Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin ogłasza nabór na stanowisko: Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin ogłasza nabór na stanowisko: Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Numer dokumentu: 8
Rok: 2008

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin 
Na podstawie art. 3a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. 
o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami) 

ogłasza nabór na stanowisko: 

Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

I. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych i pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
4. nieposzlakowana opinia,
5. wykształcenie wyższe preferowane kierunki prawo i administracja,
6. co najmniej 4 letni staż pracy w administracji publicznej,
7. znajomość przepisów dot. administracji samorządowej i rządowej:
a) Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego,
b) Ustawa o zmianie imion i nazwisk,
c) Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
d) Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
8. umiejętność organizacji pracy, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
9. posługiwanie się komputerem, znajomość programów: Windows, Internet Explorer.

II. Wymagania dodatkowo pożądane:

1. znajomość języka obcego (np. angielskiego lub niemieckiego),
2. prawo jazdy kat.B

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1. sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
2. dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
3. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku,
4. prowadzenie całokształtu spraw związanych z:
- unieważnieniem, sprostowaniem, ustalaniem treści, odtwarzaniem i uzupełnianiem aktu stanu cywilnego,
- aktem urodzenia,
- zawieraniem małżeństw i aktem małżeństwa,
- aktem zgonu,
5. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
6. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.

IV. Wymagane dokumenty:

1. CV.
2. list motywacyjny,
3. wypełniony kwestionariusz osobowy wg załączonego wzoru (druk można również pobrać w Sekretariacie Urzędu M i G, pokój nr 5),
4. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje,
5. oświadczenie o niekaralności wg załączonego wzoru (druk można również pobrać w Sekretariacie Urzędu M i G, pokój nr 5).

V. Termin i miejsce składania ofert.

1. Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin pokój nr 5 , ul. Rynek 26 ; 63-930 Jutrosin lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2008 r. do godz. 15.30 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego”.

2. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane

3. Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawa z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)”.

4. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne postępowania rekrutacyjnego zostanie upowszechniona w BIP na stronie internetowej bip.jutrosin.eu i na tablicy ogłoszeń (I piętro Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin) a kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania sprawdzającego.

5. Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel.(065) 5471419 – Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy .

6. Dokumenty po rozpatrzeniu naboru w ciągu miesiąca mogą być odebrane
osobiście w sekretariacie, a po tym okresie jeśli nie zostaną odebrane zostaną
zniszczone.


Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin
/-/ Zbigniew Koszarek

Jutrosin, dnia 11.07.2008 r.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-07-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-14
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu