Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie nr 0050.24.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Jutrosin

Zarządzenie nr 0050.24.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Jutrosin

Numer dokumentu: 0050.24.2021
Rok: 2021

Zarządzenie nr 0050.24.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 1 kwietnia 2021 roku

w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Jutrosin

______________________________________________________________________________

       Na podstawie art. 5a ust. 1 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXV/163/2021 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jutrosin, zarządzam co następuje:


§ 1.
1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Jutrosin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 15.04.2021 r. do 30.04.2021 r.
3. Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji mieszkańców w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Jutrosin, który zostanie uchwalony przez Radę Miejską w Jutrosinie.
4. Konsultacje społeczne obejmują obszar gminy Jutrosin.
5. Ogłoszenie o uruchomieniu konsultacji zostanie umieszczone na stronie internetowej Miasta i Gminy Jutrosin, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie oraz na tablicy ogłoszeń w jednostkach pomocniczych, co najmniej na 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.


§ 2.1. Projekt uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Jutrosin będzie umieszczony na stronie internetowej Miasta i Gminy Jutrosin, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w jednostkach pomocniczych oraz wyłożony w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:
1) formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej Miasta i Gminy Jutrosin;
2) ankiety pisemnej zamieszczonej do pobrania na stronie internetowej Miasta i Gminy Jutrosin oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.


§ 3. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta i Gminy Jutrosin, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie, w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.


§ 4.Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Jutrosin.


§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Romuald KrzyżosiakUzasadnienie

        Stosownie do art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w ważnych sprawach dla gminy mogą być przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami. Zgodnie z art. 35 ust. 1 wyżej powołanej ustawy statut jednostki pomocniczej określa rada gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Procedurę przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Jutrosin reguluje uchwała Nr XXV/163/2021 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jutrosin.
Jednostki pomocnicze Gminy Jutrosin to 19 Sołectw oraz Samorząd Mieszkańców Miasta Jutrosin, które działały do tej pory w oparciu o statuty z dnia 26 października 2010 r., przyjęte przez Radę Miejską w Jutrosinie odrębnymi uchwałami.
Na podstawie wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, statuty jednostek pomocniczych Gminy Jutrosin, ze względu na istotne naruszenie prawa, utraciły ważność w całości lub w części. Zachodzi zatem konieczność przyjęcia nowych statutów, w których uregulowane zostaną sprawy wcześniej nieunormowane, oraz których treść dostosowana będzie do obowiązujących przepisów prawa.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2021-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-04-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie