Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Ogłoszenie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Jutrosin, dn. 2.08.2010 r.


UMiG-OŚ-DŚ-7624/7/09/2010                                                              O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), informuję o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn. UMiG-OŚ-DŚ-7624/7/09/2010 z dnia 2.08.2010 r. dla przedsięwzięcia polegającego na:
,, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarskiego i części budynku gospodarczego na zakład usług stolarskich, zlokalizowany w Szkaradowie 191 na działce o nr ewid. gruntu nr 618/2, obręb Szkaradowo, gmina Jutrosin, powiat rawicki, województwo wielkopolskie’’

1. Decyzja wydana została dla: Pana Grzegorz Lorenz, zam. Szkaradowo 191,63-930 Jutrosim.
2. Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie.
3. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie pok. Nr 8, w godzinach urzędowania.
4. Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. 4.08.2010 r.

RW/RW


Burmistrz MiG Jutrosin
Zbigniew Koszarek
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2010-08-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu