Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Protokół z przeprowadzonego w dniu 19.02.2020r. postępowania dotyczącego oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2020

Protokół z przeprowadzonego w dniu 19.02.2020r. postępowania dotyczącego oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2020


Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w składzie:

1. Machowicz Janina – Radna Rady Miejskiej w Jutrosinie  2. Drozdowska Paulina – Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin 3. Cieślak Monika – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie 4. Zuziak Katarzyna – Inspektor d/s obsługi Rady Miejskiej, promocji Gminy oraz spraw kancelaryjnych

I. Członkowie komisji zapoznali się z regulaminem pracy komisji konkursowej oraz z zasadami i warunkami określonymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w ofertach konkursowych podanych do publicznej wiadomości w dniu 20 stycznia 2020 roku.

II. Po szczegółowej analizie i ocenie złożonych w ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jutrosin, określonych w uchwale Nr XIV/82/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 – komisja konkursowa postanowiła przyznać środki finansowe dla 20 stowarzyszeń (wszystkim, które złożyły oferty konkursowe).

      W ramach poszczególnych zadań konkursowych komisja przedstawiła Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin następujące propozycje ofert spełniających warunki do zawarcia z właściwymi organizacjami pozarządowymi umów o udzielenie dotacji na poszczególne zadania:

- „Pomoc społeczna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz osób w wieku emerytalnym”

* termin realizacji – 2020 rok
Liczba złożonych ofert na w/w zadanie – cztery

Oferta nr 1: złożona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – Wielkopolski Zarząd Wojewódzki - Poznań - na realizację zadania - „Biesiada senioralna - 2020”.
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty komisja konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 3.000 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

Oferta nr 2: złożona przez Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku - na realizację zadania - „Cykliczne zajęcia edukacyjne i kulturalne dla seniorów”.
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty komisja konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 3.000 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

Oferta nr 3:
złożona przez Polski Związek Emerytów i Rencistów- na realizację zadania - „Aktywizacja społeczna seniorów – wspieranie działalności kulturalnej i turystycznej”.
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty komisja konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 1.300 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
.

Oferta nr 4: złożona przez Stowarzyszenie „Razem dla Dubina”- na realizację zadania - „Aktywny senior”.
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty komisja konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 1.700 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.


- „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

* termin realizacji – 2020 rok
Liczba złożonych ofert na w/w zadanie – dwie.

Oferta nr 1: złożona przez „Towarzystwo Przyjaźni Jutrosin-Potigny” na realizację zadania - „Pszczele opowieści z francuskimi przyjaciółmi”.
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty komisja konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 2.500 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.


Oferta nr 2: złożona przez Stowarzyszenie „Na krańcu Wielkopolski” na realizację zadania - „Szydełkowo i kawowo w Szkaradowie”.
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty komisja konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 2.380 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.


- „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

*termin realizacji – 2020r.
Liczba złożonych ofert na w/w zadanie – siedem.

Oferta nr 1: złożona przez Klub Sportowy „ORLA JUTROSIN” na realizację zadania – „Rozwój piłki nożnej na terenie Miasta i Gminy Jutrosin”.
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty komisja konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 27.500 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.


Oferta nr 2: złożona przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Szkaradowo na realizację zadania – „Promowanie zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Gminy Jutrosin, poprzez organizację licznych imprez sportowo-rekreacyjnych”.
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty komisja konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 9.000 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

Oferta nr 3: złożona przez UKS „Orlik” Jutrosin na realizację zadania – „Nauka pływania”.
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty komisja konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 10.000 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.


Oferta nr 4: złożona przez Stowarzyszenie Klub Sportowy „Tiger Wielkopolska” na realizację zadania – „Szkolenie taekwondo i kickboxingu oraz udział w zawodach sportowych zawodników z Jutrosina”.
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty komisja konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 4.000 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.


Oferta nr 5: złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jutrosińskiego Sportu na realizację zadania – „Bieganie, piłka nożna, morsowanie”.
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty komisja konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 18.000 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

Oferta nr 6: złożona przez Klub Sportowy „Rawia” na realizację zadania – „Wspieranie działań klubów sportowych zmierzających do rozwoju sportu na terenie Gminy Jutrosin”. Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty komisja konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 3.000 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.


Oferta nr 7:
złożona przez Stowarzyszenie „Na krańcu Wielkopolski” na realizację zadania – „Zabawowo, zdrowo i sportowo w czasach dawnych i na nowo”. Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty komisja konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 1.500 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.


- „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”


*termin realizacji – 2020r.
Liczba złożonych ofert na w/w zadanie – trzy.

Oferta nr 1: złożona przez Stowarzyszenie Wędkarskie ŻWIREK na realizację zadania – „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym i sportem wędkarskim”.
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty komisja konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 2.000 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

Oferta nr 2: złożona przez Stowarzyszenie „Zagroda Pszczółki Przyjaciółki” na realizację zadania – „Warsztaty ekologiczne dla dzieci EKO-PSZCZÓŁKA”.
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty komisja konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 1.000 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

Oferta nr 3:
złożona przez Fundację Rodziny „DUDA” im. Maksymiliana Duda na realizację zadania – „Edukacja ekologiczna dzieci w zakresie gospodarki odpadami, segregacji i recyklingu odpadów”.
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty komisja konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 1.000 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

-„Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania”


*termin realizacji – 2020r.
Liczba złożonych ofert na w/w zadanie – dwie.

Oferta nr 1: złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie na realizację zadania – „Wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów przez organizację zajęć pozalekcyjnych, wielokierunkowe wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych”.
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty komisja konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 2.000 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

Oferta nr 2:
złożona przez Fundację Rodziny „DUDA” im. Maksymiliana Duda na realizację zadania – „Akademia Dobrych Manier”.
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty komisja konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 2.000 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.


-„Promocja Gminy Jutrosin”

*termin realizacji – 2020r.
Liczba złożonych ofert na w/w zadanie – dwie.

Oferta nr 1:
złożona przez Towarzystwo Przyjaźni Jutrosin-Potigny na realizację zadania – „Wizyta przyjaciół z francuskiego Potigny”
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty komisja konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 7.000 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

Oferta nr 2:
złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich ze Szkaradowa na realizację zadania – „Marzenia się spełniają”.
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty komisja konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 3.000 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

      Opiniując przyznanie środków na poszczególne zadania, komisja kierowała się celowością i potrzebą ich przyznania w wysokości pozwalającej na podjęcie i wykonanie zadania przez organizację, dotychczasowy sposób wykorzystania przyznawanych środków oraz społeczną ocenę prowadzonej przez organizacje w środowisku działalności.

       Na tym protokół z rozpatrzenia i zaopiniowania zgłoszonych ofert konkursowych, w tym przedstawienia Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin propozycji dotyczących wysokości dotacji przyznanych na realizację zadań został zakończony i podpisany:

/-/Machowicz Janina
/-/Drozdowska Paulina
/-/Cieślak Monika
/-/Zuziak Katarzyna
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2020-03-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-03-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie