Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Osoby » Pracownicy urzędu » Paulina Drozdowska

Paulina Drozdowska

Stanowisko: podinspektor d/s ochrony środowiska, rolnictwa i zamówień publicznych

Zakres czynności  na zajmowanym stanowisku pracy

Sprawy z zakresu ochrony środowiska:

Wykonywanie zadań wynikających z ustawy ochrony środowiska, ochrony przyrody, ustawy o odpadach, ustawy utrzymania czystości i porządku w gminach, gospodarki wodnej, a w szczególności:

1.      nadzór, kontrola i egzekwowanie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Jutrosin,

2.      prowadzenie spraw związanych z przyłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej,

3.      realizacja zadań zawartych w ustawie prawo wodne a w szczególności – usług w zakresie wodociągów gminnych oraz całokształt zadań związanych z zaopatrzeniem, prawidłowego funkcjonowania urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę

4.      kontrola, nadzór oraz wydawanie decyzji w sprawach związanych z odprowadzaniem ścieków przez osoby fizyczne i prawne,

5.      prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na działalność związaną z opróżnieniem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych,

6.      prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,

7.      prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa, propagowanie działań proekologicznych oraz koordynacja prowadzonych przez inne podmioty,

8.      realizacja programów dotyczących ochrony środowiska z uwzględnieniem środków zewnętrznych,

9.      ocena możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska,

10.  realizacja i bieżąca aktualizacja  Gminnego programu Ochrony Środowiska, Programu Gospodarki Odpadami, Regulaminu utrzymania porządku i czystości,

11.  realizacja zadań związanych ewidencją wyrobów zawierających azbest,

12.  współpraca z WFOŚ i GW – programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii,

13.  współpraca ze Związkiem Międzygminnym w zakresie systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy,

14.  opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, opiniowanie planów ruchu górniczego,

15.  opiniowanie decyzji w sprawie odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów,

16.  przeprowadzanie postępowań przed wydaniem decyzji środowiskowych w sprawach oddziaływania na środowisko oraz opiniowania o zasadności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego,

17.  prowadzenie publiczne dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, podlegających udostępnieniu zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach odziaływania na środowiska,

18.  gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

19.  Współpraca z Gminną Spółką Wodną.

W zakresie ochrony przyrody

1.      wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie opłat,

2.      wykonywanie zadań ochrony środowiska w zakresie leśnictwa i zadrzewień,

3.      współpraca ze Starostwem Powiatowym z zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi,

4.      prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na terenach należących do Gminy Jutrosin,

5.      opiniowanie spraw związanych ze zdjęciem wierzchniej warstwy ziemi,

6.      nadzór nad lasami, parkami i stawami gminnymi,

7.      prowadzenie publiczne dostępnego wykazu danych w zakresie ochrony przyrody,

8.      przyjmowanie zgłoszeń dot. wypalania łąk, rowów, pasów przydrożnych itp.

9.      koordynowanie prac porządkowych i konserwacyjnych przy zbiorniku retencyjnym „Jutrosin”

W zakresie rolnictwa

1.      wydawanie opinii w sprawach rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze,

2.      współpraca z urzędem statystycznym w zakresie organizowania spisu rolnego oraz innych sprawach statystycznych wynikających z zakresu działania,

3.      szacowanie strat w uprawach rolnych znajdujących się na obszarach gdzie powstały szkody na wskutek suszy, gradobicia, wymarznięcia, powodzi, nadmiernych opadów atmosferycznych, organizowanie pomocy dla rolników dotkniętych klęskami żywiołowymi,

4.      wydawanie decyzji odbierających czasowo zwierzę właścicielowi lub opiekunowi znęcającemu się nad zwierzęciem,

5.      wydawanie zezwoleń (cofanie zezwoleń) na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,

6.      zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie,

7.      współdziałanie z organizacjami samorządu lekarsko-weterynaryjnego oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie ochrony zwierząt,

8.      opiniowanie terenów łowieckich.

W zakresie zamówień publicznych i funduszy unijnych

1.      wykonywanie zadań oraz prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem przetargów organizowanych na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych

2.      podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania przez gminę środków w ramach funduszy strukturalnych UE, w szczególności:

- przygotowanie i składanie wniosków aplikacyjnych o fundusze,

- realizacja projektów dofinansowania ze środków zewnętrznych,

- prowadzenie ewidencji projektów realizowanych w ramach środków pomocowych UE.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- dokumenty i informacje:Typ osoby: Pracownicy urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-01-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-11-26
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu