Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 15/2009 z dnia 02 września 2009 roku w sprawie: zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego

Zarządzenie Nr 15/2009 z dnia 02 września 2009 roku w sprawie: zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego

Numer dokumentu: 15
Rok: 2009

Zarządzenie Nr 15/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 02 września 2009r.

w sprawie: zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego.

___________________________________________________

   Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 wraz z późń. zm.) – zarządzam co następuje:

§ 1.
Gospodarka finansowa sołectwa jest jawna i może być prowadzona wyłącznie w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołeckiego.

§ 2. Decyzję o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków finansowych stanowiących fundusz sołecki, podejmuje do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy Rada Miejska w Jutrosinie, przyjmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie tego funduszu w roku budżetowym.

§ 3. Wysokość środków przypadających na dane sołectwo określa Burmistrz w oparciu o ustalony ustawowo algorytm.

§ 4. Burmistrz w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje sołtysom informację o wysokości środków dla danego sołectwa.

§ 5. Środki funduszu sołeckiego niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem tego roku.

§ 6. 1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do burmistrza przez sołectwo wniosku.

2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

3. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji burmistrza, o której mowa w § 4, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

§ 7. 1. Środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku, które zarazem są ustawowo określonymi zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne z kierunkami rozwoju gminy.

2. W szczególności środki funduszu sołeckiego mogą być wydatkowane na:

1) prowadzenie inicjatyw służących poprawie estetyki oraz stanu ochrony środowiska, a w szczególności:

a) prowadzenie sołeckich konkursów, których celem jest podniesienie poziomu estetycznego sołectwa,

b) konserwacje i remonty gablot informacyjnych, kaplic i krzyży przydrożnych oraz innych obiektów użyteczności publicznej i małej architektury,

c) pielęgnację zieleni komunalnej oraz terenów użyteczności publicznej w sołectwie,

d) wykonywanie nasadzeń zieleni trwałej na terenach należących do gminy,

e) utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa.

2) kulturę i sport masowy:

a) dofinansowanie inicjatyw na rzecz lokalnego środowiska, prowadzonych przez placówki oświatowe, przedszkola oraz inne organizacje i instytucje pozarządowe działające na terenie sołectwa,

b) organizowanie przez radę sołecką uroczystości i imprez masowych dla mieszkańców sołectwa,

c) prowadzenie drobnych inwestycji tworzących lub poprawiających infrastrukturę sportową, rekreacyjną lub kulturalną sołectwa, a w szczególności montaż ławek, urządzanie placów zabaw dla dzieci, prace konserwatorskie i zakupy wyposażenia świetlic wiejskich, klubów i sołeckich obiektów sportowych, itp.,

3) dofinansowanie remontów i utrzymania świetlic wiejskich, dróg lokalnych gminnych, chodników, przystanków PKS, dróg transportu rolnego, rowów, cieków wodnych i mostów;

4) wspomaganie (dofinansowanie) działalności organizacji społecznych i stowarzyszeń, działających na terenie sołectwa:

a) wyposażenie organizacji i stowarzyszeń działających w sołectwie w niezbędny sprzęt, a w szczególności zakupy drobnego wyposażenia dla jednostek OSP, zakupy sprzętu sportowego dla klubów sportowych, zakupy przeznaczone dla kół gospodyń, chórów, itp.,

b) wspieranie finansowe inicjatyw na rzecz mieszkańców sołectwa prowadzonych przez organizacje działające na jego terenie,

c) dofinansowanie bieżącej działalności stowarzyszeń i organizacji działających na terenie sołectw,

d) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wdrażania programów mających na celu pobudzanie aktywności społecznej,

e) inne cele mieszczące się w kompetencjach gminy i jej jednostek pomocniczych określone w Ustawie o samorządzie gminnym.

§ 8. Sołectwo nie może finansować z dochodów własnych następujących działalności:

1) statutowej placówek oświatowych oraz innych instytucji o charakterze publicznym;
2) gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne lub osoby prawne;
3) inicjatyw prywatnych;
4) wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie;
5) zakupów alkoholu, papierosów i innych używek.

§ 9. Wniosek w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy, sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek.

§ 10. Burmistrz w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ustawie , informując jednocześnie o tym sołtysa. Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji podtrzymać wniosek, kierując go do Rady Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza.

§ 11. W przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, Rada Miejska rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Burmistrz związany jest rozstrzygnięciem Rady Miejskiej w tym zakresie.

§ 12. Uchwalając budżet, Rada Miejska odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku gdy zamierzone zadania nie spełniają wymogów ustawowych.

§ 13. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                      Burmistrz
                                                                          Miasta i Gminy Jutrosin
                                                                            /Zbigniew Koszarek/
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-09-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu