Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarzadzenie Nr 2/2010 w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarzadzenie Nr 2/2010 w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Numer dokumentu: 2
Rok: 2010


ZARZĄDZENIE NR 2/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 03 marca 2010 roku

w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

_______________________________________________________________________

       Działając na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt. 19 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 12, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873), § 9 Uchwały Nr XXXIII/154/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 – Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie zarządza się, co następuje:


§ 1


Powołuje się do składu Komisji Konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych, złożone na rok 2010 przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego) następujące osoby:
- Łakomy Zenon – Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin
- Domicz Mirosława – Kierownik OPS
- Pospiech Małgorzata – Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin
- Zuziak Józef – Przedstawiciel Rady Miejskiej w Jutrosinie


§ 2


Regulamin działania Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

                                                                             Zbigniew Koszarek


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 2/2010
Burmistrza Miasta i Gminy
Jutrosin
z dnia 03 marca 2010 roku

REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ

1. Komisja Konkursowa jest zespołem opiniującym, który ma na celu ocenę składanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ofert na realizację zadań publicznych.
2. Komisja Konkursowa, powoływana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, składa się
z pracowników Urzędu, wskazanych przez Burmistrza oraz przedstawiciela Rady Miejskiej
w Jutrosinie.
4. Komisja Konkursowa zbiera się w terminie 14 dni od daty zakończenia zbierania ofert na realizację zadań publicznych.
5. Każdy z członków Komisji Konkursowej informowany jest o terminie spotkania telefonicznie bądź listownie, co najmniej na 3 dni przed planowanym spotkaniem.
6. Każdy członek Komisji Konkursowej przed przystąpieniem do oceny złożonych ofert składa pisemne oświadczenie, którego treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7. Spotkania Komisji Konkursowej prowadzone są przez Przewodniczącego Komisji lub wskazaną przez niego osobę.
8. Spotkania Komisji Konkursowej są protokołowane przez pracownika Urzędu Miasta
i Gminy Jutrosin.
9. Protokoły spotkań Komisji Konkursowej, oświadczenia oraz inne dokumenty przechowywane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.
10. Opinie Komisji Oceniającej są formułowane na zasadzie konsensusu. Opinie, o których mowa w niniejszym punkcie, są przedstawiane w formie pisemnej Burmistrzowi Miasta
i Gminy Jutrosin.Załącznik Nr 1
do Regulaminu prac
Komisji Konkursowej


OŚWIADCZENIE

Członka Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych zleconych na podstawie ustaw o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie


Imię (imiona)…………………………………………………………………………

Nazwisko …………………………………………………………………………

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:

1) nie ubiegam się na podstawie ustawy o działalności publicznej i wolontariacie o zleceni mi realizacji zadania publicznego
2) nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli oferentem jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych oferentów ubiegających się o udzielenie zlecenia.
3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania konkursowego na udzielenie zlecenia pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z oferentem i nie byłem członkiem organów nadzorczych oferentów ubiegających się o udzielenie zlecenia.
4) nie pozostaję z żadnym oferentem w takim stopniu prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności,
5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.                                           …………………………………. dnia………………r
                                                                  ………………………………………..
                                                                                         (podpis)
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu