Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona główna » Dokumenty » Konsultacje społeczne » Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 6 kwietnia 2021 r. o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Jutrosin

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 6 kwietnia 2021 r. o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Jutrosin      Działając na podstawie art. 5a ust. 1 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXV/163/2021 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jutrosin, Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin ogłasza  konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Jutrosin.


1. Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji mieszkańców Gminy Jutrosin w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projekcie uchwały dotyczącej statutów jednostek pomocniczych Gminy Jutrosin.

2. Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich mieszkańców Gminy Jutrosin oraz obejmują obszar miasta Jutrosin oraz wszystkie sołectwa Gminy Jutrosin.

3. Termin konsultacji ustala się od 15 kwietnia 2021r. do 30 kwietnia 2021r.

4. Konsultacje społeczne prowadzone będą poprzez:
1) udostępnienie projektu uchwały na stronie internetowej Miasta i Gminy Jutrosin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) wyłożenie projektu uchwały do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie w dniach i godzinach urzędowania;
3) wywieszeniu projektu uchwały do publicznego wglądu na tablicy ogłoszeń w jednostkach pomocniczych Gminy Jutrosin.

5. Wzór formularza, na którym można składać uwagi i propozycje do projektu uchwały w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Jutrosin, dostępny jest w formie:
1) ankiety pisemnej - na stronie internetowej Miasta i Gminy Jutrosin (w zakładce „Konsultacje społeczne”), w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie;
2) formularza elektronicznego - na stronie internetowej Miasta i Gminy Jutrosin (w zakładce „Konsultacje społeczne”).

Wypełniony formularz należy:
1) przesyłać na adres poczty elektronicznej: umig@jutrosin.eu;
2) dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin.

6. O wynikach konsultacji Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin poinformuje na stronie internetowej Miasta i Gminy Jutrosin, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie, w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.

Link do ankiety - online

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Romuald Krzyżosiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Konsultacje społeczne
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2021-04-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-04-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie