Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


      Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami), art. 39 ust. 1 pkt 2-6 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr IX/47/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Nowy Sielec, Szymonki
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin dla fragmentu miejscowości Nowy Sielec, Szymonki wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” w dniach od 02 listopada 2009 r. do 23 listopada 2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 listopada 2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin o godzinie 14.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi w formie, o której mowa w art. 18 ust. 2-3 ustawy.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) każdy może złożyć uwagi i wnioski w formie, o której mowa w art. 40 ustawy.
Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2009 r.

                                             Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin
                                                    Zbigniew Koszarek
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-10-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu