Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 0050.28.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.28.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Numer dokumentu: 0050.28.2021
Rok: 2021

Zarządzenie Nr 0050.28.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
______________________________________________________________________________


       Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 10 pkt 2a Uchwały Nr XXV/169/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zarządzam co następuje:

W uchwale Nr XXV/169/2021 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:


§ 1.


1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2021 ustalone w § 1 uchwały budżetowej na rok 2021 oraz w załączniku nr 1 do uchwały o kwotę 675.904,32 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w kwocie 675.904,32 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.


1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2021 ustalone w § 2 uchwały budżetowej na rok 2021 oraz w załączniku nr 2 do uchwały o kwotę 675.904,32 zł, oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2.Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w kwocie 675.904,32 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.


Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2021 rok wynosi:
Dochody - 41.884.797,60 zł.
Wydatki - 43.908.797,60 zł.


§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

/-/ Romuald Krzyżosiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2021-04-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-05-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie