Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie

Ogłoszenie

                                                                                   Jutrosin, dn. 12.03.2010 roku


BUA – OŚ DŚ- 7624-05/09/10

                                                                O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. 1227) - Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie informuje o:

wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia:

„Budowie biogazowni o mocy 1,546 – MW w Grąbkowie
na działce o nr ewid. gruntu 125/16, obręb Grąbkowo”


1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek firmy: BIO Omega Sp. z o.o. Grąbkowo 73, 63-930
Jutrosin.
2.Organem właściwym do wydania decyzji jest: Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie.
3.Organami właściwymi do dokonania uzgodnienia w sprawie przed wydaniem decyzji są: Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Rawiczu.
4.Informacje o wniosku i raporcie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o
dokumentach prowadzonym przez Urząd Miejski Gminy Rawicz na stronie:
5.Informuje się o:
- możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w tut. Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, pokój 8, tel. 65 5471598
Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz pokój 118 tel. 065 546-54-36 w godzinach pracy Urzędu
tj.: w poniedziałki w godz. 8-16, w pozostałe dni w godz. 8-15.
- możliwości składania przez zainteresowanych wniosków i uwag odnośnie planowanego
przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski można składać w terminie od 16.03.2010 do 7.04.2010 roku 
w formie pisemnej, ustnej na adres podany wyżej i elektronicznej umig@jutrosin.eu.
6. Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie przed wydaniem decyzjiWywieszono na tablicy ogłoszeń dnia.............................


Zdjęto dnia........................................................................


RW/RW
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-03-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu