Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Uchwała Nr SO-9/12/S/2008/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 kwietnia 2008 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2007 rok.

Uchwała Nr SO-9/12/S/2008/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 kwietnia 2008 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2007 rok.

Numer dokumentu: 13
Rok: 2008

Uchwała Nr SO-9/12/S/2008/Ln

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 kwietnia 2008 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2007 rok.


Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004r. ze zmianami w osobach:

Przewodniczący: Zdzisław Drost

Członkowie: Danuta Szczepańska

Beata Rodewald-Łaszkowska

działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. Nr 55 z 200lr. poz. 577 ze zmianami) w związku z art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok

opinię pozytywną.

UZASADNIENIE

Przedmiotem badania, stanowiącym podstawę do wydania opinii było przedłożone Izbie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2007 rok.

Skład Orzekający zapoznał się także z uchwałą budżetową uchwaloną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz ze sprawozdaniami budżetowymi przedkładanymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

1. Przedłożone sprawozdanie Burn1istrza z wykonania budżetu za 2007r. zawiera:

~ dane dotyczące realizacji dochodów i wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym oraz w ujęciu opisowym. W tabeli przedstawiono realizację dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wykazaniem planowanych kwot, wykonania dochodów oraz stosunku procentowego wykonania planu (wyodrębniono wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej),

~ dane dotyczące przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 ujęciu tabelarycznym i opisowym.

2. Na podstawie przeprowadzonego badania Skład Orzekający ustalił, że uchwalony w dniu 31 stycznia 2007r. budżet Gminy wraz z wprowadzonymi przez Radę oraz Burn1istrza, w ciągu roku budżetowego, zmianami został wykonany następująco:

~ dochody w wysokości 17.804.289 zł czyli na poziomie 98,64 % planu,

~ wydatki w wysokości 16.609.216 zł czyli na poziomie 94,95 % planu,

~ w wyniku tak zrealizowanego budżetu rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.195.073 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 557.171 zł (w "Sprawozdaniu" omówiono wielkość przychodów i rozchodów budżetu oraz poziom zadłużenia na koniec roku budżetowego ).

3. W przedłożonym sprawozdaniu Burmistrz w części opisowej omówił poziom realizacji dochodów i wydatków oraz przyczyny występujących rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem (w tym również poziom wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych objętych także Wieloletnim Programem Inwestycyjnym).

4. Skład Orzekający stwierdził zgodność wykazanych w sprawozdaniu Burmistrza planowanych kwot z budżetem oraz poszczególnymi sprawozdaniami budżetowymi i informacjami dysponentów środków budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

5. Skład Orzekający wskazuje na wystąpienie w "Sprawozdaniu" następujących uchybień:

~ Na str. 4 sprawozdania, w zakresie dochodów, Burmistrz wykazał, że zrealizowano dochody z zakresu administracji rządowej (opłaty za dowody osobiste) w kwocie 48.210 zł (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27ZZ) do planu 18.000 zł, podczas gdy zarówno z załącznika do uchwały budżetowej (zał. Nr 3) i ze sprawozdania Rb-27ZZ wynika, że plan stanowi kwotę 24.000 zł.

~ Z opisu wydatków na str. 3 sprawozdania wynika, że w dz. 756-75647 wydatkowano środki m.in. na opłaty komornicze i koszty egzekucji jednak w rozdziale tym nie zaplanowano § 4610, w którym zgodnie z klasyfikacją budżetową należy klasyfikować koszty egzekucji komorniczej ~ Na str. 12-13 przedstawiono wykonanie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w nazwie zbędnie wpisano dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bowiem w przedstawionym zestawieniu wykazano jedynie wydatki sklasyfikowane w §§ 401, 404, 410, 411, 412 oraz 417.

W ocenie Składu Orzekającego przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007r. spełnia wymogi określone wart. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Przewoąniczący Składu Orzekającego

Zdzisław Drost

Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-04-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu