Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. obsługi Rady Miejskiej, promocji gminy oraz spraw kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. obsługi Rady Miejskiej, promocji gminy oraz spraw kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Numer dokumentu: 1
Rok: 2009

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

referent ds. obsługi Rady Miejskiej, promocji gminy oraz spraw kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

I. Miejsce wykonywania pracy:

Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie
63-930 Jutrosin
ul. Rynek 26
tel. (065) 5471419

II. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. ukończony 18 rok życia, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
3. pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,
4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
5. nieposzlakowana opinia,
6. wymagania kwalifikacyjne - wykształcenie wyższe o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku
7. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
8. ogólna znajomość przepisów prawnych dot. jednostek samorządowych
9. łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność

II. Wymagania dodatkowe, które będą preferowane:

1. kierunek ukończonych studiów: prawo, administracja
2. staż pracy w administracji samorządowej lub państwowej
3. znajomość języka obcego, doświadczenie w zakresie promocji
4. umiejętność redagowania pism, informacji i dokumentów

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Przygotowanie, we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji oraz innych niezbędnych materiałów do pracy tych organów.
2. Prowadzenie oraz przechowywanie zbiorów uchwał i protokołów z prac rady i jej komisji.
3. Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń oraz spotkań Rady i jej komisji.
4. protokołowanie przebiegu sesji.
5. prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady.
6. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych
7. Koordynowanie redakcji Biuletynu Informacji Publicznych Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.
8. Aktualizowanie strony internetowej www.jutrosin.eu
9. Współudział w organizowanych działaniach promocyjnych.
10. Prowadzenie spraw kancelaryjnych, obsługa centrali telefonicznej.


IV. Wymagane dokumenty:

1. wypełniony kwestionariusz osobowy wg załączonego wzoru (druk można również pobrać w Sekretariacie Urzędu M i G, pokój nr 5),
2. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy,
3. list motywacyjny,
4. oświadczenie o niekaralności wg załączonego wzoru (druk można również pobrać w Sekretariacie Urzędu M i G, pokój nr 5),
5. CV.

V. Termin i miejsce składania ofert.

1. Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin pokój nr 5 , ul. Rynek 26 ; 63-930 Jutrosin lub pocztą na adres Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.02.2009 r. do godz. 15.30 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej, promocji gminy oraz spraw kancelaryjnych” (liczy się data stempla pocztowego).

2. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane

3. Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

4. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne postępowania rekrutacyjnego zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.jutrosin.eu i na tablicy ogłoszeń (parter Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin) a kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania sprawdzającego.

5. Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel.(065) 5471419 – Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy


Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin
/-/ Zbigniew Koszarek
Jutrosin, dnia 30.01.2008 r.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2009-01-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu