć podjęcia nieprzemyślanych uchwał. W związku z powyższym zwracam się wraz z mieszkańcami Zmysłowa, Żydowskiego Brodu i Wielkiego Boru do Rady Miejskiej w Jutrosinie o odpowiedzialne podejście do tego tematu i podjęcie jednogłośnie uchwały w tej sprawie, aby odcinek tej drogi został wykonany w jak najszybszym terminie. Biorąc pd uwagę jednogłośne podjęcie uchwały 28.11.2019 roku, powyższy wniosek uważam w pełni uzasadniony. Oczekuję na lepszą przyszłość dla naszych mieszkańców.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 34 
Zakończenie obrad

     O godz. 20:36 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Pan Mariusz Grzywaczewski zakończył obrady XVII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.


Protokołowała:
/-/ Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2020-03-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-03-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie