Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin ogłasza nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej

OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin ogłasza nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej

Numer dokumentu: 1
Rok: 2007-11-07

OGŁOSZENIE O NABORZE
na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin
ogłasza nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej


I. Wymagania niezbędne:

1.obywatelstwo polskie,
2.ukończony 18 rok życia, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
3.pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,
4.niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5.nieposzlakowana opinia,
6.wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomiczne, techniczne, prawnicze),
7.wiedza w zakresie przepisów:
a)gospodarki nieruchomościami,
b)zamówień publicznych,
c)dot. funduszy unijnych,
d)funkcjonowania administracji samorządowej,
8.posługiwanie się komputerem, znajomość programów: Windows, Excel, Internet Explorer.

II. Wymagania dodatkowo pożądane:

1.znajomość języków obcych (np. j. angielski lub j. niemiecki),
2.wiedza i doświadczenie zawodowe związane z pozyskiwaniem środków unijnych.

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1.Prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami gminnymi (kupno, sprzedaż, zamiana, dzierżawa).
2.Prowadzenie spraw zamówień publicznych gminy pod względem procedury określonej właściwymi przepisami prawa
3.Współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu odpowiedzialnymi merytorycznie za prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
4.Wyszukiwanie funduszy pomocowych z unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych (unijnych, z budżetu państwa, samorządu wojewódzkiego, powiatowego, fundacji itp.) wspomagających finansowanie inwestycji jak również innych przedsięwzięć Gminy Jutrosin.
5.Koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych dot. dofinansowania oraz aktualizacja i tworzenie dokumentów strategicznych.
6.Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją projektów przy współudziale środków unijnych.
7.Wykonywanie innych zadań na polecenie lub upoważnienia Burmistrza.

IV. Wymagane dokumenty:

1.wypełniony kwestionariusz osobowy wg załączonego wzoru (druk można również pobrać w Sekretariacie Urzędu M i G, pokój nr 5),
2.kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje i osiągnięcia w zakresie pozyskiwania funduszy,
3.list motywacyjny,
4.oświadczenie o niekaralności wg załączonego wzoru (druk można również pobrać w Sekretariacie Urzędu M i G, pokój nr 5),
5.CV.

V. Termin i miejsce składania ofert.

1.Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin pokój nr 5 , ul. Rynek 26 ; 63-930 Jutrosin lub pocztą na adres Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2007 r. do godz. 15.30 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy z Unii Europejski” (liczy się data stempla pocztowego).

2.Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane

3.Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawa z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)”.

4.Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne postępowania rekrutacyjnego zostanie upowszechniona w BIP na stronie internetowej bip.jutrosin.eu i na tablicy ogłoszeń (I piętro Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin) a kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania sprawdzającego.

5.Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel.(065) 5471419 – Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy


Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin
/-/ Zbigniew Koszarek
Jutrosin, dnia 7 listopad 2007 r.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2007-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-23
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu