Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin ogłasza nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin ogłasza nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Numer dokumentu: 4
Rok: 2008


OGŁOSZENIE O NABORZE 
 na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie 

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin 
ogłasza nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych


I. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. ukończony 18 rok życia, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
3. pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,
4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5. nieposzlakowana opinia,
6. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomiczne, prawo, administracja),
7. wiedza w zakresie przepisów:
a) podatków i opłat lokalnych,
b) postępowania administracyjnego,
c) zasad techniki tworzenia prawa w działalności administracji samorządowej,
8. posługiwanie się komputerem, znajomość programów: Windows, Excel, Internet Explorer.

II. Wymagania dodatkowo pożądane:

1. znajomość języków obcych
2. wiedza i doświadczenie zawodowe związane z pracą w administracji samorządowej.

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1. wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego tj.:
- podatku rolnego
- podatku od nieruchomości
- podatku leśnego
2. wymiar podatku rolnego,
3. wymiar podatku od nieruchomości,
4. prowadzenie rejestru płatników,
5. ulgi inwestycyjne,
6. ulgi z tyt. kupna gruntów,
7. ulgi żołnierskie,
8. wydawanie zaświadczeń o opłacaniu podatku, wielkości gospodarstwa rolnego i dochodowości,
9. podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób prawnych – deklaracje podatkowe

IV. Wymagane dokumenty:

1. wypełniony kwestionariusz osobowy wg załączonego wzoru (druk można również pobrać w Sekretariacie Urzędu M i G, pokój nr 5),
2. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje,
3. list motywacyjny,
4. oświadczenie o niekaralności wg załączonego wzoru (druk można również pobrać w Sekretariacie Urzędu M i G, pokój nr 5),
5. CV.

V. Termin i miejsce składania ofert.

1. Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin pokój nr 5 , ul. Rynek 26 ; 63-930 Jutrosin lub pocztą na adres Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2008 r. do godz. 15.30 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych” (liczy się data stempla pocztowego).

2. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

3. Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawa z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)”.

4. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne postępowania rekrutacyjnego zostanie upowszechniona w BIP na stronie internetowej bip.jutrosin.eu i na tablicy ogłoszeń (I piętro Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin) a kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania sprawdzającego.

5. Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel.(065) 547141 – Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy.


Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin
/-/ Zbigniew Koszarek
Jutrosin, dnia 28 luty 2008 r.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-02-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu