Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie Pani Emilii Marii Stelmach

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie Pani Emilii Marii Stelmach

Numer dokumentu: 0050.40.2021
Rok: 2021

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie Pani Emilii Marii Stelmach

Na podstawie art.47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 t.j.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Udzielam Pani Emilii Marii Stelmach – pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie – pełnomocnictwa do jednoosobowego dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w granicach zwykłego zarządu.

§ 2
W szczególności pełnomocnictwo upoważnia do:
1. składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Jutrosin w zakresie działalności kierowanej jednostki,
2. korzystania z przywilejów i obowiązków kierownika zakładu pracy zgodnie
z Kodeksem Pracy, Prawem oświatowym, Kartą Nauczyciela, ustawą o finansowaniu zadań oświatowych i przepisami szczegółowymi dotyczącymi funkcjonowania prowadzonej jednostki,
3. do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy w ramach planu finansowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie,
4. dysponowania przyznanymi w budżecie gminy środkami finansowymi i planowania ich zgodnie ze statutem jednostki oraz w ramach planu finansowo-rzeczowego,
5. przestrzegania obowiązujących przepisów, a w szczególności ustaw o: systemie oświaty, Prawo oświatowe, finansowaniu zadań oświatowych, Karta Nauczyciela, finansach publicznych, rachunkowości, podatku VAT, zamówień publicznych
i innych,
6. dysponowania powierzonym mieniem ruchomym,
7. zawierania umów niezbędnych do funkcjonowania Zespołu Szkół, podejmowanie wszelkich działań oraz składania i przyjmowania wszelkich oświadczeń woli
w sprawach związanych ze Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie ,
8. reprezentowania gminy przed sądami, urzędami, organami administracji publicznej we wszystkich postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z działalnością Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie,
9. udzielenie pełnomocnictw procesowych w zakresie działania placówki radcy prawnemu lub adwokatowi,
10. udzielania jednorazowego pełnomocnictwa wyłącznie podczas
nieobecności spowodowanej urlopem lub chorobą.
11. jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy,

§ 3
Pełnomocnictwo nie obejmuje czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym: zbywania nieruchomości, zaciągania pożyczek i czynienia darowizn.

§ 4
Jednocześnie informuję, że jest Pani zobowiązana do realizacji zadań wynikających ze statutu i regulaminu organizacyjnego jednostki.


§ 5
Niniejsze pełnomocnictwo ważne jest na czas pełnienia funkcji obowiązków dyrektora w/w placówki lub do odwołania od dnia 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin
/-/ Romuald Krzyżosiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2021-06-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-07-05
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie