Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Osoby » Pracownicy urzędu » Mateusz Figas

Mateusz Figas

Stanowisko: inspektor d/s budownictwa i planowania przestrzennego

 Zakres czynności:

1.      Realizacja przepisów ustawy – Prawo budowlane w zakresie należącym do kompetencji gminy.

2.    Koordynowanie wykonawstwa inwestycji komunalnych i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań.

3.     Opracowywanie sprawozdań i informacji z realizacji inwestycji.

4.    Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

5.      Prowadzenie nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości.

6.      Prowadzenie spraw związanych z regulacją granic administracyjnych.

7.      Prowadzenie rejestrów (w tym graficznych) wydawanych decyzji oraz zatwierdzonych planów.

8.      Prowadzenie ewidencji użytkowników wieczystych.

9.    Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na wniosek użytkowników wieczystych.

10.  Naliczanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem lub budową urządzeń infrastruktury.

11.  Naliczanie i egzekwowanie  obowiązku uiszczania opłaty planistycznej.

12.  Współdziałanie w przygotowaniu materiałów do przetargów na roboty inwestycyjne, remontowe i usługi w zakresie zadań realizowanych przez urząd.

13.  Współdziałanie w przygotowaniu projektów i wypełnianiu wniosków i dokumentów o środki pomocowe z funduszy europejskich.

14.  Udział w przygotowaniu i prowadzeniu procedury przetargowej na realizację projektów a także przy opracowaniu materiałów przetargowych.

15.  Przygotowanie materiałów przedplanistycznych dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  na podstawie analizy wniosków o zmianę lub sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium.

16.  Zlecanie opracowań planistycznych łącznie z przygotowaniem spraw formalnoprawnych niezbędnych do zatwierdzenia planów i studium.

17.  Współpraca z organami i instytucjami opiniodawczymi oraz uzgadniającymi studium i plany zagospodarowania.

18.  Prowadzenie działań związanych ze skutkami prawnymi uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

19.  Sporządzanie wyrysów i wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium.

20.  Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium.

21.  Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Lesznie, w sprawach związanych z ochroną i utrzymaniem obiektów zabytkowych.

22.  Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.

23.  Współpraca z Wydziałem Nadzoru Budowlanego w Rawiczu, w zakresie legalności realizacji robót budowlanych oraz stanu technicznego budynków.

24.  Prowadzenie spraw statystycznych w zakresie ustalonym przez Główny Urząd Statystyczny

25.  Przekazywanie wytwarzanej dokumentacji na stanowisku do archiwum zakładowego.

26.  Pełnienie w ustalonym zakresie zastępstw na stanowiskach ds. gospodarki nieruchomościami oraz ochrony środowiska.

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- dokumenty i informacje:Typ osoby: Pracownicy urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-11-26
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu