Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 5/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZARZĄDZENIE NR 5/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Numer dokumentu: 9
Rok: 2008


ZARZĄDZENIE NR 5/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 8 lutego 2008 roku
w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Działając na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt. 19 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 12, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873), § 11 Uchwały Nr XII/54/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 – Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie zarządza się, co następuje:
§ 1
Powołuje się do składu Komisji Konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych, złożone na rok 2008 przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (zwanej dalej w treści niniejszego zarządzenia Komisją Konkursową) następujące osoby:
- Łakomy Zenon – Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin
- Domicz Mirosława – Kierownik OPS
- Pospiech Małgorzata – Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin
- Alcer Stanisław - Przedstawiciel Rady Miejskiej w Jutrosinie
§ 2
Regulamin działania Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 5/2008
Burmistrza Miasta i Gminy
Jutrosin
z dnia 8 lutego 2008 roku

REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ


1.Komisja Konkursowa jest zespołem opiniującym, który ma na celu ocenę składanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ofert na realizację zadań publicznych.
2.Komisja Konkursowa, powoływana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, składa się
z pracowników Urzędu, wskazanych przez Burmistrza oraz przedstawiciela Rady Miejskiej
w Jutrosinie.
4.Komisja Konkursowa zbiera się w terminie 14 dni od daty zakończenia zbierania ofert na realizację zadań publicznych.
5.Każdy z członków Komisji Konkursowej informowany jest o terminie spotkania telefonicznie bądź listownie, co najmniej na 3 dni przed planowanym spotkaniem.
6. Każdy członek Komisji Konkursowej przed przystąpieniem do oceny złożonych ofert składa pisemne oświadczenie, którego treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7.Spotkania Komisji Konkursowej prowadzone są przez Przewodniczącego Komisji lub wskazaną przez niego osobę.
8.Spotkania Komisji Konkursowej są protokołowane przez pracownika Urzędu Miasta
i Gminy Jutrosin.
9.Protokoły spotkań Komisji Konkursowej, oświadczenia oraz inne dokumenty przechowywane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.
10.Opinie Komisji Oceniającej są formułowane na zasadzie konsensusu. Opinie, o których mowa w niniejszym punkcie, są przedstawiane w formie pisemnej Burmistrzowi Miasta
i Gminy Jutrosin.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2008-02-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-06-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu